Гражданско дело 10374/2016 - Определение - 31-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 9364                       31.10.2016 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в закрито заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Точевски гражданско дело № 10374 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

           

 

 

Производството по делото е образувано по искова молба вх. № 38929/ 22.07.2016 г., подадена от И.Д.Г., ЕГН: **********, против Р.Т.Д., с искане за осъждане на ответника да му върне недвижим имот- апартамент.

С разпореждане на съда от 14.10.2016 г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания в седем отделни пункта в какво се състои нередовността на иска. Съобщението с указанията на съда е получено лично от страната на 19.10.2016 г., видно от наличната по делото разписка, като с него ищецът е уведомен за неблагоприятните последици от процесуалното си бездействие.

До момента в съда не е постъпила уточняваща молба, с която да са отстранени указаните нередовности в дадения едноседмичен срок, а и няма представени доказателства, от които да е видно изпълнението на дадените на страната указания, което мотивира извода на съда да върне исковата молба като нередовна на основание чл. 128 т. 2 от ГПК, поради процесуалното бездействие на страната, изразяващо се в неизпълнение на указанията на съда.

 

Водим от горното и на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с вх. № 38929/ 22.07.2016 г., подадена от И.Д.Г., ЕГН: **********, против Р.Т.Д., поради неизпълнение в дадения едноседмичен срок на указанията за отстраняване на нередовностите й.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10374 по описа за 2016 г. на Районен съд- Пловдив. 

 

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

 

СЪДИЯ:/п/

            / Александър Точевски /

Вярно с оригинала.

АД