Гражданско дело 9205/2015 - Решение - 09-05-2016

Решение по Гражданско дело 9205/2015г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 1537                             09.05.2016 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На тринадесети април, две хиляди и шестнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 9205 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по искова молба от Г.К.Д. и Я.К.Г. против О.Н.П., Т.Н.П., С.Н.П. и К. Н. П. / конституирани в хода на делото на мястото по починалия първоначален ответник Н.Т.П./, с която са предявени обективно съединени искове по чл.124, ал.1 от ГПК за това да бъде признат за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици на общо ½ ид.ч. от ПИ № 47295.30.3 / по ¼ идч./, находящ се в землището на с.М., местността „Д.”, с площ от 7876 кв.м..

         Ответниците не изразяват становище по исковете.

         ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         В исковата молба се твърди, че процесният имот е бил възстановен на страните с решение № Т35-4/22.06.1999г. на ПК- П.- П. в качеството им на наследници на Н. и Н. П.. Имотът бил съсобствен между тях при квоти от по ¼ ид.ч. за ищците и ½ ид.ч. за ответника. Последният претендирал да е едноличен собственик, като се снабдил с констативен нот.акт № 173/09.04.2009г., но с решение от 11.12.2009г. по гр.д.№ 7607/2009г. по гр.д.№ 7607/2009г. претенцията му била отхвърлена. С постановление от 27.12.2013г. по изп.дело № 239/2013г. на ЧСИ М. О. притежаваната от ответника ½ ид.ч. била възложена на „Финансова къща Кристи”ООД, което дружество от своя страна я продала на „Еко Мак вилидж”ЕООД. Независимо от горното издадения в полза на ответника нотариален акт пораждал съмнение относно притежаваните от ищците права върху имота.

          С приетото по делото решение № Т35-4/22.06.1999г. на ПК- П.- П. на наследници на Н. и Н. П. е възстановено правото на собственост върху два имота- имот № 030001, с площ от 50,366 дка., и имот № 030003, с площ от 7,876 дка. На листове 17, 18 и 19 по делото са приети две удостоверения за наследници на Н. Д. П. и удостоверение за вписан отказ от наследодателката на ищците Н. Д. от наследството останало от нейните родители Н. и Н. П.. Отказът е вписан през 1998г.. В едното удостоверение за наследници като такива са посочени и ищците, а в другото само първоначалният ответник. Именно на база на вписания отказ от наследство, цитиран и в нот.акт № 173/09.04.2009г., със същия Н.Т.П. е признат за едноличен собственик на процесния имот.

         Съгласно т.1 от тълкувателно решение № 1/1997г. по тълк.д. № 11/1997 г. на ВКС, ОСГК, решенията по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост имат конститутивно / правопораждащо/ действие, поради което, когато те са постановени след откриване на наследството на бившия собственик, възстановеното право на собственост представлява новооткрито наследство. Съгласно изричната разпоредба на чл.91а от ЗН, при наследство, в което влизат имоти, одържавени или включени в трудовокооперативни земеделски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, собствеността върху които се възстановява, отказът от наследство, извършен след одържавяването, съответно включването на имотите, няма действие по отношение на тези имоти и те се смятат за новооткрито наследство по смисъла на чл. 1 от закона. Ето защо вписания отказ от наследство от наследодателката на ищците няма за последица липсата на правопораждащо действие по отношение на същата на реституционното решение, постановено след вписване на отказа, поради което и ищците валидно се легитимират като собственици на процесната общо 1/2 ид.ч. от ПИ № 47295.30.3. Ето защо предявеният по делото иск ще следва да бъде уважен, като в полза на ищците бъдат присъдени по равно направените от тях съдебни разноски в общ размер от 115 лева / от всеки ответник ще следва да бъдат платени на всеки от ищците по 14,37 лева/.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на О.Н.П., ЕГН: **********, Т.Н.П., ЕГН: **********, С.Н.П., ЕГН:********** и К. Н. П., ЕГН: **********-***, че ищците Г.К.Д. ***, ЕГН: ********** и Я.К.Г. ***, ЕГН: ********** са собственици на общо ½ ид.ч. от ПИ № 47295.30.3 / по ¼ ид.ч./, находящ се в землището на с.М., местността „Д.”, с площ от 7876 кв.м..

        ОСЪЖДА О.Н.П., ЕГН: **********, Т.Н.П., ЕГН: **********, С.Н.П., ЕГН:********** и К. Н. П., ЕГН: **********-*** да заплатят на Г.К.Д. ***, ЕГН: ********** по 14,37 лева- съдебни разноски.

          ОСЪЖДА О.Н.П., ЕГН: **********, Т.Н.П., ЕГН: **********, С.Н.П., ЕГН:********** и К. Н. П., ЕГН: **********-*** да заплатят на Я.К.Г. ***, ЕГН: ********** по 14,37 лева- съдебни разноски.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала

ЕЛ