Гражданско дело 6335/2015 - Определение - 20-10-2016

Определение по Гражданско дело 6335/2015г.

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 9038

 

Гр. Пловдив, 20.10..2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на 20.10.2016 г.,

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Тенева

 

Като разгледа докладваното от съдията

Гр. Д. № 6335по описа за 2015 г.

И за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е по чл. 34 от ЗС.

            С разпореждане на съда от 02.09.2016 г. подадената молба от К.Г.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, оф. ***, адв. Й. против П.В.В. с ЕГН ********** с адрес *** за допускане до делба между страните на заявени движими вещи е оставена без движение до надлежна индивидуализация на същите. В рамките на първоначално определения едноседмичен срок от 21.09.2016 г. и продължен такъв до 05.10.2016 г. и към момента същите не са отстранени. Предвид това исковата молба следва да бъде върната и производството по нея прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА подадената от К.Г.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, оф. ***, искова молба на подателя й.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 6335 по описа за 2015 г. на ПРС.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

           

СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала.

АД