Гражданско дело 7672/2015 - Решение - 04-05-2016

Решение по Гражданско дело 7672/2015г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  1493                            04.05.2016 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На тринадесети април, две хиляди и шестнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 7672 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по искова молба от “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив против Д.Й.О. за установяване дължимостта от ответника на сумата от 454,96 лева- стойност на ползвана от същия топлинна енергия през периода 01.08.2012г.- 30.04.2014г., на сумата от 51,56 лева- обезщетение за забавено плащане на първата сума в размер на законните лихви върху същата за периода 01.05.2013г.- 05.02.2015г., ведно със законните лихви, считано от датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК.

         Ответникът признава иска.

         В хода на производството по делото от ответника е извършено частично плащане- обстоятелство, което изрично се признава от страна на ищцовото дружество. В о.з. на 13.04.2016г. пълномощникът му- юрк.П.П., заяви, че след частичното плащане са останали дължими главница в размер от 191,04 лева и мораторна лихва в размер от 20,83 лева. С оглед на изрично заявеното признаване на иска и съобразно с разпоредбата на чл.237 от ГПК следва да бъде постановено положително за ищеца решение, но съобразно с разпоредбата на чл.235, ал.3 от ГПК ще следва да бъде отчетен факта на извършеното частично плащане, като искът бъде отхвърлен в съответна част.  Като се има предвид, че частичната неоснователност на иска произтича от плащане, извършено от ответника в хода на делото, в полза на ищцовото дружество ще следва да  бъдат присъдени изцяло направените разноски за държавна такса в размер от 75 лева, както и разноските в заповедното производство в размер от 325 лева.         

        Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Й.О. ***, ЕГН: **********, че същият дължи на “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 заплащане на сумата от 191,04 лева- стойност на ползвана от същия топлинна енергия през периода 01.08.2012г.- 30.04.2014г., на сумата от 20,83 лева- обезщетение за забавено плащане за периода 01.05.2013г.- 05.02.2015г., ведно със законните лихви върху главницата от 191,04 лева, считано от 06.02.2015г.- датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран размер главница от 454,96 лева и 51,56 лева- мораторни лихви.

        ОСЪЖДА Д.Й.О. ***, ЕГН: ********** да заплати на “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 сумата от 75 лева- съдебни разноски за държавна такса по настоящето дело, както и сумата от 325 лева- съдебни разноски по приложеното ч.гр.д.№ 1451/2015г. на ПРС, ІХ гр.с..

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

     Районен съдия:  /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала!

КЯ