Гражданско дело 8004/2015 - Определение - 15-06-2016

             

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер     5266                           15.06.2016г.                Град  ПЛОВДИВ

 

 

Пловдивски Районен съд                                   ХХ-ти граждански състав

На петнадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                      

                                                       Председател: ЗОЯ БОГДАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№8004 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

      Производството е образувано по предявен от Т.И.П. ЕГН ********** с адрес *** против П. С.К. ЕГН**********, А.П.К. ЕГН****** **** двамата с адрес *** и К.Б.Р. с адрес *** иск с правно основание чл.124, ал. 5 ГПК за установяване на престъпно обстоятелство- съставяне и употреба на неавтентичен документ- Приложение №15 към чл.7 ал.3 т.15-Констативен акт образец 15 за установяване годността на строежа от 12.11.1999г.,отнясащ се за обект Ремонт и реконструкция на рятна кухня в северната част на имот 119 по плана на кв.401-стар Старинна гр. част ул.“********“№** гр.П. 

     Съдът намира така предявеният иск за недопустим по следните съображе ния:

     След служебна справка Съдът констатира,че между същите страни на същото основание е образувано гр.д.№ 19566/2013г по описа на ПРС,вися що към настоящия момент, по което е постановено решение,с което предявеният от Т.П. срещу П. и А. К. иск с правно осн чл.124 ал.5 от ГПК е уважен и е признато за установено по отношение на ответ ниците наличие на престъпно обстоятелство-съставянето и употреба на неистински доксумент-Констативен акт обр.15.Обстоятелството,че в настоя щото производство ищецът твърди друго основание за неистинност на доку мента-неавтентичност на  положения върху процесния документ подпис от името на арх Р. не дава основание да се приеме, че предмета на настоящото производството е различен от този по гр д.№19566/2013 по описа на ПРС, доколкото всички основания за неистинност на процесния протокол е следвало да се изчерпят в производството по гр. д.№ 19566/ 2013г.Ненаведените основания за неистинност на процесния документ са преклудирани. При това положение, с оглед наличието на висящо дело между страните със същия предмет, на основание чл.126 ал.1 от ГПК настоящото дело, което  е по- късно образувано, следва да се прекрати.

      Следва да се посочи още,че така предявеният иск е недопустим и поради липса на процесуалните предпоставки по чл.124, ал.5 ГПК,обуславящи надлежното упражняване на иска за установяване на престъпно обстоятел ствоървата предпоставка е престъпното обстоятелство да е от значение за гражданско правоотношение или за отмяна на влязло в сила решение,а втората кумулативна предпоставка е наказателното преследване относно това обстоятелство да не може да бъде образувано или да е прекратено на някое от основанията по чл. 24, ал.1, т.2- т.5 НПК, или да е спряно на някое от основанията по чл. 25, т.2 или чл. 26 НПК

, както и когато извършителят на деянието е останал неразкрит.С други думи казано основанията по НПК, които представляват пречка за развитие на наказателния процес са специ фични положителни процесуални предпоставки за иска по чл. 124, ал.5 ГПК, а значението на престъпното обстоятелство за друго гражданско правоотно шение обуславя правния интерес от воденето на иска и също е процесуална предпоставка за този установителен иск.

Ищецът обосновава правния си интерес от предявяване на настоя щия иск с обстоятелството, че  процесният документ- констативен акт обр. 15 е бил представен в друго исково производство - това по гр. дело № 2867/ 2005 г. на ПРС и  че постановеното по това производство съдебно решение е било основано на този документ и е влязло в сила, както и че документът е неистински,тъй като не е подписан от лицето посочено като негов автор-арх.Р..В резултат на това на ответниците К. било признато каче ството  им на добросъвестни подобрители по смисъла на чл.74 ал.2 от ГПК били удовлетворени претенциите им по сметки по чл.286 от ГПК/отм./, сега чл.346 от ГПК.

Успешно проведения иск по чл.124 ал.5 от ГПК обаче по никакъв начин не би рефлектирал върху влязлото в сила решение по извършване на делбата в частта  относно претенциите по сметки. Разкриването на твърдя ните престъпни деяния на страна в граждански процес, а именно съставяне и съзнателно използване на неистински документ, не обуславя изхода на делото, по което е постановено влязлото в сила решение. Дори и да се установят такива престъпни обстоятелства, те не биха довели до промяна на изхода на претенциите по сметки,тъй като качеството добросъвестни вла делци на ответниците не се определя от наличието или липсата на издаден констативен акт обр.15,респективно законност или незаконност на строител ството, а от наличието или липсата на правно основание за добросъвестно владение по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗС.

           Следователно, не се касае за установяване на такива престъпни обстоятелства, които да са релевантни за изхода на правния спор по гр д.№2867/2005г  и които биха обус ловили отмяна влязлото в сила решение.

             Наред с това не е налице и втората процесуална предпоставка обуславяща допустимостта на така предявения иск

            От приложеното постановление на РП-гр.Пловдив се установява, че  наказателното производство по пр. пр.№456082012г. водено за престъп ление по чл. 311, ал. 1 НК е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК. Досъдебното производство е водено срещу неизвестен извършител за това, че на 01.02.2005г като длъжностно лице в „Нимкот Контрол“ ООД в кръга на службата си съставил официален документ-окончателен доклад№Н-204/ 01.02.2005г, в които удостоверил неверни обстоятелства с цел да бъде използван този документ за посочените обстоятелства.

          Видно от петитума на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК ищецът иска устано вяване на престъпно обстоятелство по чл. 309 НК- а именно ползването Констативен акт образец 15 като документ с невярно съдържание и употре бата му от ответницата К. *** при въвеждането на сградата в експлоатация. Относно това престъпно обстоятелство липсва отказ за образуване на наказателно производство т.е. не се усатановява да са били налице основанията по НПК, съставляващи пречка за развитие на наказателния процес по отношение на  процесния документ.

         С оглед на гореизложеното липсва правен интерес у ищеца от предявя ване на настоящия иск, поради което същият е недопустим Затова на осн чл.130 от ГПК исковата молба следва да се върне на ищеца, а произ водството по делото -да се прекрати.

          Мотивиран от горното Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И

 

     ВРЪЩА исковата молба по предявения от Т.И.П. ЕГН ********** с адрес *** иск с правно основание чл.124, ал. 5 ГПК за признаване за установено по отношение на П.С.К. ЕГН**********, А.П.К. ЕГН ********** двамата с адрес *** и К.Б.Р. с адрес *** наличието на престъпно обстоятелство- съставяне от страна на К.Б.Р. и съзнателното му използване от страна на П.К. на неавтентичен документ-Приложение №15 към чл.7 ал.3 т.15 -Констативен акт обр.15 за установяване годността на строежа от 12.11.1999г отнасящ се за обект „Ремонт и реконструкция на лятна кухня в северната част на имот 119 по плана на кв.401-стар Старинна гр част ул.“Д-р Чомаков“№10 гр. Пловдив“ 

     ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д.№8004 по описа за 2015г

     Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщава нето му пред Окръжен съд Пловдив.

 

                                                          СЪДИЯ /п./ З.Б.

 

Вярно с оригинала.

КК