Гражданско дело 10099/2016 - Определение - 24-10-2016

Определение по Гражданско дело 10099/2016г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 9144

24.10.2016 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията Ангелов гражданско дело № 10099 по описа на съда за 2016г., намира следното:

            Производството е образувано по искова молба на А.А.М. ***.

            С разпореждане на съда от 21.07.2016г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени конкретни указания в общо 11 точки, които е следвало да бъдат изпълнени в едноседмичен срок от съобщението.

            Препис от разпореждането, съдържащо всички дадени указания е връчено на ищеца на 12.10.2016г. чрез процесуалния му представител. С връченото съобщение ищецът е уведомен и за неблагоприятните последици от процесуалното си бездействие.

Едноседмичният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 19.10.2016г.- сряда, работен ден.

Съгласно т. 1 и 3 от ТР № 3 от 19.07.2010 г. по т. гр. д. № 3 от 2009 г. на ОСГК на ВКС, вписването на исковата молба не е условие за нейната редовност, но когато ищецът не е вписал исковата си молба в дадения му от съда срок, съдът може да върне тази искова молба, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК.

До момента (24.10.2016г.) все още не е отстранена нито една от указаните нередовности на исковата молба, поради което същата следва да бъде върната.

Водим от горното и на основание чл. 129 ал. 3 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА искова молба с вх. № .../...г., подадена от А.А.М. ***,

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10099 по описа за 2016 г. на Районен съд- Пловдив, XIV гр.с. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                          / Тоско Ангелов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ