Гражданско дело 10298/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 10298/2016г.

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

3156

25.10.2016 година, град Пловдив

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XIV граждански състав, в публично заседание на осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ       

при участието на секретаря Иванка Чорбаджиева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10298 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12- 19 от Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.

..............................................................................................................................

Р  Е  Ш  И :

НАЛАГА на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН следната мярка за защита:

ЗАДЪЛЖАВА С.П.Н., ЕГН **********, с адрес: *** да се въздържа от извършване на ВСЯКАКЪВ АКТ на физическо и/или психическо, емоционално и друга форма на насилие по отношение на А.С.Р., ЕГН ********** и Г.М.А., ЕГН **********, двамата с адрес: ***.

Да се издаде заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР и ще бъдат уведомени органите на Прокуратурата, съгласно чл. 21, ал. 3 ЗЗДН.

Препис от заповедта да се изпрати на съответното РУП при ОДМВР П. за изпълнение, съгласно чл. 21, ал. 1 ЗЗДН.

ОСЪЖДА С.П.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати глоба в размер на 200 /двеста/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по актуалната сметка на Районен съд- Пловдив.

ОСЪЖДА С.П.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по актуалната сметка на Районен съд- Пловдив държавна такса за образуваното дело в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в 7-дневен срок от връчването му на страните.       

                                   

СЪДИЯ: /п/  

                   /Тоско Ангелов/          

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ