Гражданско дело 10519/2016 - Решение - 18-10-2016

Решение по Гражданско дело 10519/2016г.

                        Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3 0 5 9

                                     гр. Пловдив, 18.10.2016г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                       Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 10519 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от К.А.Н., ЕГН: **********,*** и С.Н.Н., ЕГН: **********,***.

..............................................................................................................................

   Така мотивиран, съдът

 

                                                  Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския брак между К.А.Н., ЕГН: **********, и С.Н.Н., ЕГН: **********, сключен на ****г. в гр. П., за което е съставен Акт № ***/***г. на Община П.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по              чл. 51 ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите заявяват, че от брака си нямат родени деца, поради което не със споразумението не уреждат въпроси относно упражняване на родителски права и издръжка на дете.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ул. “Ф.М.” № ** ет. ** ап. **, след развода се предоставя за ползване на съпругата С.Н.Н., ЕГН: **********, като съпругът К.А.Н., ЕГН: **********, заявява, че няма никакви претенции относно ползване на семейното жилище.

Съпрузите декларират, че към момента на развода не притежават  недвижим имот в режим на СИО.

Съпрузите заявяват, че не притежават влогове в банки; нямат влогове, открити през време на брака и набирани в резултат на съвместен принос и нямат претенции един към друг относно такива.

Съпрузите заявяват, че през време на брака си не са поемали задължения към трети лица за нуждите на семейството и се съгласяват, че ако се окаже наличие на задължения към трети лица, всеки от съпрузите ще ги урежда самостоятелно, така както ги е поел.

Съпрузите декларират, че всички движими вещи, придобити от тях по време на брака им във връзка с домакинството, са си поделили доброволно при раздялата и нямат претенции един към друг за същите.

Съпругата С.Н.Н., ЕГН: **********, след развода възстановява и ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ -  Д.

Съпрузите се съгласяват, че след прекратяването на брака няма да си дължат издръжка един към друг.

Разноските по бракоразводното дело ще се поемат съпруга К.А.Н., ЕГН: **********.

Съпрузите заявяват, че с това споразумение уреждат окончателно всички лични и имуществени отношения, произтичащи от брака им.

 

ОСЪЖДА К.А.Н., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 15.00 лв. (петнадесет лева), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

 

 Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.