Гражданско дело 8534/2015 - Решение - 14-09-2016

Решение по Гражданско дело 8534/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

при признание на иск.

 

№ 2810, 14.09.2016 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІІ гр. с.

На 12.09.2016г.

В публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

                                                        СЕКРЕТАР: Катя Грудева

 

   като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8534 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

   Производството е по реда на чл. 237 от ГПК – решение по съществото на спора при направено от ответника признание на иска.    

   В исковата си молба , Х.М.М. ЕГН ********** *** , с адрес за призоваване и съобщения ул. Л. № ** , твърди  че през 1994г с два поседавателни нотариални акта е надарила ответника , неин племенник ,  В.Н.К. *** с недвижим имот, представляващ ½ ( една втора) идеална част от жилище, апартамент, на първия етаж от жилищната сграда на адрес ул. Л.  № , както и с ½ ид . част от  имот ,  представляващ дворно място , цялото от 149 кв. метра , съставляващо имот планоснимачен номер 105 – сто и пет, парцел Х от кв. 7 по плана на с . С. , област П. Същевременно , ответника не й давал издръжка , от каквато тя се нуждаела , и затова иска решение , с което даренията да бъдат развалени, и да й се присъдят сторените разноски .

     Искът е признат да е основателен.

    Допустим конститутивен иск с правно основание в чл.227 от Закона за задълженията и договорите.  
      При депозираното от ответника валидно цялостно признание на иска, което е неоттегляемо, съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК досежно постановяването на решение при признание на иска. Настоящото решение се основава на признанието на иска от ответника , и , макар това признание да се оценява съвместно с останалите доказателства, то е основателно, тъй като самият иск е такъв с оглед представените по делото писмени доказателства, неоспорени от ответника. Липсват и забрани по реда на чл. 237 ал. 3 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение по отношение на ответника , тъй като признатото право не противоречи на закона или добрите нрави, и ответникът може да се разпорежда с него. 

    Разноските по делото се понасят от ответника в размер съобразно претенцията, предвид изхода на спора; тъй като ищеца е било освободен от такси и разноски на основанието по чл.  83 ал. 2 от ГПК , то дължимите такси се понасят от ответника – чл . 78 ал. 6 от същия кодекс.

    Воден от изложеното и на основание чл. 237  от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

     Отменя обективираното в нотариалния акт номер 512 т . 43 нот.  дело № 12808 /1994г на пловдивския нотариат дарение, с което  Х.М.М. ЕГН ********** *** , е надарила ответника , неин племенник ,  В.Н.К. ***, ЕГН ********** със ½ ( една втора ) ид . част от апартамент на пръвия етаж на жилищната сграда на ул. Л. № **, с югоизточно изложение , състоящ се от две стаи , хол, всекидневна, сервизни помещения , заедно с прилежащите към него  две сутеренни стаи , ¼ ид . част от тавана и от общите части на сградата, построена  в дворното място , съставляващо имот пл. номер 1092 – хиляда деветдесет и втори , парцел І – първи – комплексно застрояване от кв. девети – нов по плана на П. , кв. В.– север, при граници : от две страни – улици , имот № 1090, имот № 1093. 

    

     Отменя обективираното в нотариалния акт номер 151 т . 43 нот.  дело № 12807 /1994г на пловдивския нотариат дарение, с което  Х.М.М. ЕГН ********** *** , е надарила ответника , неин племенник ,  В.Н.К. ***, ЕГН **********,  със ½  ид . част от имот,  представляващ  ½ ( една втора ) ид . част от дворно място, цялото от 149 – сто четиридесет и девет - кв. метра , съставляващо имот планоснимачен номер 105 – сто и пет, парцел Х – десети  от кв. 7 – седми   по плана на с . С., област П., при граници : изток и юг – река , север – шосе , запад – Н. Хр. П., заедно с целия втори етаж от жилищната сграда , построена в имота , както и ½ ид. част от избата и от общите части на сградата. 

 

      Осъжда В.Н.К. ***, ЕГН ********** , да заплати на Х.М.М. ЕГН ********** ***, сумата от  17 лева  разноски по делото .

 

      Осъжда В.Н.К. ***, ЕГН ********** , да заплати по сметката на ПРС за таксите , общо 1282.84 лева ДТ по двата иска.

 

    Решението подлежи на въззивно обжалване пред състав на Пловдивски ОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ