Гражданско дело 10390/2016 - Решение - 13-12-2016

Решение по Гражданско дело 10390/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3836

гр. Пловдив, 13.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, І бр. състав в закрито съдебно заседание на 13.12.16г. в състав:

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10390 по описа на съда за 2016г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

Молителят е инициирал производство по поправка на явна фактическа грешка в решението на съда, тъй като в мотивната част на решението е посочено име, различно от неговото.

Молбата е подадена в срок, допустима е и основателна. В действителност в мотивната част на съдебното решение при обсъждане на дължимата на децата на страните издръжка е допусната техническа грешка и не е изписано името на молителя, а друго име.

Затова в решението следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в гореизложения смисъл.

Мотивиран от горното съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3450/14.11.2016г., постановено по гр. дело № 10390/2016г., като в  мотивите на решението относно издръжката да се чете К.А.Т., ЕГН ********** вместо Г. С. П., ЕГН **********.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

       

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.