Гражданско дело 616/2015 - Решение - 28-03-2016

Р Е Ш Е Н И Е N

Р Е Ш Е Н И Е   N 1068

28.03.2016 г., град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                     VІ граждански състав, на седемнадесети март през две хиляди и петнадесета година,

в публично заседание, в състав :

                                                                 

           РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретар ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 616 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе съобрази:  

 

          Производството е образувано по искове за делба с правна квалификация чл.34 от ЗС и се движи по реда на чл.341 и сл. от ГПК. Намира се във втора фаза – по извършване на делбата.

След като разгледа извършените до момента съдопроизводствени действия, направените искания и събраните доказателства, съдът установи следното :

С влязло в сила Решение № 2436 от 01.07.2015 г., постановено по делото, е допусната съдебна делба между страните А.Н.М. с ЕГН: **********, С.Н.Ц. с ЕГН: **********,  Б.Б.С. с ЕГН: **********, Д.Б.С. с ЕГН: **********, Н.И.М. с ЕГН: ********** и М.И.С. с ЕГН: **********, при равни квоти от правото на собственост върху следните недвижими имоти:

1/. Поземлен имот с идентификатор 56784.504.266 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, ул. „С о г. Ф.“, с площ: 7571 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 864, при съседи: 56784.504.9507, 56784.504.264, 56784.504.265, 56784.504.268, 56784.504.269 и  56784.504.272;

 2/. Поземлен имот с идентификатор 56784.504.264 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, ул. „С о г. Ф.“, с площ: 5669 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 865, при съседи: 56784.504.9507, 56784.504.261, 56784.504.263, 56784.504.265 и  56784.504.266;

3/. Поземлен имот с идентификатор 56784.504.268 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, ул. „С о г. Ф.“, с площ: 3580 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 863, при съседи: 56784.504.266, 56784.504.261, 56784.504.265, 56784.504.267, 56784.504.270 и  56784.504.269;

4/. Поземлен имот с идентификатор 56784.504.269 с адрес: гр. Пловдив, ул. „С о г. Ф.“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК,с площ: 2663 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 862, при съседи: 56784.504.272, 56784.504.266, 56784.504.268 и 56784.504.270;

5/. Поземлен имот с идентификатор 78080.40.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ц., Община М., област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: с. Ц., местност „Т.А.“, с площ: 10949 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план: 040021, при съседи: 78080.40.20, 78080.40.15, 78080.40.14, 78080.40.13, 78080.40.34 и  78080.40.115;

В първото по делото заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата, проведено на 14.01.2016 г., страните не предявяват помежду си вещни и облигационни претенции, свързани с делбената общност. Ищците А.Н.М. и С.Н.Ц., чрез процесуалния си представител адв. С.,  излагат становище делбата да се извърши чрез разпределение на имотите, така че М. да получи Поземлен имот с идентификатор 56784.504.266, а Ц. - Поземлен имот с идентификатор 56784.504.264. Останалите съделители, чрез пълномощника си адв. В., възразяват срещу поисканото от ищците разпределение, като считат, че делбата следва да се извърши чрез публична продан на имотите.

По делото е прието заключение на съдебно-техническа експертиза, изготвено от вещото лице В.Р., неоспорено от страните, което съдът изцяло цени като компетентно и обективно дадено. От заключението се установява действителната пазарна стойност на допуснатите до делба недвижими имоти, която е общо 605 840,00 лв.

Въз основа на така установените обстоятелства, съдът направи следните изводи:

Допуснатите до съдебна делба имоти са по-малко на брой от броя на съделителите, което не позволява всеки от тях да получи самостоятелен дял в натура. Съделителите обаче са сънаследници от три наследствени колена, а за всяко от трите колена може да се отреди реален дял. В такъв случай - когато допуснатите до делба имоти могат да бъдат разделени на толкова дяла, колкото са колената наследници, се приема в съдебната практика, че делбата задължително се извършва чрез разпределение или чрез теглене на жребие.

Съгласно чл.69 от ЗН всеки сънаследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно. За да се спази този основен принцип при делбата, когато съделителите са наследници от различни колена и делбените имоти не могат да се поделят на толкова дяла, колкото е броя на съделителите, но дяловете са достатъчни за наследствените колена, е допустимо делбата да се извърши по колена, а едва след това да се извърши и делба на предоставения в общ дял на съделителите от едното коляно имот, ако тези съделители поискат това. /Решение № 459 от 23.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 82/2011 г., I г. о., ГК/.

Делбата се извършва чрез разпределение когато извършването на делбата чрез теглене на жребий е невъзможно или много неудобно. Тегленето на жребий е невъзможно когато дяловете на съделителите не са равни, а е неудобно, когато това би довело до нецелесъобразно разпределение на имотите, до усложняване на отношенията между съделителите и до неудобства в изравняването на дяловете, свързани с установено ползване и направени подобрения /ППВС № 7/1973 г./. В конкретният случай, от една страна не са налице обективни критерии за извършване на разпределение /установено ползване или направени подобрения/, а от друга страна дяловете на наследствените колена са равни. При това положение делбата следва да се извърши чрез теглена на жребий. Ето защо, от делбените пет имота следва да се обособят три дяла, съответстващи на квоти от по 1/3 ид. част от съсобствеността. С оглед вида и стойността на имотите, най-удачно би било групирането им по начин, при който ще се дължат възможно най-малко суми за уравнение на дяловете. Така имотът с най-висока стойност ще се отреди в самостоятелен дял първи /ПИ 56784.504.266/, в дял втори ще се поставят втория по стойност имот и този с най-ниска стойност /ПИ 56784.504.264 и ПИ 78080.40.21/, а в дял трети – останалите два имота /ПИ 56784.504.268 и ПИ 56784.504.269/.

С оглед гореизложеното, следва да се състави проект за разделителен протокол, последващото обявяване на който за окончателен, с влязло в сила решение, ще доведе като последица тегленето на жребий на трите дяла измежду трите групи съделители. След теглене на жребия получилите дял първи съделители следва да заплатят на получилите дял втори сумата 10 526,67 лв., а на получилите дял трети – сумата 14 656,67 лв. , за стойностно уравнение на дяловете.

Предвид изложеното и на основание чл.347 от ГПК, Съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

           СЪСТАВЯ следния ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, съгласно който от делбените имоти се образуват три дяла:

ДЯЛ I –ВИ получава:

Поземлен имот с идентификатор 56784.504.266 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, ул. „С о г. Ф.“, с площ: 7571 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 864, при съседи: 56784.504.9507, 56784.504.264, 56784.504.265, 56784.504.268, 56784.504.269 и  56784.504.272;

Дял І е на стойност 227 130,00 лева.

ДЯЛ II-РИ получава:

1. Поземлен имот с идентификатор 56784.504.264 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, ул. „С о г. Ф.“, с площ: 5669 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 865, при съседи: 56784.504.9507, 56784.504.261, 56784.504.263, 56784.504.265 и  56784.504.266, с пазарна стойност 170 070,00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 78080.40.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ц., Община М., област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: с. Ц., местност „Т.А.“, с площ: 10949 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план: 040021, при съседи: 78080.40.20, 78080.40.15, 78080.40.14, 78080.40.13, 78080.40.34 и  78080.40.115, с пазарна стойност 21 350,00 лв.

Дял ІІ е на стойност 191 420,00 лева.

ДЯЛ III-TИ получава:

1. Поземлен имот с идентификатор 56784.504.268 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, ул. „С о г. Ф.“, с площ: 3580 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 863, при съседи: 56784.504.266, 56784.504.261, 56784.504.265, 56784.504.267, 56784.504.270 и  56784.504.269, с пазарна стойност 107 400,00 лв.

 2. Поземлен имот с идентификатор 56784.504.269 с адрес: гр. Пловдив, ул. „С о г. Ф.“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК,с площ: 2663 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 862, при съседи: 56784.504.272, 56784.504.266, 56784.504.268 и 56784.504.270, с пазарна стойност 79 890,00 лв.

Дял ІІІ е на стойност 187 290,00 лева.

          ПРИЗОВАВА страните по делото в открито съдебно заседание на 04.05.2016 г. от 14,00 часа за предявяване на проекта за разделителен протокол и изслушване на възраженията им по него.

Решението не подлежи на самостоятелно обжалване, а може да се обжалва с обща жалба с крайния съдебен акт, на основание чл.351 от ГПК.

          Да се призоват страните, като ведно с призовките, им се изпрати препис от решението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

          Вярно с оригинала!

          Секретар: П. К.