Гражданско дело 10262/2016 - Определение - 04-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8360

04.10.2016 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10262 по описа на съда за 2016г., намира следното:

Делото е образувано по искова молба, подадена от „Рамина” ООД срещу А.А.А., с която е предявен ревандикационен иск за имот разположен на подземния етаж на жилищна сграда с идентификатор 56784.506.900.1, състоящ се от 1. Помещение за хладилно съхраняване, 2. Склад сухи продукти, 3. Склад за напитки, 4. Баня, 5. Битова, 6. Коридор обслужващ помещенията.

В уточняваща молба от 08.09.2016г. ищецът твърди, че така описани помещения, ведно с коридора, отговарят на изискванията за самостоятелен обект в сграда.

Според нормата на чл. 104 т. 3 ГПК на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лева. В случая е постъпило писмо изх. № ... от ...г. от О. П., според което данъчната оценка на имота е в размер на общо 63156.20 лева.

С оглед предмета на делото- вещно право на собственост върху недвижим имот, по смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК цената на иска възлиза на данъчната оценка на имота. След като от представените доказателства същата е над размера от 50 000 лева, то искът следва да бъде подсъден на окръжен съд.

Искът за заплащането на обезщетение е родово подсъден на ПРС, но предвид  разпоредбата на чл. 210, ал. 2, изр. второ ГПК разделянето им не се допуска.  

При това положение, претенцията неправилно е била предявена пред районния съд, който не е компетентен да я разгледа и да се произнесе по нея, поради което делото следва да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив, а настоящото образувано производство- да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 118, ал. 2, вр. чл. 104, т. 3 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10262 по описа за 2016г. на  Районен съд- Пловдив, XIV гр.с.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив.

            Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на съдебния адрес на ищеца.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                              /Тоско Ангелов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ