Гражданско дело 10333/2016 - Определение - 20-10-2016

Определение по Гражданско дело 10333/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 ІІІ брачен състав

На двадесети октомври                                    Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

                                               

Секретар: Иванка Боева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело 10333 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 13,51 часа се явиха:

 

Молителката М.Т., редовно призована, се явява лично, представя документ за самоличност.

Молителят Т.С., редовно призован, се явява лично, представя документ за самоличност.

За двамата се явява адв. М.Ч., с пълномощно на л. 9 от делото.

Адв. Ч. – да се даде ход на делото.

СЪДЪТ  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

*************************************************************************************************

Правната квалификация на иска е чл.127, ал.1 и чл.143 от СК.

Искът е местно и родово подсъден на настоящият съд, поради което и същият следва да бъде разгледан от него.

Адв. Ч. - нямаме възражения по доклада. Молителите М.Н.Т., ЕГН **********,***, И Т.Т.С., ЕГН **********,***, като родители на малолетната Ц. Т. С., ЕГН **********, родена на *** г. са постигнали споразумение на основание чл.127, ал.1 от СК, с което са уредили упражняването на родителските права, режима на лични отношения с детето, размера на издръжката на детето и всички свои лични и имуществени отношения по следния начин:

1. Родителските права по отношение на роденото от съвместното съжителство на страните непълнолетно дете – момиче Ц. Т. С., ЕГН **********, род. на *** г. в гр. П., съгласно Удостоверение за раждане серия ПДРС № *****/******г., изд. въз основа на Акт за раждане № ***/***** г. от Община П., се предоставят и ще се упражняват от майката М.Н.Т., ЕГН **********.

          2. Местоживеенето на детето Ц. Т. С., ЕГН **********, род. на *** г. в гр. П., ще бъде при майката М.Н.Т., ЕГН **********.

          3. Личните отношения на детето с бащата Т.Т.С., ЕГН ********** се уреждат по следния начин:

          - всяка първа и трета седмица от месеца за времето в събота от 9,00 часа до 18,00 часа в неделния ден, с преспиване на детето в дома на бащата, както и един месец през лятото и 10 /десет/ дни през зимата, които периоди не съвпадат с ползвания годишен отпуск на майката, както и за Новогодишните празници.

          - Свободен режим на допълнителни срещи на бащата с детето – по желание на бащата и детето, след допълнителна уговорка между родителите.

          4. Бащата Т.Т.С., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на детето си Ц. Т. С., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.Н.Т., ЕГН **********, в размер на 120 /сто и двадесет/ лева месечно, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. Издръжката ще се заплаща до 20 /двадесето/ число на месеца, за който се отнася по начин, указан допълнително от майката.

          Не поддържаме т.5, 6, 7, 8 и 9 които са техническа грешка.

Молителката М.Т. – съгласна съм с току що изчетените клаузи на спогодба от адв. Ч.. Доброволно съм подписала споразумението, което е представено пред Вас.

Молителят Т.С. – поддържам току що изчетената спогодба пред Вас. Лично съм я подписал.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Молител:/п/                                                   Молител:/п/

         /М.Т./                                         /Т.С./

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от съвместното съжителство на страните непълнолетно дете – момиче Ц. Т. С., ЕГН **********, род. на *** г. в гр. П., съгласно Удостоверение за раждане серия ПДРС № *****/*******г., изд. въз основа на Акт за раждане № ***/******* г. от Община П., на майката М.Н.Т., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Ц. Т. С., ЕГН **********, род. на *** г. в гр. П., да бъде при майката М.Н.Т., ЕГН **********.

          ОПРЕДЕЛЯ за бащата Т.Т.С., ЕГН ********** режим на лични отношения с детето, както следва:

          - всяка първа и трета седмица от месеца за времето в събота от 9,00 часа до 18,00 часа в неделния ден, с преспиване на детето в дома на бащата, както и един месец през лятото и 10 /десет/ дни през зимата, които периоди не съвпадат с ползвания годишен отпуск на майката, както и за Новогодишните празници.

  - Свободен режим на допълнителни срещи на бащата с детето – по желание на бащата и детето, след допълнителна уговорка между родителите.

                   ЗАДЪЛЖАВА СЕ бащата Т.Т.С., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на детето си Ц. Т. С., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.Н.Т., ЕГН **********, в размер на 120 /сто и двадесет/ лева месечно, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. Издръжката ще се заплаща до 20 /двадесето/ число на месеца, за който се отнася по начин, указан допълнително от майката.

 

ОСЪЖДА М.Н.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 5,00 лв. (пет лева)  – държавна такса.

ОСЪЖДА Т.Т.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 91,40 лв. (деветдесет и един лева и 40 ст.)  – държавна такса.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10333/2016 г. по описа на ПРС, Трети брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13,55 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:/п/И.Боева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.