Гражданско дело 6023/2015 - Решение - 04-05-2016

Решение по Гражданско дело 6023/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1495                     04 05 2016година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   29 03 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар : Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело номер 6023 по описа за 2015 година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по реда на глава ХХV1 от ГПК.

         *********************************************************************************************************

          

По изложените съображения, Съдът

        

                                     

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

 

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Т.П. ЕГН **********  и С.Г.П. ЕГН ********** ***, за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******** година на община П. – видно от представеното Удостоверение за сключен граждански брак , като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА, на основание чл. 49, ал.4 от СК .

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал.4 от СК за следното:

                   I. Упражняването на родителските права относно родените от брака малолетни деца Х. А. П., с ЕГН **********, родена на *** г. и А. А. П., с ЕГН **********, роден на *** г. се предоставят за упражняване от майката С.Г.П., ЕГН **********;определя се местоживеене на децата при майката .

V II. Лични отношения - Определя се следният режим на лични отношения на децата Х. А. П., с ЕГН **********, родена на *** г. и А. А. П., с ЕГН **********, роден на *** г. с бащата А.Т.П., с ЕГН **********, както следва: всяка първа събота от месеца с преспиване в събота от 10.00 часа до 16.00 часа в неделя и всяка трета събота /без преспиване/, за времето от 10.00 часа до 16.00 часа, както и 20 дни от лятото и 5 дни през зимата , което време не съвпада с годишния отпуск на майката;

       III. Издръжка на децата - Бащата А.Т.П., с ЕГН ******** се задължава да заплаща на С.Г.П., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетните си деца -А. А. П., с ЕГН **********, роден на *** г. месечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева и на Х. А. П., с ЕГН **********, родена на *** г. месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, платими от 25 до30-то _число на текущия месец, за който се дължи издръжката, начиная от 01.01.2016 г. до навършване на пълнолетие на децата или настъпване на друга причина за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното изплащане;

IV.    Ползване на семейното жилище - Семейно жилище, находящо се гр.П., ул."П. Ш." №**, вх."*", ет.*, ап.* се предоставя за ползване на съпруга;

V.   Имуществени отношения - Страните декларират, че по време на брака нямат придобити недвижими имоти, а движимите вещи, придобити по време на брака са поделили извънсъдебно помежду си и нямат имуществени претенции по отношение на тях.

VI.         Издръжка между съпрузите - Всеки от съпрузите е здрав и работоспособен и не  претендира издръжка от съпруг;

VII.    Общи банкови сметки - Нямат общи банкови сметки и парични влогове, поради което не  се прилага споразумение за такива .

VIII.     Относно задължението към кредитни и към други физически или юридически лица - Страните заявяват, че по време на брака не са поемали задължения, за които да носят солидарна отговорност. Във връзка с това те заявяват, че ако все пак се окаже наличие на такова задължение, отговорността по неговото погасяване ще тежи върху този от тях, който го е поел;

 

IX.  Относно фамилното име - За в бъдеще /след развода/ съпругата С.Г.П., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име – К.;

X.     С настоящото споразумение двете страни уреждат изцяло своите лични и имуществени отношения и заявяват, че нямат никакви претенции един към друг. Всеки от тях ще поеме следващата му се държавна такса по Тарифа № 1 към ЗДТ за окончателното прекратяване на брака.

 

 

         ОСЪЖДА А.Т.П. ЕГН **********    да заплати по сметка на ВСС сумата от 207,20лв. /  дведста и седем лв и дведесет стотинки/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

        

 

         ОСЪЖДА С.Г.П. ЕГН **********   ,  да заплати по сметка на ВСС сумата от 20   лв. /  двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящого производсто.

        

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба само в частта, относно прекратяването на брака, в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.