Гражданско дело 10052/2016 - Решение - 09-11-2016

Решение по Гражданско дело 10052/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3390                                    Година 09.11.2016                        Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                   XIII граждански състав

На втори ноември                                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ  ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 10052 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

        Производството е по иск за делба във фазата по допускането ù.

        Предявен е иск за делба от П.И.П. ЕГН **********,*** и Д.П.К. ЕГН **********,***, и двамата чрез а. Д.Б., със съдебен адрес:***, против Й.Й.Л. ЕГН **********,*** и К.Й.Т. ЕГН **********,***, с която искат от съда да се допусне извършване на съдебна делба на съсобствени недвижими имоти както следва:

УПИ VII-505 /седми - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ но регулационния план на с. Б., община Р., област П., без административен адрес, с площ от 530 кв.м /петстотин и тридесет кв.м/. при граници и съседи: УПИ VI -505, улица, УПИ XVI- 505, и УПИ XIII - 512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число находящите се в този поземлен имот паянтови селскостопански постройки, прсдставлящи : навес без оградни стени на площ от 20 кв.м. площ, навес без оградни стени на площ от 24 кв.метра и навес с оградни стени с площ от 9 кв.метра;

УПИ XVІ-505 /шестнадесет - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ по регулационния план на с. Б., община Р., област П., без административен адрес, с площ от 530 /петстотин и тридесет кв.м/., при граници и съседи: УПИ VII- 505, улица, УПИ VІІІ-507. УПИ IX- 508, УПИ XI-510 и УПИ ХІІІ-512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число двуетажна масивна жилищна страда със застроена площ 90 кв.м., както и лятна кухня с площ 20 кв.м., при квоти по 2/6 идеални части за всеки от ишците по 1/6 идеални части за всеки от ответниците.

Ищците  твърдят, че заедно с ответниците по настоящата искова молба били съсобственици по наследство съответно на К. П. Д. ЕГН **********, починала на .... г. и на Г. Н. Д. ЕГН **********, починала на ... г. - двамата бивши жители на с. Б., област П., с. от ... г., които нямали родени от брака си деца и се наследявали от роднините си по съребрена линия. Твърдят, че така ищците наследили преживялата съпруга К. П. Д. като нейни брат и племеник /дете на сестра й Е. Я./ съгласно чл.8, ал.1 и арг. по ал.4 ЗН/ а ответниците били деца на единствената сестра па наследодателя Г. Н. Д. и получавали част от неговото наследство по силата на чл.9, ал.2 изр. първо, предл. второ, в случая 1/3 от него/.

Съгласно Договор за доброволна делба от ... г. вписан под а. №.. том., рег.., д. №.. на СВ П., Г. Н. Д. придобил в дял и своя собственост следните недвижими имоти в П., а именно: УПИ VII-505 /седми - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ но регулационния план на с. Б., община Р., област П., без административен адрес, с площ от 530 кв.м /петстотин и тридесет кв.м/. при граници и съседи: УПИ VI -505, улица, УПИ XVI- 505, и УПИ XIII - 512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число находящите се в този поземлен имот паянтови селскостопански постройки, прсдставлящи : навес без оградни стени на площ от 20 кв.м. площ, навес без оградни стени на площ от 24 кв.метра и навес с оградни стени с площ от 9 кв.метра; УПИ XVІ-505 /шестнадесет - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ по регулационния план на с. Б., община Р., област П., без административен адрес, с площ от 530 /петстотин и тридесет кв.м/., при граници и съседи: УПИ VII- 505, улица, УПИ VІІІ-507. УПИ IX- 508, УПИ XI-510 и УПИ ХІІІ-512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число двуетажна масивна жилищна страда със застроена площ 90 кв.м., както и лятна кухня с площ 20 кв.м.

Твърдят, че  страните въпреки водените разговори не могли  да поделят доброволно описаните имоти, молят съда да подели същите.

ОТВЕТНИКЪТ Й.Й.Л., заявява че не оспорва предявения иск за делба на посочените имоти и при посочените квоти.

ОТВЕТНИКЪТ К.Й.Т., заявява че не оспорва предявения иск за делба на посочените имоти и при посочените квоти.

От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 Представени са като доказателства заверени преписи от Договор за доброволни дела от ... г. вписан под а. №.. том. .., peг. № .., дело № ... г. на СВ П. Р.; Скица № 544/11.05.2016г. на общ. Р.; У-ние за наследници изх. № 87/11.04.2016г. на Община Р., с. Б.; У-ние за наслсдници изх. № .... на Община Р., с. Б.; У-ние за данъчна оценка изх... г. на Община Р.; У-ние за данъчна оценка изх... г. на Община Р.; У-ние за наследници изх.... на Община Р., с. Б., от които се установява че общите наследодатели на страните К. П. Д. и Г. Н. Д. и двамата бивши жители на с. Б., обл. П. са били собственици на процесните недвижими имоти УПИ VII-505 и УПИ XVІ-505 и двата по регулационния план на с. Б..

 Установява се, че същите не са оставили като законни наследници родени от брака си деца/ Препис извлечение от акт за сключен гр. брак  от ... г./, а са наследени както следва: К. П. Д. от нейния брат - Д.П.К. и племенник - П.И.П., а Г. Н. Д. от децата на неговата единствена сестра - Й.Й.Л. и К.Й.Т..

            Останалите представени доказателства не променят направените изводи.

            Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

            По отношение на иска за делба:

             Правото на делба е потестативно субективно право, което съгласно член 34 от ЗС може винаги да се упражни, освен ако закона разпорежда друго. В случая делбата се води между съсобственици, като съсобствеността е възникнала въз основа на наследяване.

   С оглед представените писмени доказателства съдът намира за доказано, че страните по делото са наследници по закон на общите им наследодатели К. П. Д. и Г. Н. Д. и двамата бивши жители на с. Б., обл. П..

Същите не са оставили родени от брака си деца и са наследени от своите роднини по съребрена линия К. П. Д. от нейния брат - Д.П.К. и племенник - П.И.П., а Г. Н. Д. от децата на неговата единствена сестра - Й.Й.Л. и К.Й.Т..

Ето защо съдът намира, че страните са съсобственици на следните недвижими имоти: УПИ VII-505 /седми - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ но регулационния план на с. Б., община Р., област П., без административен адрес, с площ от 530 кв.м /петстотин и тридесет кв.м/. при граници и съседи: УПИ VI -505, улица, УПИ XVI- 505, и УПИ XIII - 512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число находящите се в този поземлен имот паянтови селскостопански постройки, прсдставлящи : навес без оградни стени на площ от 20 кв.м. площ, навес без оградни стени на площ от 24 кв.метра и навес с оградни стени с площ от 9 кв.метра; УПИ XVІ-505 /шестнадесет - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ по регулационния план на с. Б., община Р., област П., без административен адрес, с площ от 530 /петстотин и тридесет кв.м/., при граници и съседи: УПИ VII- 505, улица, УПИ VІІІ-507. УПИ IX- 508, УПИ XI-510 и УПИ ХІІІ-512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число двуетажна масивна жилищна страда със застроена площ 90 кв.м., както и лятна кухня с площ 20 кв.м., при квоти: по 2/6 идеални части за П.И.П. и Д.П.К. и по 1/6 идеални части за Й.Й.Л. и К.Й.Т..

            Мотивиран от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.И.П. ЕГН **********,*** и Д.П.К. ЕГН **********,***, и двамата чрез а. Д.Б., със съдебен адрес:***, от една страна и Й.Й.Л. ЕГН **********,*** и К.Й.Т. ЕГН **********,***, от друга, на съсобствени недвижими имоти: УПИ VII-505 /седми - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ но регулационния план на с. Б., община Р., област П., без административен адрес, с площ от 530 кв.м /петстотин и тридесет кв.м/. при граници и съседи: УПИ VI - 505, улица, УПИ XVI - 505, и УПИ XIII - 512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число находящите се в този поземлен имот паянтови селскостопански постройки, прсдставлящи: навес без оградни стени на площ от 20 кв.м. площ, навес без оградни стени на площ от 24 кв.метра и навес с оградни стени с площ от 9 кв.метра; УПИ XVІ-505 /шестнадесет - петстотин и пет/, квартал 34 /тридесет и четвърти/ по регулационния план на с. Б., община Р., област П., без административен адрес, с площ от 530 /петстотин и тридесет кв.м/., при граници и съседи: УПИ VII- 505, улица, УПИ VІІІ-507. УПИ IX- 508, УПИ XI-510 и УПИ ХІІІ-512, ведно с находящите се в имота подобрения и приращения, в това число двуетажна масивна жилищна страда със застроена площ 90 кв.м., както и лятна кухня с площ 20 кв.м., ПРИ КВОТИ: по 2/6(две шести) идеални части за П.И.П. и Д.П.К. и по 1/6(една шеста) идеални части за Й.Й.Л. и К.Й.Т..

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – Пловдив, в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

      

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева-Гургова

 

Вярно с оригинала

ЕЛ