Гражданско дело 10390/2016 - Решение - 14-11-2016

Решение по Гражданско дело 10390/2016г.

 

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер            3450               14.11.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На четиринадесети ноември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  10390                                             по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА брака между К.А.Т., ЕГН **********, с адрес *** и Г.А.Г.-Т., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, сключен на ***г. в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № *** от ***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца Е. К. Т., с ЕГН ********** и В. К. Т., с ЕГН ********** се предоставят на майката Г.А.Г.-Т., ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на децата Е. К. Т., с ЕГН ********** и В. К. Т., с ЕГН ********** с бащата К.А.Т., ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00ч. в събота до 18.00 ч. в неделя с преспиване, както и един месец през годината /лятото/, който не съвпада с отпуската на майката.

ОСЪЖДА бащата К.А.Т., ЕГН ********** да заплаща на Е. К. Т., с ЕГН ********** и В. К. Т., с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Г.А.Г.-Т., ЕГН ********** издръжка в размер на по 105,00 лв. /сто и пет лева/ месечно за всяко от децата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 22.07.2016г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Г.А.Г.-Т., ЕГН ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното  фамилно име, а именно: Г..

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Молителите декларират, че са поделили извънсъдебно всички движими вещи придобити по време на брака.

Страните нямат банкови сметки или влогове които да делят.

ОСЪЖДА К.А.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 161,20 лева /сто шестдесет и един лева и двадесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси.

ОСЪЖДА Г.А.Г.-Т., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляващи дължими държавни такси.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

             

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.