Гражданско дело 10514/2016 - Определение - 31-10-2016

Определение по Гражданско дело 10514/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                               Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                         ІV брачен състав

На тридесет и първи октомври                              Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                              

Секретар: София Чаушева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Костадинова

Гражданско дело номер 10514 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 10:12 часа се явиха:  

 

***********************************************************

 

         Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден, предвид неявяването на молителите, които са редовно и своевременно призовани за деня и часа на провеждане на днешно съдебно заседание. Предвид факта, че същите не сочат уважителна причина за неявяването си производството по делото следва да бъде прекратено.

Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10514/2016г. по описа на ПРС, IV бр.с. на основание чл. 330, ал. 2 от ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес за двамата молители пред ПОС с частна жалба. 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 10:14 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадонова

                                     

   СЕКРЕТАР: /п./ София Чаушева

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.