Гражданско дело 913/2015 - Определение - 11-02-2015

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№....................                       11.02.2015 г.                                           гр. Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  XXI гр. състав, в закрито заседание  на  11.02.2015 г. в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 913/2015г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по молба вх. № 3980 от 27.01.2015 г. по описа на ПРС, от Р.С.Ч., ЕГН ********** против Д.С.Н., ЕГН ********** за защита от домашно насилие, чрез налагане на мерки за защита по ЗЗДН.

С Определение № 1037/27.01.2015 г., съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 27.02.2015 г. от 15.00 часа.

Постъпил е отговор на молбата, вх. № 6187/09.02.2015 г., с който твърденията се оспорват и се моли за отхвърляне на исканията.

На 11.02.2015 г. с вх. № 6569 по описа на ПРС, е постъпила молба лично от Р.С.Ч., с която заявява, че оттегля молбата си за защита, тъй като с ответника са постигнали доброволно уреждане на спора, като моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът, като разгледа така подадената молба за оттегляне на молбата за защита, намира следното:

Молбата е подадена до съда от легитимирано лице - молителката, която лично я е подписала, като същата разполага със съответните процесуални права да извърша това действие. Съгласно разпоредбата на чл. 232 ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба, без съгласието на ответника, до приключване на първото по делото съдебно заседание. Такова още не е провеждано, поради което няма пречка дори и без становището на ответника, производството да се прекрати, след като съдът е десезиран с искането за защита, независимо от причините, поради които това е направено.

Следва да се отмени определението, с което делото е било насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

По делото не са представени доказателства да е внесена държавна такса за производството. Тъй като същата безспорно се дължи, като производството се прекратява по искане на молителя, по аргумент от чл. 11, ал.3, вр. с ал.2 ЗЗДН, дължимата държавна такса в размер на 25 лева /съгласно чл. 16 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК/, ще се възложи в тежест на молителя.

Предвид изложеното, съдът намира, че са налице условията по чл. 232 ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ изцяло Определение № 1037/27.01.2015 г., с което делото е било насрочено за разглеждане в о.с.з. на 27.02.2015 г. от 15.00 часа.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 913/2015 г. по описа на ПРС, XXI гр. състав, на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на молбата за защита от Р.С.Ч., ЕГН **********.

ОСЪЖДА Р.С.Ч., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр.К., ул.”Ц. О.” №.., вх..., ет..., ап...да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса за образуваното дело в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

        

   СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП