Гражданско дело 5590/2015 - Решение - 05-05-2016

Решение по Гражданско дело 5590/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1518

 

 

гр. Пловдив, 05.05.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на пети април през две хиляди и шестнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5590 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила Решение № 4362 от 22.12.2015 година, с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижим имот: сграда с идентификатор *, находяща се в гр. К., общ. К., обл Пловдив по КККР на гр. К., одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. К., п. к 4220, ул. .Х.С." № **, разположена в поземлен имот с идентификатор 39921.502.441, с площ на сградата: 81 кв. метра. брой етажи 1 и предназначение: жилищна сграда-еднофамилна построена върху държавен имот между: Д.Н.Д., ЕГН ********** ***; Ю.Т.И. ЕГН ********** *** и Г.А.В., ЕГН ********** *** при квоти: от ½ идеална част за Г.А.В. и по ¼ ид. части за Д.Н.Д. и Ю.Т.И..

         Страните отправят искане за извършване на делбата чрез изнасяне на имота на публична продан.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 28.03.2016 г. е видно, че стойността на на имо34900 лв. Делът на Д.Д. и Ю.И. възлиза на суми от по 8 725 лв., а дела на Г.В. на 17450 лв.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид характера на допуснатия до делба имот, липсата на отправени твърдения и събрани доказателства за възможната му поделяемост и, с оглед заявените от страните искания съдът намира, че делбата на съсобствеността следва да се осъществи чрез изнасяне на имота на публична продан.

Поради приключване на производството по делото страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПРС суми за ДТ в размер от 4 %  върху стойността на притежаваните от тях дялове от съсобствеността или за Д.Д. и Ю.И. по 349 лв., а за Г.В. 698 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот: сграда с идентификатор *, находяща се в гр. К., общ. К., обл Пловдив по КККР на гр. К., одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. К., п. к 4220, ул. .Х.С." № **, разположена в поземлен имот с идентификатор 39921.502.441, с площ на сградата: 81 кв. метра. брой етажи 1 и предназначение: жилищна сграда-еднофамилна построена върху държавен имот СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: по ¼ ид. част Д.Н.Д., ЕГН ********** *** и Ю.Т.И. ЕГН ********** *** и ½ идеална част Г.А.В., ЕГН ********** ***

          ОСЪЖДА Д.Н.Д., ЕГН ********** *** и Ю.Т.И. ЕГН ********** *** да заплатят в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 349 лв. (триста четиридесет и девет лева ) за държавна такса за производството.

          ОСЪЖДА Г.А.В., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от 698 лв. (шестстотин деветдесет и осем) за държавна такса за производството.

         

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: СЕКРЕТАР. Д. Д.