Гражданско дело 8555/2015 - Определение - 26-01-2016

Определение по Гражданско дело 8555/2015г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 786                    26.01.2016 година                          град Пловдив

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII граждански състав, в закрито заседание на двадесет и шести януари две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Николай Стоянов гражданско дело № 8555 по описа на съда за 2015 г., намира следното:

 

Делото е образувано по искова молба, подадена от „Българо -Американска КРЕДИТНА БАНКА" АД /"БАКБ" АД/, ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска" № 2, , представлявана от *** - В.С.С. и И.П.Г., чрез пълномощника - *** К.И.Т., против „ЕВРОПА   М"   ЕООД,  ЕИК   115762484, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Задруга" № 4, представлявано от *** В.Л.Т.; В.Л.Т., ЕГН ***, с адрес: гр. ***; М.Е.Т., ЕГН ***, с адрес: гр. ***; „ЧИЧОЛИНА" ООД, ЕИК 115646704, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Задруга" № 4, представлявано от *** В.Л.Т. и Н.В.К.; „Л. 2013" ЕООД, ЕИК 202783077, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Неофит Рилски № 17 А, представлявано от С.Г.Л.,  с който се иска да се признаване за установено по отношение на ответниците за относително недействителна спрямо ищеца на седем договора за цесия, всички от 29,04,2015 г.,  сключени между цедентите „ЕВРОПА-М" ЕООД, В.Л.Т., М.Е.Т. и „ЧИЧОЛИНА" ООД и цесионера „Л.-2013" ЕООД.  В условията на евентуалност се иска да се признае за установено, че ищецът не дължи на  ЕВРОПА-М" ЕООД сумата от 5878, 40 лв., на „ЧИЧОЛИНА" ООД сумата от 5878,40 лв. и 8885, 80 лв., на В.Л.Т. сумата от 5878,40 лв. и 8885,80 лв., на  М.Е.Т. сумата от 5878,40 лв.  и 8885,80 лв.

С решение № 433 от 15,07,2015 г. постановено по т.д. № 321/14 г. на  ПОС е открито производство по несъстоятелност по отношение на „ЕВРОПА-М" ЕООД.

Според разпоредбата на чл. 649, ал. 1 ТЗ иск по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, свързан с производството по несъстоятелност, може да предяви синдикът, а при негово бездействие - всеки кредитор на несъстоятелността, в едногодишен срок от откриване на производството, съответно от момента на обявяването на решението по чл. 632, ал. 2 ТЗ.  Правната норма на чл. 649, ал. 5 ТЗ предвижда, че искът се предявява пред съда по несъстоятелността. В разглеждания казус съдът по несъстоятелността е ПОС. При това положение, така заявената претенцията не следва да се разглежда от районния съд, който не е компетентен да се произнесе по нея, поради което делото следва да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив, а настоящото образувано производство- да се прекрати.

 

Водим от горното и на основание чл. 118 ал. 2, вр. чл. 104 т. 7 от ГПК, вр. с чл. 649, ал. 5 съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 8555 по описа за 2015 г. на  Районен съд- Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните по делото.

 

 

                          СЪДИЯ: /п/

 

 

Вярно с оригинала:

ВК