Гражданско дело 7434/2015 - Решение - 26-10-2016

Решение по Гражданско дело 7434/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 3175

Гр.Пловдив,

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД-V гр.с. в закрито заседание на двадесет и шести октомври  2016г.в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Матеева

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№7434 по описа за 2015г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

         Производство по реда на чл.247,ал.1 от ГПК.

         С определение от 06.10.2016г. по въз.гр.д.№ 1555/2016г.,ПОС е констатирал,че в постановеното Решение № 516 от 15.02.2016г. на ПРС  е налице очевидна фактическа грешка като по иска по чл.86 от ЗЗД в мотивите е посочено,че искът се уважава до размер на 1729,07 лева,а искът до пълния предявен размер и за разликата до 2 023 лева се отхвърля и това не е намерило отражение в постановения диспозитив.

Освен това налице е несъответствие в наименованието на ищеца като вместо ЕТ”***” е посочено/и в самата исковата молба сам ищецът е  посочил грешно/ - ЕТ”***”

         При така изложеното,явно се касае до очевидна фактическа грешка,която следва да се поправи в поменатото по-горе решение .

         По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ДОПУСКА  поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №516 от 15.02.2016г като навсякъде  в него ищецът вместо:

ЕТ”***”,

ДА СЕ ЧЕТЕ:

ЕТ”***”,

и  в диспозитива като вместо:

„...както и сумата в размер на 1729,07 лева - лихви за забава върху общия размер на главницата, считано от датата, следваща датата на падежа -15.10.13 г. до 17.06.2015 г....”

ДА СЕ ЧЕТЕ:

„...както и сумата в размер на 1729,07 лева - лихви за забава върху общия размер на главницата, считано от датата, следваща датата на падежа -15.10.13 г. до 17.06.2015 г,като ОТХВЪРЛЯ иска по чл.86 от ЗЗД за разликата над уважения до пълния предявен размер от 2 023 лева искът по чл.86 от ЗЗД....”

 

 

                Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

         След влизане в сила на настоящото решение делото да се изпрати на ПОС за произнасяне по въззивната жалба.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:       /п/

Вярно с оригинала!ВГ