Гражданско дело 8534/2015 - Решение - 11-11-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е №3427

за поправка на очевидна грешка във фактите по делото

 

гр. Пловдив, 11.11.2016г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIІ-ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8534 по описа на същия съд за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството - по реда на чл. 247 от ГПК ( нов ) -  за поправка на очевидна фактическа грешка по делото.

     Делото е образувано по искова молба на Х.М.М. ЕГН ********** *** , против ответника , неин внук,  В.Н.К. *** Б., с искане за разваляне поради неизпълнение на договора за дарение в нотариалния акт номер *** . ** нот.  дело № ***** на пловдивския нотариат , с който тя е надарила ответника  със ½ ( една втора ) ид . част от апартамент на първия етаж на жилищната сграда на ул. *********, с югоизточно изложение , състоящ се от две стаи , хол, всекидневна, сервизни помещения , заедно с прилежащите към него  две сутеренни стаи , ¼ ид . част от тавана и от общите части на сградата, построена  в дворното място , съставляващо имот пл. номер 1092 – хиляда деветдесет и втори , парцел І – първи – комплексно застрояване от кв. девети – нов по плана на П. , кв. В. – север, при граници : от две страни – улици , имот № 1090, имот № 1093. , както и разваляне по същата причина на договора за дарение на недвижим имот, представляващ ½ ( една втора) идеална част от жилище, апартамент, на първия етаж от жилищната сграда на адрес ул. *********, както и с ½ ид . част от  имот ,  представляващ дворно място , цялото от 149 кв. метра , съставляващо имот планоснимачен номер 105 – сто и пет, парцел Х от кв. 7 по плана на с . С. , област П.

   Ответника е признал иска и съответно , съдът е уважил изцяло исковете.

    На дата 28.09.2016 г ищецът е поискал поправка на очевидна грешка в решението по делото , където било записано , че ответника е неин племенник, с мотив, че същия е неин внук.

    Ответника не се ангажира със становище по търсената поправка. 

     Искането за поправка е допустимо и основателно , след като има запис на родствената връзка в диспозитива на решението , и този запис е грешен ; установява се от приложените по делото доказателства, в частност нотариалния акт на л. 5 от същото , че страните са баба и внук.

    Мотивиран от горното, съдът

 

                                               Р Е Ш И :

 

   Допуска поправка на очевидна грешка във фактите по решение номер 2810/14.09.2016г.. постановено по гражданско дело № 8534/15 на ПРС, като навсякъде в същото, вместо „племенник „, се чете  „внук”

 

    Решението подлежи на обжалване пред състав на ПОС, в срок от две седмици от датата на връчването му на страните .

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ