Гражданско дело 5653/2015 - Решение - 03-07-2015

Решение по Гражданско дело 5653/2015г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер      2508/                   03.07.2015   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На трети юли две хиляди и петнадесета година

В публично заседание на седемнадесети юни две хиляди и петнадесета година в следния състав:

                                                    Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

Секретар: Димитрия Гаджева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  5653                                                 по описа за   2015 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Г.М., ЕГН: **********, с адрес: *** и Н. С. М., ЕГН: ********** c адрес: ***, сключен на *** год. в гр.П. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Г. А. М., ЕГН ********** се предоставят на майката Н. С. М., ЕГН: **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето Г. А. М., ЕГН ********** с бащата А.Г.М., ЕГН: ********** както следва: всяка събота и неделя от месеца от 09.00ч. на първия ден до 20.00ч. на другия ден; един месец през лятото, който период не съвпада с отпуската на майка му; както и по време на официалните празници Коледа и Нова година детето да прекарва единия от тях с единия родител и другия - с другия. За Коледните празници през 2015 детето ще бъде с майка си, а за Нова година - с баща си, като за следващата година (2016) ще бъде обратно, по отношение на Великденските празници детето ще бъде с баща си през година (всяка четна такава), начиная от 2016г.

ОСЪЖДА бащата А.Г.М., ЕГН: ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Г. А. М., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Н. С. М., ЕГН: **********  месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака – 03.07.15г. до възникване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Н. С. М., ЕГН: ********** след прекратяване на брака да продължи да носи брачното фамилно име М..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ****** на А.Г.М., ЕГН: **********.

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно и са уредили помежду си всички отношения относно движимите вещи.

Страните заявяват, че придобитият по време на брака недвижим имот остава в режим на съсобственост.

Съпрузите декларират, че по време на брака не са откривали общи спестовни влогове и към момента на прекратяването на брака не притежават такива.

ОСЪЖДА А.Г.М., ЕГН: ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 118,00 лева /сто и осемнадесет лева/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА Н. С. М., ЕГН: ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 10,00 лева /десет/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.    

                

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Татяна Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.