Гражданско дело 10052/2016 - Решение - 17-04-2018

Решение по Гражданско дело 10052/2016г.

                                  Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1296                              Година  17.04.2018                                 Град Пловдив

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивския  Районен съд                                                          XIII граждански състав

На трети април                                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА – ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА.

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 10052 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:

                  Производството е по иск за делба на съсобствен недвижим имот във фазата на извършването й.

                  С влязло в сила съдебно решение № 3390/09.11.2016 г., постановено по гражданско дело №10052/2016 г. по описа на ПРС, ХІІІ гр.с., е допуснато извършване на съдебна делба на недвижими имоти, а именно: УПИ VII-505 /седми - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ но регулационния план на с. Б., община Р., област П..., без административен адрес, с площ от 530 кв.м /петстотин и тридесет кв.м/. при граници и съседи: УПИ VI - 505, улица, УПИ XVI - 505, и УПИ XIII - 512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число находящите се в този поземлен имот паянтови селскостопански постройки, прсдставлящи: навес без оградни стени на площ от 20 кв.м. площ, навес без оградни стени на площ от 24 кв.метра и навес с оградни стени с площ от 9 кв.метра; УПИ XVІ-505 /шестнадесет - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ по регулационния план на с. Б., община Р., област П..., без административен адрес, с площ от 530 /петстотин и тридесет кв.м/., при граници и съседи: УПИ VII- 505, улица, УПИ VІІІ-507. УПИ IX- 508, УПИ XI-510 и УПИ ХІІІ-512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число двуетажна масивна жилищна страда със застроена площ 90 кв.м., както и лятна кухня с площ 20 кв.м., ПРИ КВОТИ: по 2/6(две шести) идеални части за П.И.П. и Д.П.К. и по 1/6(една шеста) идеални части за Й.Й.Л. и К.Й.Т..

                  В хода на производството във втора фаза на съдебна делба е п. съделителят Й.Й.Л., като собствените му 1/6 идеални части от процесните два имота са наследени от неговите наследници по закон Л.А.Л., Г.Й.Л. – П... и А.Й.Л..

      Съдът,след като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в съвкупност, намери за установено следното:

                  І. Поделяемост и пазарна оценка на недвижимите имоти:

                  По делото са приети заключение на в...л... Й.Б.Й. от ... за оценка на имотите; заключение на в... л.... Й.Б.Й. от .... в което са дадени варианти за поделяемост на имотите; заключение на в... л... Й.А. от... за оценка на имотите; заключение по тройна съдебно-техническа експеритза  на вещите лица Л.Л.-Е., В.Р. и Б.Г. от ...., за оценка на имотите.

                  Съдът намира, че заключението по тройната експертиза като най-актуално и изготвеното от трима оценители на недвижими имоти, дава най-вярна стойност за оценката на двата процесни имота, и затова при постановяване на решението си, съдът следва да се позове на него. Пазарната оценка на делбената маса е общо 70 600,00 лева.

      ІІ. По извършване на делбата:

                   Видно от заключенията дадени от всички вещи лица, както и от Становище на Г... а... на Община Р. УПИ VII-505  и УПИ XVІ-505, квартал 34 по действащия кадастрален и регулационен плана на  на с. Б.... одобрен със Заповед № 123/1978 г. са неподеляеми.

                   Двама от съделителите са направили искане имотите да бъдат разпределени по колена.

      Съгласно установената съдебна практика, имотите не се изнасят на публична продан, когато има достатъчно дялове за всеки съделител, макар те да са неравностойни, а когато са по-малко, но в делбата участват наследници от различни колена и могат да се обособят дялове за тях, делбата следва да се извърши по колена, без да е необходимо за прилагането на този способ съгласието на всички съделители.

      Доколкото от делбената маса не могат да се обособят дялове за всяка от страните, но тъй като се касае за две групи съделители, съдът намира, че делбата следва да се извърши чрез разпределяне по колена по реда на член 353 от ГПК. Неприложими са разпоредбите за възлагане на имоти или теглене на жребие, тъй като не са налице предпоставките за това.

      Съобразявайки изложените принципи, съдът намира, че най-справедливо и законосъобразно разпределението се извършва по следния начин:

 

      П.И.П. и Д.П.К. да получат в общ дял УПИ XVІ-505 /шестнадесет - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ по регулационния план на с. Б., община Р., област П..., без административен адрес, с площ от 530 /петстотин и тридесет кв.м/., при граници и съседи: УПИ VII- 505, улица, УПИ VІІІ-507. УПИ IX- 508, УПИ XI-510 и УПИ ХІІІ-512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СТРАДА със застроена площ 90 кв.м., както и ЛЯТНА КУХНЯ с площ 20 кв.м.

      Обща стойност на дела 50 500,00 лева.

     

                  К.Й.Т., Л.А.Л., Г.Й.Л. – П... и А.Й.Л., да получат в общ дял УПИ VII-505 /седми - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ но регулационния план на с. Б., община Р., област П..., без административен адрес, с площ от 530 кв.м /петстотин и тридесет кв.м/. при граници и съседи: УПИ VI - 505, улица, УПИ XVI - 505, и УПИ XIII - 512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число находящите се в този поземлен имот паянтови селскостопански постройки, прсдставлящи: навес без оградни стени на площ от 20 кв.м. площ, навес без оградни стени на площ от 24 кв.метра и навес с оградни стени с площ от 9 кв.метра

      Обща стойност на дела 20 100,00лева.

 

                ІІІ. Уравнение на дяловете: Съделителите П.И.П. и Д.П.К., следва да изплатят на съделителите К.Й.Т., Л.А.Л., Г.Й.Л. – П... и А.Й.Л., общо сумата от 3 434,00 лева за уравняване на дяловете им.

      ІV. Държавни такси:

      Съделителите на основание чл. 355 от ГПК, ще следва да бъдат осъдени да заплатят държавни такси по сметка на ПРС в полза на държавата по бюджета на съдебната власт в размер на следните суми:  П.И.П. – 940,00 лева; Д.П.К. – 940,00 лева; К.Й.Т. – 472,00 лева; Л.А.Л., Г.Й.Л. – П... и А.Й.Л. общо сумата от 472,00 лева

      V. Разноски:

      Съделителите П.И.П. и Д.П.К., са поискали от съда да осъди ответниците да им заплатят сумата от 66,68 лева разноски за възнаграждение на вещо лице.

     Видно от определение на съда от ..., с което е допусната съдебно-техническа експертиза, е определен депозит за вещо лице в размер на 33,34 лева за всеки от съделителите Й.Л. и К.Т..  Й.Л. е п. и на негово място в делбата са конституирани неговите наследници по закон Л.А.Л., Г.Й.Л. – П... и А.Й.Л..

      В дадения от съда срок сумата не е била внесена от тези съделители и съдът е внесъл делото в архив.

      Представено е доказателство за заплатената сума от съделителителите  П.И.П. и Д.П.К., чрез а. Б./л.60 от делото/, за да продължи производството по делото.

      Ето защо съдът намира, че следва да осъди  К.Т. и Л.А.Л., Г.Й.Л. – П... и А.Й.Л./тримата като наследници по закон на Й.Л./, да заплатят на П.И.П. и Д.П.К., дължимата от тях сума за възнаграждение на вещо лице в общ размер на 66,68 лева.

                  Водим от горното  съдът

 

Р Е Ш И:

 

      РАЗПРЕДЕЛЯ  на основание член 353 от ГПК, в общ дял на П.И.П. ЕГН **********,*** и Д.П.К. ЕГН **********,***, УПИ XVІ-505 /шестнадесет - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ по регулационния план на с. Б., община Р., област П..., без административен адрес, с площ от 530 /петстотин и тридесет кв.м/., при граници и съседи: УПИ VII- 505, улица, УПИ VІІІ-507. УПИ IX- 508, УПИ XI-510 и УПИ ХІІІ-512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СТРАДА със застроена площ 90 кв.м., както и ЛЯТНА КУХНЯ с площ 20 кв.м.

      Обща стойност на дела 50 500,00 лева.

                  РАЗПРЕДЕЛЯ  на основание член 353 от ГПК, в общ дял на К.Й.Т. ЕГН **********,***, Л.А.Л. ЕГН ********** ***, А.Й.Л. ЕГН ********** ***, Г.Й.Л. – П... ЕГН ********** ***, УПИ VII-505 /седми - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ но регулационния план на с. Б., община Р., област П..., без административен адрес, с площ от 530 кв.м /петстотин и тридесет кв.м/. при граници и съседи: УПИ VI - 505, улица, УПИ XVI - 505, и УПИ XIII - 512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число находящите се в този поземлен имот паянтови селскостопански постройки, прсдставлящи: навес без оградни стени на площ от 20 кв.м. площ, навес без оградни стени на площ от 24 кв.метра и навес с оградни стени с площ от 9 кв.метра

      Обща стойност на дела 20 100,00лева.

                  ОСЪЖДА П.И.П. ЕГН **********,*** и Д.П.К. ЕГН **********,***, да заплатят на К.Й.Т. ЕГН **********,***, Л.А.Л. ЕГН ********** ***, А.Й.Л. ЕГН ********** ***, Г.Й.Л. – П... ЕГН ********** ***, сумата от 3 434,00(три хиляди четиристотин тридесет и четири) лева за уравняване на дяловете им.

      ОСЪЖДА П.И.П. ЕГН **********,*** и Д.П.К. ЕГН **********,***, да заплатят всеки от тях, по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета съдебната власт  държавна такса в размер на 940,00(деветстотин и четиридесет) лева.

      ОСЪЖДА К.Й.Т. ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета съдебната власт  държавна такса в размер на 472,00(четиристотин седемдесет и два) лева.

      ОСЪЖДА Л.А.Л. ЕГН ********** ***, А.Й.Л. ЕГН ********** ***, Г.Й.Л. – П... ЕГН ********** ***, да заплатят общо по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета съдебната власт  държавна такса в размер на 472,00(четиристотин седемдесет и два) лева.

      ОСЪЖДА К.Й.Т. ЕГН **********,***, Л.А.Л. ЕГН ********** ***, А.Й.Л. ЕГН ********** ***, Г.Й.Л. – П... ЕГН ********** ***, да заплатят на П.И.П. ЕГН **********,*** и Д.П.К. ЕГН **********,***, сумата от по 66,68 (шестдесет и шест лева и 68 ст.)лева представляваща възнаграждение за вещо лице.

                  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване съобщение на страните.

             

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.