Гражданско дело 10286/2016 - Определение - 10-10-2016

Определение по Гражданско дело 10286/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

     Номер 8557                       10.10.2016 година                     град Пловдив

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети октомври две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ    

                                                 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 10286 по описа за 2016 година

 

            Производството е образувано по искова молба на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД против А.И.Д., с който е предявен иск по чл.422 ГПК  вр. чл.430 ТЗ, чл.79, ал.1 ЗЗД, чл.92 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД относно установяване съществуването на вземане по заповед за изпълнение издадена по ч.гр.д. №228/2016г. на Районен съд гр. Харманли.

            С отговора на исковата молба ответникът А.И.Д. е направил възражение за местна подсъдност, като счита, че искът следва да се разглежда от Районен съд гр. Харманли.

            Възражението е своевременно направено и основателно.

Съгласно чл.105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Когато това правило не е спазено ответникът може да направи възражение най- късно в срока за отговор на исковата молба, като представи доказателствата си за това – арг. от чл.119, ал.3 и 4 ГПК.

Установява се от приложената към ч.гр.д. №№228/2016г. на Районен съд гр. Харманли справка за адресна регистрация /л.10/, че постоянният адрес на длъжника е гр. Х.**********. Това е и адресът посочен в подадената от ищеца искова молба.  Предвид това съдът намира, че отводът за местна подсъдност следва да бъде уважен.

            Мотивиран така съдът

                       

                                    О         П         Р          Е          Д         Е          Л         И:

 

ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл.118, ал.2 ГПК, производството по гр.д. № 10286/2015 г. по описа на Пловдивския районен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. Харманли за разглеждане по компетентност.

 

            Определението, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Ж.Желев/

           

            Вярно с оригинала

            ВД