Гражданско дело 10536/2016 - Решение - 03-11-2016

Решение по Гражданско дело 10536/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3334

 

гр. Пловдив, 03.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, ІV бр. състав в закрито съдебно заседание на трети ноември  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10536 по описа на съда за 2016г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

 

Образувано е  по молба  от  02.11.2016г. на  молителката  в производството Г.Н. Н.  ЕГН: ********** за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка в постановеното по делото Решение № 3096 от 20.10.2016г.

Молителката в производството твърди, че  в постановеното решение  на две места е записана с  фамилно  име П., вместо правилното такова Н..

 

Съдът като прецени събраните в хода на производството доказателства, констатира, че в постановеното Решение по делото е  допусната техническа  грешка на  две места във фамилното  име на  молителката, а  именно в  абзаца в който е  записано, че  „ След прекратяване на гражданския ни брак съпругата Г.Н. П. ще живее в жилището на родителите си на адрес:.........”. В действителност  видно  от представените по делото  писмени доказателства е  видно, че фамилното  име на  молителката е  Н., а  не както съдът е записал в своето решение в цитирания  абзац П..

 

Предвид  горното  съдът намира, че  следва в Решение № 3096 от 20.10.2016г.  да се допусне поправка във фамилното  име на  молителката  в цитирания  абзац, както  в мотивите, така и в диспозитива на  решението Мотивиран от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка  в Решение № 3096 от 20.10.2016г., а  именно на две места / в мотивите и диспозитива на решенеието/ във фамилното  име на  молителката, а  именно в  абзаца в който е  записано, че  „ След прекратяване на гражданския брак съпругата Г.Н. П. ще живее в жилището на родителите си на адрес:.........”  като вместо  това  в мотивите и в  диспозитива на решението  в цитирания  абзац следва да се чете :

„ След прекратяване на гражданския брак съпругата Г.Н. Н. ще живее в жилището на родителите си на адрес:.........” 

 

Решението  в частта  относно произнасянето по реда на чл. 247 ГПК е окончателно и  не подлежи на обжалване .

Препис  от същото да се  изпрати на двамата молители, както и на ГРАО – Пловдив .

 

                                                                       Районен съдия:    /п./

                                                                  / ДИАНА КОСТАДИНОВА/

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.