Гражданско дело 9814/2015 - Решение - 16-11-2015

Р Е Ш Е Н И Е №

Р Е Ш Е Н И Е № 3805

 

16.11.2015 година, град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, на девети ноември две хиляди и петнадесета година, в открито заседание в следния състав:

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретаря Петя Карабиберова,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 9814 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба за промяна на бащино и фамилно име, на основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

****************************************.

            Водим от горното, Съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА в бащиното и фамилното име на Д.З.Х. с ЕГН: **********, с които е вписан в Акт за раждане № **** г., съставен от Община Пловдив, респ. в удостоверение за раждане, съответно от “З.” на “Д.” и от “Х.” на “С.”.

 

Препис от решението, след влизането му в сила   да се изпрати на Община Пловдив - за отразяване на промяната в акта за раждане и в регистрите на населението.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.