Гражданско дело 9701/2015 - Решение - 13-06-2016

Решение по Гражданско дело 9701/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1993

 

 

гр. Пловдив, 13.06.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 9701 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от Й.С.Д. с ЕГН ********** с адрес *** срещу С.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** за допускане до делба между страните на недвижим имот-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.531.4568.5.8 по КККР на гр. Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „П.В.” № **, БЛ.***, ВХ. *, ЕТ. *, АП. */**., находящ се в сграда *, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.4568, с предназначение-жилище, апартамент, състоящ се от три стаи и кухня, брой нива-1, с площ от 88,03 кв. м. ведно с прилежащо избено помещение № 13 с площ от 7,41 кв. м., както и 2,01 % идеални части от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти:на етажа-56784.531.4568.5.7; под обекта: 56784.531.4568.5.5; над обекта56784.531.4568.5.11. По искане на ответницата в делбата е включен и поземлен имот с идентификатор 66915.502.37 по КККР на с. С., общ. М. с площ от 1248 кв. м. по скица и 1233 кв. м. по документ, с трайно предназначение-урбанизирана територия, начин на ползване-ниско застрояване, с номер по предходен план-37, кв. 7, парцел 19, при съседи: 66915.502.41; 66915.502.38; 66915.502.33; 66915.502.35; 66915.502.1199, ведно с простроените  в същия ПИ гараж и сграда с идентификатор 66915.502.37.1, с площ от 37 кв. м. с брой етажи-1, предназначение селскостопанска.

В исковата молба се твърди, че заявения за делба имот е придобит от страните по наследство от майка им, като същата го е получила като обезщетение за отчужден неин и на ответницата недвижими имот с № **** в кв. ** по плана на гр. Пловдив-„Х. Б.-север” , по решение № 113 на ИК на ГНС-Пловдив, взето с протокол № 20/26.10.1971 г.

В предоставения срок за отговор ответницата заявява, че притежава по-голям дял от имота, тъй като е заплатила част от стойността му със собствени средства.

В предоставения срок за отговор ищцата Д. заявява, че при закупуване на имота в с. С. и предоставила на майка си парична сума. В последствие е влагала средства и труд за подобряването му.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателства –НА № 9, том 12, дело № 4997/1977 г., писмо до ДСК (на лист 8 от делото); схема № 15-270378/29.06.2015 г.  е видно, че на 15.12.1977 г. Ц. С. П. и С.С.Д. са признати за собственици на заявения за делба имот-апартамент, отстъпен им като обезщетение за отчуждения техен недвижим имот в гр. Пловдив, кв. 85 пл. № 1091.

От представения НА № 167, том ХІІ, дело № 5433/1972 г.; скица № 15-457464/21.10.2015 г. е видно, че на 11.08.1972 г. Ц.С.П. е придобила собствеността върху празно дворно място  с площ от 1233 кв. м., което съответства на ПИ с идентификатор 66915.502.37 по КККР на с. С., общ. М..

От представеното удостоверение № 142982/16.06.2015 г. е видно, че след смъртта си през 2004 г. Ц.П. е оставила като наследници дъщерите си Й.С.Д. и С.С.К..

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори по делото, а и от събраните писмени доказателства се установява, че страните са сестри и единствени наследници, като деца, на Ц.П., починала през 2004 г., както и, че същата е придобила възмездно собствеността върху заявения за делба поземлен имот в С. през 1972 г. Предвид това същия следва да се допусне до делба между тях при равни квоти от по ½ ид. част. Обстоятелството, че ищцата е предоставила на майка си парична сума за закупуване на имота от една страна не е установено по делото, а от друга обуславя наличие на облигационно притенция и няма отношение към вещноправното действие, което произвежда сделката по покупко-продажбата на имота, както и последвалата наследствена трансмисия.

По отношение другия недвижим имот-апартамент в гр. Пловдив съдът намира, че е налице съсобственост между страните породена от наследяването на притежаваната от Ц.П. ½ ид. част от него, призната и през 1977 г. в резултат на обезщетяването и при отчуждаване на притежаван от нея недвижим имот. Предвид това делът на ищцата от имота възлиза на ¼ ид. част , а на ответницата на ¾ ид. части. Възраженията на ответницата, че е придобила първоначално по-голям дял от имота, защото е заплатила по-голяма част от него не се споделят от съда, тъй като въпросите за произхода на средствата и начина на плащане нямат отношение към квотите, в които се придобива, доколкото в нотариалния акт не е отбелязано, това да става в различни дялове.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 66915.502.37 по КККР на с. С., общ. М. с площ от 1248 кв. м. по скица и 1233 кв. м. по документ, с трайно предназначение-урбанизирана територия, начин на ползване-ниско застрояване, с номер по предходен план-37, кв. 7, парцел 19, при съседи: 66915.502.41; 66915.502.38; 66915.502.33; 66915.502.35; 66915.502.1199, ведно с простроените  в същия ПИ гараж и сграда с идентификатор 66915.502.37.1, с площ от 37 кв. м. с брой етажи-1, предназначение селскостопанска КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: Й.С.Д. с ЕГН ********** с адрес *** и С.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** ПРИ КВОТИ ОТ: по ½ ид. част за всяка от тях.

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.531.4568.5.8 по КККР на гр. Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „П.В.” № **, БЛ.***, ВХ. *, ЕТ. *, АП. */**., находящ се в сграда 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.4568, с предназначение-жилище, апартамент, състоящ се от три стаи и кухня, брой нива-1, с площ от 88,03 кв. м. ведно с прилежащо избено помещение № 13 с площ от 7,41 кв. м., както и 2,01 % идеални части от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти:на етажа-56784.531.4568.5.7; под обекта: 56784.531.4568.5.5; над обекта56784.531.4568.5.11. КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: Й.С.Д. с ЕГН ********** с адрес *** и С.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** ПРИ КВОТИ ОТ: ¼ ид. част за Й.С.Д. и ¾ ид. части за С.С.К..

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на втората фаза на делбата.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРГИНАЛА: Д. Д.