Гражданско дело 8555/2015 - Решение - 11-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2983                        11.10.2016 година                   град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря ВАНЯ КАЗАКОВА,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8555 по описа на съда за 2015 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са евентуално съединени искове с правна квалификация по  чл. 135, ал. 1  ЗЗД и чл. 124 ГПК.

Ищецът „Българо -Американска КРЕДИТНА БАНКА" АД /"БАКБ" АД/, ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска" № 2, , представлявана от *** - В.С.С. и И.П.Г., чрез *** - *** К.И.Т. е предявила против „ЕВРОПА   М"   ЕООД,  ЕИК   115762484, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Задруга" № 4, представлявано от *** В.Л.Т.; В.Л.Т., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Е.Т., ЕГН **********, с адрес: ***; „ЧИЧОЛИНА" ООД, ЕИК 115646704, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Задруга" № 4, представлявано от *** В.Л.Т. и Н.В.К.; „ЛЕЧЕВА 2013" ЕООД, ЕИК 202783077, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Неофит Рилски № 17 А, представлявано от С.Г.Л.  искове, с които се иска да се признаване за установено по отношение на ответниците за относително недействителна спрямо ищеца на седем договора за цесия, всички от 29,04,2015 г., сключени между цедентите „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М. Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД и цесионера „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД.  В условията на евентуалност се иска да се признае за установено, че ищецът не дължи на  ЕВРОПА-М" ЕООД сумата от 5878, 40 лв., на „ЧИЧОЛИНА" ООД сумата от 5878,40 лв. и 8885, 80 лв., на В.Л.Т. сумата от 5878,40 лв. и 8885,80 лв., на  М. Е.Т. сумата от 5878,40 лв.  и 8885,80 лв.

В исковата молба се твърди, че на 02.06.2015 г. в деловодството на „БАКБ" АД била получена Покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № *** по описа на ЧСИ ***, per. № *** на КЧСИ, район на действие - Окръжен съд- Пловдив, образувано срещу „БАКБ" АД по искане на взискателя „ЛЕЧЕВА 2013" ЕООД, ЕИК 202783077, с която бил даден двуседмичен срок на Банката да заплати сумата от общо 55 350,81 лева по сметка на ЧСИ. Поканата била придружена със седем броя изпълнителни листа, издадени в полза на „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД. След извършена справка било установено, че „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД се легитимира като кредитор на „БАКБ" АД въз основа на седем броя договори за цесия, датирани от 29.04.2015 г., представени в нотариално заверени преписи от 30.04.2015 г., които са „сключени" с цедентите „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД. Въз основа на така сключените договори „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД е „придобило" вземанията на изброените цеденти срещу „БАКБ" АД представляващи присъдени разноски за адвокатски възнаграждения по т. д. № 422/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив и т.д. № 456/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив. Твърди се, че претендираните от взискателя по изпълнителното дело суми не се дължат от „БАКБ" АД на „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД, поради това, че цитираните по-горе договори за цесия са недействителни по отношение на Банката, тъй като са сключени единствено с цел увреждане на кредитора „БАКБ" АД. Със сключването им, длъжниците на Банката „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД целят да намалят патримониума си, от който кредиторът „БАКБ" АД може да се удовлетвори.

Навеждат се доводи, че  „БАКБ" АД е кредитор на „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т.,  М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД по силата на сключени договори за банков кредит, като поради неизпълнение на задълженията на солидарните длъжници, Банката е пристъпила към принудително изпълнение, като се е снабдила със заповеди за незабавно изпълнение и изпълнителни листове срещу кредитополучателя „ЕВРОПА М" ЕООД и поръчителите по пет договора за банков кредит за сума в общ размер на над 1 500 000,00 лева. Всички посочени по-горе „цеденти” са осъдени като солидарни длъжници да заплатят на „БАКБ" АД суми, както следва: по силата на Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ от 11.02.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 2032/2014 г. по описа на Районен съд - Пловдив, Брачна колегия, II брачен с-в и Изпълнителен лист, издаден на 12.02.2014 г. въз основа на тази заповед, „ЕВРОПА М" ЕООД, ЕИК 115762484, В.Л.Т., М.Е.Т., и „ЧИЧОЛИНА" ООД, са осъдени да заплатят солидарно на „БАКБ" АД следните суми, дължими по Договор за банков кредит от *** г., Анекс № I от 29.10.2009 г., Анекс № 2 от 05.05.2011 г. и Анекс № 3 от 30.06.2011 г., а именно: 124 093,59 евро  - дължима главница; законната лихва върху главницата, считано от 07.02.2014 г. до окончателното й изплащане; 27 903,60 евро - договорни лихви, начислени за периода от 25.10.2011 г. до 06.02.2014 г. вкл.; 40 106,66 евро - лихви за забава, начислени за периода от 25.08.2011 г. до 06.02.2014 г. вкл.; 144,35 евро -застраховка; 3 470,26 евро - такси; 7 655,84 лева - заплатена държавна такса; 4 277,92 лева - ***ако възнаграждение. По силата на Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ от 10.02.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 2034/2014 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ГО, XI с-в и Изпълнителен лист, издаден на 11.02.2014 г. въз основа на тази заповед, „ЕВРОПА М" ЕООД, ЕИК 115762484, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД, ЕИК 115646704, са осъдени да заплатят солидарно на „БАКБ" АД следните суми, дължими по Договор за банков кредит от ***., Анекс № 1 от 05.05.2011 г. и Анекс № 2 от 30.06.2011 г., а именно: 198 095,24 евро - дължима главница; законната лихва върху главницата, считано от 07.02.2014 г. до окончателното й изплащане; 54 499,37 евро - договорни лихви, начислени за периода от 25.10.2011 г. до 06.02.2014 г. вкл.; 66 137,08 евро - лихви за забава, начислени за периода от 25.07.2011 г. до 06.02.2014 г. вкл.; 12 467,70 лева - заплатена държавна такса; 6 683,85 лева - юрнсконсултско възнаграждение. Въз основа на издадените изпълнителни листи срещу „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД на 24.03.2014 г. е образувано изпълнително дело № *** г. по описа на ЧСИ ***, per. № *** на КЧСИ, район на действие - ОС - Пловдив. Изпълнението е насочено срещу ипотекирани в полза на Банката недвижими имоти, находящи се в гр. ***, собственост на „ЕВРОПА-М" ЕООД, като на 01 04.2014 г. са наложени възбрани от съдебния изпълнител. От датата на образуване на изпълнителното дело, както и до настоящия момент, солидарните длъжници не са заплатили дължимите суми по изпълнителното дело и не са извършвали никакви плащания на задълженията си към „БАКБ" АД. На 09.04.2014 г. (след налагане на възбрана по изпълнително дело № *** г.), между „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД и „ЕВРОПА М" ЕООД са сключени договори за наем на възбранените имоти, като договорите са вписани в Служба по вписванията - Пловдив на 17.04.2014 г. Съгласно оповестителното действие на вписването, е уредено в глава XI на Закона за собствеността, на „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД е било известно започнатото от страна на Банката принудително изпълнение. На 29. 05.2014 г., в качеството си на наемател на възбранените и изнесени на публична продан недвижими имоти, „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД е получило запорно съобщение с изх. № 10649/26.05.2014 г. по изпълнително дело № *** г. по описа на ЧСИ ***, което доказвало знанието за провежданото съдебно принудително изпълнение за значителни по размер вземания на „БАКБ" АД срещу лицата, явяващи се впоследствие цеденти. По изпълнителното дело са проведени множество публични продан и на „наетите" обекти, като за всяка от тях „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД е било уведомявано, в качеството му на наемател, като е получавало съобщения от ЧСИ. След получаване на поканите за доброволно изпълнение по изпълнително дело № *** г. по описа на ЧСИ ***, длъжниците „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД са депозирали възражения по реда на чл. 414 ГПК срещу издадените Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ от 11.02.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 2032/2014 г. по описа на Районен съд - Пловдив, Брачна колегия, II брачен с-в и Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ от 10.02.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 2034/2014 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ГО, XI с-в, вследствие на което „БАКБ" АД е предявило установителни искове по реда на чл. 422 ГПК, въз основа на които са образувани т.д. № 422/2014 г. и т.д. № 456/2014 г., и двете по описа на ПОС, ТО, XVI състав. С влязло в сила Решение № 158/23.032015 г. по т.д. № 45672014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, е признато за установено на основание чл. 422 във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК, че „ЕВРОПА М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. дължат солидарно на „Българо-Американска Кредитна Банка" АД заплащане на сумите от 33 161,76 евро главница, ведно със законна лихва върху нея от 07.02.2014 г. до изплащането й, договорна лихва от 24 098,24 евро, начислена за периода 25.10.2011г. - 06.02.2014г.; 40 106,66 евро лихва за забава, дължима за периода от 25.08.2011г. до 06.02.2014г.; 2 512,01 евро такси, дължими по Договор за банков кредит от *** г., Анекс № 1 от 29.10.2009 г., Анекс № 2 от 05.05.2011 г. и Анекс № 3 от 30.06.2011 г. към него, сключен между „ЕВРОПА М" ЕООД и „БАКБ" АД, за които суми е издадена Заповед № 1320 за изпълнение на парично задължение от 11.02.2014 г. по ч.гр.д. № 2032/2014 г. на ПРСII бр. с-в. С посоченото решение, „ЕВРОПА М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА” ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. са осъдени да заплатят на „БАКБ" АД и разходи в заповедното производство по ч.гр.д. № 2032/2014 г. на ПРС II бр. с-в. и в исковото производство по т. д. № 456/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, в общ размер на 17 010,43 лв. разделно, което е по 252,61лв., дължими от всеки един. С влязло в сила Решение № 157/23.03.2015 г. по т. д. № 422/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, е признато за установено на основание чл. 422 във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК, че „ЕВРОПА М" ЕООД „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. дължат солидарно на „Българо-Американска Кредитна Банка" АД заплащане на сумите от 52 768.80 евро г\ главница, ведно със законна лихва върху нея от 07.02.2014 г. до изплащането й, договорна лихва от 52 681.20 евро, начислена за периода 25.10.2011 г. - 06.02.2014 г.; 66 137.08 евро лихва за забава, дължима за периода от 25.07.2011 г. до 06.02.2014 г., дължими по Договор за банков кредит от *** г., Анекс № 1 от 05.05.2011 г. и Анекс № 2 от 30.06.2011 г. към него, сключен между „ЕВРОПА М" ЕООД и „БАКБ" АД, за които суми е издадена Заповед № 1280 за изпълнение на парично задължение от 10.02.2014 г. по ч.гр.д. № 2034/2014 г. на ПРС, I бр. с-в. С посоченото Решение „ЕВРОПА М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. са осъдени да заплатят на „БАКБ" АД и разходи в заповедното производство по ч.гр.д. № 2034/2014 г. на ПРС, I бр. с-в. и в исковото производство по т.д. № 422/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, в общ размер на от 22 157.90 лв. разделно, което е по 539,48лв., дължими от всеки един. С посочените решения по двете търговски дела, решаващият състав е приел за установено, че ответниците дължат част от претендираните от „БАКБ" АД суми, като е отхвърлил исковете за останалата част от претендираните суми, мотивирайки се с  постановеното в т. 18 от TP № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС. С решенията са присъдени разноски в полза на ищеца, както и в полза на всеки от ответниците. Като „БАКБ" АД от своя страна е осъдена да заплати на четиримата ответници обща сума в размер на 50 171,00 лева, представляваща направените в двете производства разноски за адвокатски възнаграждения.

Със сключените седем броя договори за цесия, датирани от 29.04.2015 г., представени в нотариално заверени преписи от 30.04.2015 г., цедентите „ЕВРОПА М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД са прехвърлили на „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД вземанията си към „БАКБ" АД за разноски, присъдени с цитираните по-горе решения, като цесионната цена в общ размер на 5 030,00 лева е десетократно по-ниска от прехвърлените вземания. Поради това, че била получена покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № *** по описа на ЧСИ ***, per. № *** на КЧСИ, район на действие - Окръжен съд Пловдив, образувано срещу „БАКБ" АД по искане на взискателя ,ЛЕЧЕВА 2013" ЕООД, с оглед опасността от извършване на действия по принудително събиране на претендирайите вземания до приключване на производство по обявяване на договорите за цесия за недействителни, „БАКБ" АД подаде молба за обезпечаване на настоящия бъдещ иск. Въз основа на подадената молба, с Определение № 6549/08.06.2015 г. по ч.гр.д. № 6867/2015 г. по описа на Районен съд - Пловдив, е допуснато обезпечение на бъдещи искове с правно основание чл. 135 ЗЗД, издадена е обезпечителна заповед и производството по изпълнително дело № *** е спряно.

С оглед гореизложеното и видно от представените като доказателства заповеди за незабавно изпълнение и влезли в сила решения по т.д. № 422/2014 г. и т.д. № 45672014 г. по описа на ПОС, „БАКБ" АД е кредитор на „ЕВРОПА-М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т., като съдебно признатите вземания на Банката към солидарните длъжници са в особено големи размери.

На следващо място, увреждането на кредитора като елемент от фактическия състав на иска е от категорията на обективните предпоставки и предполага, че чрез извършеното правно действие, длъжникът създава или увеличава неплатежоспособността си.

В настоящия случай, ответниците не разполагат с достатъчно имущество за удовлетворяване задълженията си към „БАКБ" АД. Цесионерът „ЕВРОПА-М" ЕООД, видно от справка в Търговския регистър по партидата му, е поискал чрез *** си В.Л.Т. откриване на производство по несъстоятелност, като въз основа на подадената молба е образувано т.д. № 311/2014 г. по описа на ПОС. Видно от справка по същата партида, срещу търговеца „ЕВРОПА" М ЕООД е образувано и т.д. № 321/2014 г. по описа на ПОС за откриване на производство по несъстоятелност, като въз основа на постъпила молба от *** Н.К., е постановено определение за допускане на обезпечителни мерки по чл. 629а ТЗ (вписване № *** в TP). Кредиторът, поискал налагане на обезпечителни мерки - Н.К., е *** заедно с В.Л.Т. в „ЧИЧОЛИНА" ООД - втори цедент. Видно от партидата на „ЧИЧОЛИНА" ООД в Търговския регистър, дружеството не е публикувало ГФО за последните две отчетни години (2013 г. и 2014 г.), а от публикувания за 2012 г. ГФО е кристално ясно, че паричните потоци са отрицателни, тоест липсват приходи от търговска дейност, а се отчитат плащания само чрез възникване на нови задължения за дружеството; капиталът на дружеството е отрицателна величина.

Видно от справка в Имотния регистър, „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. не притежават недвижимо имущество, като М.Т. е декларирала по друго, водено между „БАКБ"АД и М.Т. и В.Т. производство - т.д. № 521/2014 г., че желае да бъде освободена от заплащане на държавна такса, поради липса на финансови средства.

С оглед на изложеното, можело да се направи извод, че и четиримата ответници - цеденти, не разполагат с достатъчно имущество, с което „БАКБ" АД да се удовлетвори, предвид големия размер на задълженията им и лошото им финансово състояние. Със сключените договори за цесия на вземания с цесионна цена, десетократно по-ниска от размера на присъдените вземания, ответниците умишлено намаляват имуществото си и с това си действие затрудняват удовлетворяването на кредитора „БАКБ" АД, който има вземания  към тях в размер на над 1 500 000,00 лева.

 Прехвърлянето на вземанията на ответниците към Банката на „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД чрез сключените договори за цесия имат единствено за цел увреждане интересите на „БАКБ" АД и осуетяване събирането на вземания, признати с влезли в сила решения. С оглед обстоятелството, че „БАКБ" АД има ликвидни и изискуеми вземания срещу „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД, сключването на договорите за цесия цели препятстване извършването на извънсъдебно прихващане на насрещните вземания на Банката и четиримата ответници до размера на по-малкото от тях. Предвид изложеното по-горе, следва изводът, че е налице знание у ответниците, че със сключването на договорите за цесия увреждат кредитора „БАКБ” АД и осуетяват възможността същият да удовлетвори част от вземанията си към длъжниците. Цесионерът „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД също е знаело, че със сключване на договорите за цесия се уврежда кредиторът „БАКБ" АД, тъй като е получавал запорни съобщения и съобщения за насрочени публични продани по изпълнително дело № *** г. по описа на ЧСИ ***. Освен това „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД е знаело, че придобивайки вземания от тези лица, особено на десетократно по-ниска цена, се причинява увреждане на кредитора „БАКБ" АД който не може да се удовлетвори от излязлото от патримониума на цедентите имущество. Видно от представените доказателства вземанията на длъжниците „ЕВРОПА М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. срещу „БАКБ" АД в общ размер на 50 171,00 лева, са продадени на трето лице - цесионер на цена от 5 030,00 лева, което допълнително предполага знание и намерение за увреждането от страна на участващите в сделката лица, тъй като по този начин значително се ощетява имущественото състояние на длъжниците. Самата *** на дружеството ,Лечева 2013" ЕООД - С.Л. е свързано лице с длъжника „Европа М" ЕООД, защото е била *** в периода, когато е започнало изпълнителното производство по изп.д. № *** г. по описа на ЧСИ ***. и е присъствала на връчването на съобщенията на дружеството- длъжник в качеството си на *** на един от обектите, които са били предмет на опис и оценка по делото.

В условията на евентуалност се моли да се приемане за установено, че „БАКБ" АД не дължи на ответниците посочените в ИМ суми, поради погасяване на задълженията чрез извършено прихващане на основание чл. 103 и чл. 104 от ЗЗД по следните съображения. На 04.05.2015 г. в „БАКБ" АД били получени уведомление с вх. № 1-15295-В/04.05.2015 г. от „ЕВРОПА М" ЕООД, уведомление с вх. № 1-15296-В/04.05.2015 г. от „ЧИЧОЛИНА" ООД, уведомление с вх. № 1-15299-В/04.05.2015 г. от М.Е.Т., уведомление с вх. № 1-15294-В/04.05.2015 г. от В.Л.Т., уведомление с вх. № 1-15297-В/04.05.2015 г. от „ЧИЧОЛИНА" ООД уведомление с вх. № 1-15293-В/04.05.2015 г. от В.Л.Т., уведомление с вх. № 1-15298-В/04.05.2015 г. от М.Е.Т., с които уведомяват Банката, че същите са прехвърлили вземанията си за присъдени разноски по т.д. № 422/2014 г. и т.д. № 456/2014 г., и двете по описа на ПОС, които бяха описани подробно по-горе, на „ЛЕЧЕВА-2013" ЕООД. Веднага след получаване на уведомленията по чл. 99, ал. 3 ЗЗД, „БАКБ" АД е предприела на 05.05.2015 г. действия по съобщаване на „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД на несъгласието си с извършените цесии и волеизявление за извършено извънсъдебно прихващане на задълженията на „БАКБ" АД към ответниците с вземанията си, съдебно признати с влезли в сила решения до размера на по-малкото от вземанията. Изявленията на „БАКБ" АД за прихващане и за неприемане на цесиите били изпратени до „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД чрез „Български пощи" АД. На 07.05.2015 г. М.Е.Т. е получила изявленията, видно от обратна разписка № *** и обратна разписка обратна разписка № ***. Изявленията за прихващане, изпратени от „БАКБ" АД до „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД се върнаха в цялост на 07.05.2015 г., поради това, че лицата отсъстват на адресите. Поради това, че изявленията били върнати като неполучени, „БАКБ" АД е изпратила нотариални покани, но поради не намиране на ответниците на адресите, посочени в уведомленията по чл. 99 ЗЗД върху нотариалните покани е направено удостоверяване за връчване по реда на чл. 47 от ГПК. На 08.05.2015 г. в „БАКБ" АД било получена покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № *** по описа на ЧСИ ***, per. № *** на КЧСИ, район на действие - ПОС, образувано срещу „БАКБ" АД по искане на взискателя „ЛЕЧЕВА 2013" ЕООД, ЕИК 202783077, с която беше даден двуседмичен срок на Банката да заплати сумата от общо 55 350,81 лева по сметка на ЧСИ. Поканата беше придружена със седем броя изпълнителни листа, издадени в полза на „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД. На 08.05.2015 г. „БАКБ" АД изпрати по образуваното дело молба за прекратяването му, поради това, че „БАКБ" АД не дължи плащане на претендираните вземания, с оглед погасяване на вземанията на „ЕВРОПА М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА"  ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. срещу „БАКБ" АД, представляващи присъдени с Решение 157/23.03.2015 г. по т.д. № 422/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав и Решение № 158/23.03.2015 г. по т.д. № 456/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, разходи по двете производства, вследствие на извършената, считано от датата на влизане в сила на цитираните решения, компенсация. Към молбата „БАКБ" АД представи отново Изявления за прихващане на основание чл. 104, ал. 1 ЗЗД с искане същите да бъдат връчени от ЧСИ на всеки един от адресатите. По всяка вероятност след депозиране на посочената  молба от ищеца, взискателя ЛЕЧЕВА 2013 ЕООД е изтеглила изпълнителните листа по изпълнителното дело, защото то е прекратено от ЧСИ ***., поради липса на изпълнителен титул с постановление. На 02.06.2015 г. в деловодството на „БАКБ" АД отново беше получена Покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № *** по описа на ЧСИ ***, per. № *** на КЧСИ, район на действие - Окръжен съд- Пловдив, образувано срещу „БАКБ" АД по искане на взискателя „ЛЕЧЕВА 2013" ЕООД, ЕИК 202783077, с която беше даден двуседмичен срок на Банката да заплати сумата от общо 55 350,81 лева по сметка на ЧСИ, произтичащи от същите изпълнителни листа. „БАКБ" АД отново изпрати изявление за прихващане и молба за прекратяване на делото, но същото не беше уважено от ЧСИ *** Претендира разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК един от ответниците –Лечева 2013 ЕООД  е депозирал писмен отговор, с който оспорват изцяло предявените искове. Претендира разноски.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

С влязло в сила Решение № 158/23.03.2015 г. по т.д. № 456/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, е признато за установено на основание чл. 422 във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК, че „ЕВРОПА М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. дължат солидарно на „Българо-Американска Кредитна Банка" АД заплащане на сумите от 33 161,76 евро главница, ведно със законна лихва върху нея от 07.02.2014 г. до изплащането й, договорна лихва от 24 098,24 евро, начислена за периода 25.10.2011г. - 06.02.2014г.; 40 106,66 евро лихва за забава, дължима за периода от 25.08.2011г. до 06.02.2014г.; 2 512,01 евро такси, дължими по Договор за банков кредит от *** г., Анекс № 1 от 29.10.2009 г., Анекс № 2 от 05.05.2011 г. и Анекс № 3 от 30.06.2011 г. към него, сключен между „ЕВРОПА М" ЕООД и „БАКБ" АД, за които суми е издадена Заповед № 1320 за изпълнение на парично задължение от 11.02.2014 г. по ч.гр.д. № 2032/2014 г. на ПРСII бр. с-в. С посоченото решение, „ЕВРОПА М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА” ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. са осъдени да заплатят на „БАКБ" АД и разходи в заповедното производство по ч.гр.д. № 2032/2014 г. на ПРС II бр. с-в. и в исковото производство по т. д. № 456/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, в общ размер на 17 010,43 лв. разделно, което е по 4 252,61лв., дължими от всеки един.

С влязло в сила Решение № 157/23.03.2015 г. по т. д. № 422/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, е признато за установено на основание чл. 422 във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК, че „ЕВРОПА М" ЕООД „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. дължат солидарно на „Българо-Американска Кредитна Банка" АД заплащане на сумите от 52 768.80 евро главница, ведно със законна лихва върху нея от 07.02.2014 г. до изплащането й, договорна лихва от 52 681.20 евро, начислена за периода 25.10.2011 г. - 06.02.2014 г.; 66 137.08 евро лихва за забава, дължима за периода от 25.07.2011 г. до 06.02.2014 г., дължими по Договор за банков кредит от *** г., Анекс № 1 от 05.05.2011 г. и Анекс № 2 от 30.06.2011 г. към него, сключен между „ЕВРОПА М" ЕООД и „БАКБ" АД, за които суми е издадена Заповед № 1280 за изпълнение на парично задължение от 10.02.2014 г. по ч.гр.д. № 2034/2014 г. на ПРС, I бр. с-в. С посоченото Решение „ЕВРОПА М" ЕООД, „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. са осъдени да заплатят на „БАКБ" АД и разходи в заповедното производство по ч.гр.д. № 2034/2014 г. на ПРС, I бр. с-в. и в исковото производство по т.д. № 422/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, търговско отделение, XVI състав, в общ размер на от 22 157.90 лв. разделно, което е по 5539,48лв., дължими от всеки един.

С три договори за цесия всички от 29.04.2015 г. „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. са прехвърлили на Лечева 2013 ЕООД своите вземания към ищеца, представляващи разноски по т.д. № 422/2014 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, всяко в размер на 8885,80 лв. за сумата от 890 лв. всяко. С четири договора за цесия всички от 29.04,2015 г. ЕВРОПА М" ЕООД „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т. са прехвърлили на Лечева 2013 ЕООД своите вземания към ищеца, представляващи разноски по т.д. № 456/2014 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, всяко в размер на 5878,40 лв. за сумата от 590 лв. всяко.

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът от правна страна намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 135, ал. 1 от ЗЗД кредиторът има право да иска да бъдат обявени за недействителни по отношение на него всички действия, с които длъжникът го уврежда. За да бъде уважен искът по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД е необходимо да са налице предвидените в закона предпоставки, а именно: ищецът да има качеството на кредитор, увреждане на кредитора, поради което у същия е налице правен интерес от предявяване на иска, когато с действията си длъжникът намалява имуществото си, което може да осуети удовлетворяването на вземането на кредитора. Следващата предпоставка е вземането на кредитора да е възникнало преди датата на извършването на правното действие от длъжника,  което се атакува с иска по чл. 135 от ЗЗД, длъжникът – ответник да е извършил някакво правно, а не фактическо действие. На следващо място с оглед възмездния характер на сделката, лицето, с което длъжникът е договарял да е знаело за увреждането, което кредитора понася в резултат на сделката, като това знание трябва да е налице към момента на извършването й. Липсата на един от тези елементи на фактическия състав е основание за отхвърляне на иска по чл.135 от ЗЗД.

Тъй като искът по чл.135 от ЗЗД е конститутивен, тежестта на доказване пада изцяло върху ищеца. От възприетата фактическа обстановка съдът приема, че ищецът безспорно е доказал качеството си на кредитор. Ищецът по делото има вземане срещу ответниците -„ЕВРОПА М" ЕООД „ЧИЧОЛИНА" ООД, В.Л.Т. и М.Е.Т., което вземане е съдебно признато със влезли в сила съдени решения постановено по т.д. № 456/2014 г. и т.д. № 422/2014 г. и двете по описа на Окръжен съд – Пловдив.

Договорите за цесия сключени на 29,04,2015 г. между ответниците, съставлява действие, което може да бъде обявено за недействително спрямо ищеца - кредитор, при наличие на останалите елементи от фактическия състав на Павловия иск. Увреждане в случая безспорно е налице, тъй като в резултат на прехвърлянето се намалява имуществото на длъжниците/ всички вземания, които ответниците имат към ищеца са прехвърлени на 10 пъти по- малка стойност/, като по този начин се затруднява удовлетворяването на кредитора – ищец.

С оглед събраните по делото доказателства съдът приема, че е налице и другата кумулативна предпоставка, обосноваваща уважаването на предявения Павлов иск, а именно- вземането на кредитора да е възникнало преди датата на извършването на правното действие от длъжника. Законът не съдържа условие вземането да е установено по своя размер и да е вече изискуемо. В тази връзка следва да се отбележи, че целта на отменителния иск е да се възпрепятствува недобросъвестният длъжник да намали възможностите за удовлетворяване на кредиторите, а такава възможност има не само когато вземането е изискуемо и установено по своя размер, а и преди да настъпи изискуемостта или преди с решение на съд да бъде то признато в определен размер. Такава възможност е напълно реална преди настъпването на изискуемостта и преди установяването на размера на вземането. Следователно нито от текста на чл. 135, ал. 2 от ЗЗД, нито от целта на закона може да се направи заключение, че вземането на кредитора трябва да бъде установено по размер и да е вече изискуемо, за да може с успех да се предяви отменителният иск. От значение е вземането да предшествува по време увреждащото действие на длъжника.

На следващо място, предвид възмездния характер на процесната сделка, законът предвижда наличието на още една предпоставка на иска по чл. 135 ЗЗД, а именно знание за увреждането у третото лице, с което длъжниците са договаряли, в случая – ответника- Лечева 2013 ЕООД. От събраните по делото доказателства се установява, че *** на Лечева 2013 ЕООД е С.Г.Л.. Същата видно от постъпилата по делото справка от НАП, ТД –Пловдив за периода от 31,10,2007 г. до 20,05,2014 г. се е намирала *** с Европа- М ЕООД, чиито едноличен собственик на капитала е В.Т., който освен, че е *** по делото е й *** на Чичолина ООД.  Освен това е изпращано и запорно съобщение до Лечева 2013 ЕООД в качеството му на трето задължено лице, което е получено лично от С.Л., чрез което е наложен запор на вземанията на длъжника Европа М ЕООД, които има Лечева 2013 ЕООД. Всяко юридическо лице се управлява от определени органи. Чрез тях то участвува в гражданския оборот. Органите винаги се състоят от физически лица, които са носители на волеизявление. Орган на юридическо лице е този необходим състав от лица или едно лице, които по силата на закона образуват и изявяват волята на юридическото лице и валидно го обвързват. Законът определя за воля на юридическо лице да се счита изявената воля на определени физически лица. Поради това се налага безспорния извод, че Лечева 2013 ЕООД е знаело за задълженията на другите ответници. 

Поради това се налага безспорния извод, че така предявения иск е основателен и доказан, поради което следва да се уважи изцяло. 

По отношение на разноските:

На основание чл. 78 ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските за  настоящото производство, които са направени-  внесена държавна такса в размер на 2006,86 лева и ***ско  възнаграждение в размер от 2000 лева.

Поради изложеното, съдът

 

                                                          Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА  ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ по отношение на „Българо -Американска КРЕДИТНА БАНКА" АД /"БАКБ" АД/, ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска" № 2, представлявана от *** - В.С.С. и И.П.Г., чрез *** - *** К.И.Т., седем договора  за цесия всички от 29.04.2015 г., с които „ЕВРОПА   М" ЕООД – в несъстоятелност ,  ЕИК   115762484, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Задруга" № 4, В.Л.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, М.Е.Т., ЕГН **********, с адрес: *** и „ЧИЧОЛИНА" ООД, ЕИК 115646704, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Задруга" № 4, представлявано от *** В.Л.Т. и Н.В.К. са прехвърлили възмездно на цесионета „ЛЕЧЕВА 2013" ЕООД, ЕИК 202783077, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Неофит Рилски № 17 А, представлявано от С.Г.Л., вземания към „Българо -Американска КРЕДИТНА БАНКА" АД присъдени по т.д. № 456/2014 г. и т.д. № 422/2014 г. и двете по описа на Окръжен съд – Пловдив.

ОСЪЖДА „ЕВРОПА   М" ЕООД – в несъстоятелност ,  ЕИК   115762484, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Задруга" № 4, В.Л.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, М.Е.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, „ЧИЧОЛИНА" ООД, ЕИК 115646704, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Задруга" № 4, представлявано от *** В.Л.Т. и Н.В.К. и „ЛЕЧЕВА 2013" ЕООД, ЕИК 202783077, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Неофит Рилски № 17 А, представлявано от С.Г.Л., да заплатят разделно на „Българо -Американска КРЕДИТНА БАНКА" АД /"БАКБ" АД/, ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска" № 2,  представлявана от *** - В.С.С. и И.П.Г.,  сумата от общо 4006,86 лв., представляваща разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му  на страните.  

                                                   

 

 

                                                   СЪДИЯ : /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК