Гражданско дело 6474/2015 - Решение - 06-06-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е № 1900

 

за поправка на очевидна грешка във фактите по делото

 

гр. Пловдив, 06.06.2016г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIIІ-ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на шести юни две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 6474 по описа на същия съд за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството - по реда на чл. 247 от ГПК ( нов ) -  за поправка на очевидна фактическа грешка по делото. 

    Делото е исково и по него съдът е постановил определение за частично прекратяване на производството ,  поради изменение , съчетано  с отказ от иска , под номер 3189/12.04.2016г. 

    В това определение обаче се констатира очевидна фактическа грешка, като съдът неправилно е записал сумите, за които производството по делото е било прекратено , респ., тези , за които то продължава. така , иска за установяване на вземането за главницата е бил изначално предявен за сумата от 9691.94 лева,  като ищецът е поискал изменение на иска чрез намаляване на искането си до размера от 8974.39 , като за разликата от 717.55 лева до пълния размер от 9691. 94 лева сее отказал. При искането за лихвите , намалението е с 222.73 лева , тоест, иска следва да се счита предявен за сумата от 2520.93 лева. Обаче в определението за прекратяване са записани , в резултат на грешка , съвсем други стойности.  Или има грешка във фактите,  която  подлежи на поправка по реда на чл. 247 от ГПК.

    Мотивиран от горното, съдът

 

                                               Р Е Ш И :

 

    Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 3189 , постановено по  гр. д. № 6474 по описа на ПРС за 2015г., като производството по делото следва да се счита за прекратено над размер от 8974.39 лева до пълния размер от 9691.94 лева – за главницата ,  и над размер от 2520.93 лева до пълния размер от 2743.66 лева – за лихвите.

 

    Решението подлежи на обжалване пред състав на ПОС, в срок от две седмици от датата на връчването му на страните .

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ /п/

 

Вярно с оригинала.

АД