Гражданско дело 7399/2015 - Решение - 31-05-2016

Решение по Гражданско дело 7399/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1811         31.05.2016 година               град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, IV брачен състав, в публично заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

                                                     

при участието на секретаря София Чаушева,

и прокурора Магда  Симеонова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7399 по описа на съда за 2015г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

****************************************************************

          

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

 

                          Р         Е         Ш         И:

 

 

ЛИШАВА от родителски права З.Р.П., ЕГН ********** по отношение на детето А. З. П. ЕГН **********, на  основание чл. 132 ал.1т.2 от СК.

 

 

ИЗМЕНЯ  РЕШЕНИЕ  № 3435/01.10.2012Г., постановено по гр. дело № 7745/12г. по описа на  ПРС, ІІ брачен състав, влязло в сила на  23.10.2012г. относно определения  режим на лични  отношения между бащата З.Р.П., ЕГН ********** и детето  А. З. П. ЕГН ********** в следния смисъл:   ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата З.Р.П., ЕГН ********** и детето А. З. П. ЕГН **********, както следва: всяка последна неделя от месеца за времето от 10.00 часа до 14.00 часа в присъствието на майката на детето.

 

ОСЪЖДА З.Р.П., ЕГН **********  да заплати по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 60 лева /шестдесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за настоящото производство.

 

ОСЪЖДА З.Р.П., ЕГН **********  да заплати на Р.А.П., ЕГН ********** сумата от 890 лева /осемстотин и деветдесет  лева/, направени разноски в производството от последната.

 

Решението подлежи на обжалване с жалба пред Окръжен съд Пловдив в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за него.                                 

 

     След влизане в сила на настоящето решение, съобразно чл. 136 СК следва да се  изпрати препис от него на  Община С. З. за вписване на лишаването от родителски права, тъй като постоянния адрес на  ответника  е  в община С. З..

 

         След влизане в сила на настоящето решение да се изпрати препис от решението и на ДСП – С. З. и  ДСП – П. за сведение.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

Вярно с оригинала

С.Ч.