Гражданско дело 5440/2015 - Решение - 31-03-2016

Решение по Гражданско дело 5440/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1123

 

 

гр. Пловдив, 31.03.2016г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и втори март през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5440 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбеното производство и чл. 344 от ГПК. Образувано е по искова молба, постъпила от В.Г.К. с ЕГН:**********, с адрес: *** aп1 , чрез адв. К. против Г.Т.М. ЕГН:********** с адрес: *** за допускане до делба между страните на следните недвижими имоти: самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №********/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобрено със Заповед № ******/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр. *, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." № *, етаж *, апартамент № * в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 80,85 кв.м, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта -1, прилежащи части: склад № * с площ от 30,62 кв.м  и 9,873%  идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - обект №56784.531.1633.1.15 и обект №56784.531.1633.1.11, над обекта - обект №56784.531.1633.1.4,; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №****/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобрено със Заповед № ******/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." № *, етаж *, апартамент № * в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 37,89 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1 (едно), прилежащи части: 4,205% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1633.1.15, под обекта - няма, над обекта - обект №56784.531.1633.1.2, ;самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.15  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № ***/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобоено със Заповед № ***/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." № *, етаж *, апартамент № * в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 17,22 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 1,911%  идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1633.1.11, под обекта - няма, над обекта -обект №56784.531.1633.1.2,; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1444.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №******/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град Пловдив, ул."Д. Т." №**, етаж*, гараж №*  в сграда №*, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.531.1444, с площ на самостоятелния обект 16,33 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 1,368%  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1444.1.22, обект №56784.531.1444.1.23 и обект №56784.531.1444.1.20, под обекта - няма, над обекта - обект №56784.531.1444.1.3 и обект №56784.531.1444.1.4, при равни квоти, както и разпределяне на ползването на имотите от допускане на делбата до окончателното и извършване.

В исковата молба се твърди, че страните са бивши съпрузи, брака между които е прекратен с решение на ПРС № **** от 28.11.2012г., постановено по гр. дело № 11095/2012г., влязло в сила на 20.12.2012г. Имотите са придобити по време на брака в режим на СИО. Първите три от тях под формата на възмездно отстъпено право на строеж, което е реализирано и трансформирало в правото на собственост. Последния-чрез възмездна сделка от 04.05.2001 г. на името на ищцата при завършване на сградата в груб вид. В последствие същата е пусната в експлоатация и имота се ползва за търговски обект.

В предоставения срок за отговор ответника заявява, че иска е допустим, тъй като е налице съсобственост между страните по отношение на заявените имоти. Твърди, че притежава по голям дял от първите два имота, а именно от ¾ ид. части, тъй като в изграждането им са вложени лични негови средства-32 000 евро, дарени му от неговите родители на няколко пъти: първо 14 000 евро. и на 14.09.2007 г. -4300 лв., получени от тях от продажба на имот през 2005 г. Сочи, че имотите са придобити, чрез възмездно отстъпено право на строеж в полза на строителната фирма от майката на ищцата, срещу получаване на обезщетение от два апартамента, гараж и паркомясто. Заявява, че единият от апартаментите и гаража е прехвърлила на бившите съпрузи срещу задължение да заплати на строителя 25 000 евро за строителството на апартамента и 7000 евро за гаража. За останалите два обекта притендира квоти от по ½ ид. част. Посочва, че не използва изцяло заявените за делба имоти и не препятства достъпа на ищцата до тях. Напротив същата има ключ и възможност да ги посещава, както и да изнася от там свои вещи. Заявява, че не разполага с друго жилище и желае да ползва само част от жилищния имот, както и един от гаражите.

В предоставения срок ищцата оспорва заявените в отговора обстоятелства, като сочи, че родителите на ответника не са имали възможност да му предоставят посочените средства. Оспорва достоверността на датата на представения предварителен договор за покупко-продажба. Твърди, че непосредствено след продажбата на имота страните и майката на ответницата са закупили друг такъв, вложили са в него средства за ремонт, придобили са преместваем павилион с площ от 132 кв. м. , които са подготвили за извършване на търговска дейност. Заявява, че не е налице договорка между строителя и майката й за заплащане на суми за строителство и такива не са обсъждани и договаряни в отношенията между нея и страните по делото. Твърди, че съпрузите са заплатили изцяло стойността на апартамента и гаража на продавачката с лични техни средства. Посочва, че довършителните работи са извършвани постепенно от съпрузите с помощта на майка й, която през август 2012 г. е превела на ответника от банковата си сметка сумата от 9000 лв.

Съдът като взе предвид отправените от страните твърдения и искания, както и установените от доказателствата данни намира за установено следното.

От представените писмени документи: Решение № */28.11.2012 г. на ПРС е видно, че страните са бивши съпрузи брака, между които е сключен на 05.11.1995 г. и прекратен с развод от 20.12.2012 г.

От представените НА № *, том № *, рег. № *, дело № */2007 г.;схеми № *****/03.11.2014 г.; № ******/03.11.2014 г.; № ***********/03.11.2014 г.; разрешение за ползване № ********/24.03.2009 г.; НА № *, том *, рег. № *, дело № */2001 г.; схема № ***/11.04.2014 г., разрешение за ползване № */04.09.2001 г.; На № *, том *, рег. № *, дело № */2005 г. е видно, че през 2001 г. на името на ищцата е придобита собствеността върху гараж с площ от 16,33 кв. м., разположен в сграда, построена в дворно място от 275 кв. м.-УПИ-І-1444, кв. 8, по плана на гр. *, ведно с 1,368% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. На 05.07.2005 г. страните и майката на ответницата придобили чрез покупко-продажба недвижим имот-празно дворно място за сумата от 7031 лв. През 2007 страните са закупили право на строеж от майката на ищцата, върху заявения за делба жилищен имот-апартамент с площ от 80,85 кв.м, с прилежащ склад № * с площ от 30,62 кв.м  и 9,873% ид. части от общите части на сградата, както и два гаража в същата сграда с площ от 37,89 кв. м. и 17,22 кв. м., което е било реализирано и през 2009 г. сградата е въведена в експлоатация.

От писмените документи –предварителен договор от 18.04.2005 г.; НА № *, том *, рег. № *, дело № */15.06.2005 г. и показанията на св. М. се установява, че през 2005 г. е продала собствен имот за сумата от 22 000 евро, като при получената окончателна стойност през м. юни същата година е дарила 14 000 евро на сина си ответника –М., за да ги използва за закупуване на недвижим имот.

От писмените документи- предварителен договор от 30.05.2007 г. ; НА № *, том *, рег. № *, дело № */2007 г. показанията на св. С. се установява, че процесните имоти апартамент и два гаража в сграда на ул. „Н.И.” са построени като обезщетение за отстъпено от нея право на строеж върху наследствен неин имот на същото място. На това основание тя придобила право на строеж върху два апартамента и два гаража. Единия апартамент и двата гаража прехвърлила на страните срещу сумата от 14 000 лв., които получила при изповядване на сделката и използвала за заплащане на разликата между стойността на имотите полагащи се като обезщетение и действително разпределените и такива по учреденото право на строеж. При закупуването на съсобствения имот между нея и страните те заплатили по-голямата част от сумата.

От изготвеното заключение от 18.11.2015 г. по изготвената СТЕ е видно, че средномесечния пазарен наем за жилищния имот-апартамент е 397 лв. ; за гаража с площ от 37,89 кв. м. -197 лв.; гараж с плащ от 17,22 кв. м. -53лв. и гараж с площ от 16,33 кв. м. -163 кв. м. Общия наем на имотите възлиза на сумата от 810 лв., като дължимата от него част на всяка от страните при равни права е 405 лв. месечно.

От представеното удостоверение (на лист 41 от делото) е видно, че в периода 2001 г.-2007 г. ищеца е получил брутно трудово възнаграждение в размер от 45542,88 лв.

От представеното удостоверение от 08.05.2003 г. е видно, че към 2003 г. ответницата е упражнявала търговска дейност като ЕТ.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори по делото, а и от събраните писмени и гласни доказателства се установява, че по време на брака между страните същите са придобили собствеността върху заявените недвижими имоти.

Поради това съдът намира, че след прекратяването на брака през 2012 г., с настъпилия развод между тях, съпрузите имат равни дялове от по ½ ид. част от придобитите по време на брака вещи. Това налага те да бъдат допуснати до делба между тях при равни квоти.

Наведените от ответника доводи за притежание от него на по-голям дял от съсобственият недвижим имот-апартамент и гараж, поради частична трансформация при придобиването им, на собствени негови средства, не се споделя от съда, тъй като по делото не са ангажирани доказателства установяващи безспорно влагането на получените по дарение от родителите му парични средства от 14 000 евро при закупуването на имотите В тази връзка следва да се отбележи, че изявлението на св. М., че дарените пари са били предназначени за закупуване на тези имоти неможе да бъде отнесено пряко към установяване на обстоятелствата по произхода на заплатените от съпрузите средства при придобиването на спорните имоти, тъй като предаването на сумата е отдалечено във времето от изповядването на процесната сделка, а и опосредено от сключването на друга такава, касаеща друг съсобствен недвижим имот извън предмета на делбата.

Искането на ищцата за разпределяне на правото на ползване върху заявените за делба имоти е допустимо и съобразно вида на имотите-един жилищен и три гаража, както и изявлението й, че е съгласна да ползва трите гаража, и това на ответника, че желае да ползва жилищния имот, поради липсата на друг такъв, който да обитава, съда намира, че на ищцата следва да се предостави за ползване самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.11 с предназначение –гараж; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.-гараж № * и самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1444.1.21 -гараж № *; а на ответника - самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.2 с предназначение-апартамент. Съобразно с посочените размери на средномесечния пазарен наем за различните обекти и дяла от тях на всеки от съсобствениците, по изготвеното заключение то извършената СОЕ, което се кредитира изцяло от съда като компетентно изготвено, ищцата дължи да заплаща на ответника месечно сумата от 8 лв., явяваща се стойност на наема на разпределените и обекти, надхвърляща размера на дяла и от общия средномесечен наем на обектите.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на: недвижими имоти: самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *, одобрени със Заповед №***/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобрено със Заповед № **/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр. *, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." № *, етаж *, апартамент № * в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 80,85 кв.м, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта -1, прилежащи части: склад № * с площ от 30,62 кв.м  и 9,873%  идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - обект №56784.531.1633.1.15 и обект №56784.531.1633.1.11, над обекта - обект №56784.531.1633.1.4,; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №****/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобрено със Заповед № ****/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." №*, етаж *, гараж № * в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 37,89 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - * (едно), прилежащи части: 4,205% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1633.1.15, под обекта - няма, над обекта - обект №56784.531.1633.1.2, ;самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.15  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *, одобрени със Заповед №***/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобоено със Заповед № ***/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." №* етаж *, гараж №* в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 17,22 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 1,911%  идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1633.1.11, под обекта - няма, над обекта -обект №56784.531.1633.1.2,; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1444.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №***/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град Пловдив, ул."Д. Т." №**, етаж*, гараж №*  в сграда №*, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.531.1444, с площ на самостоятелния обект 16,33 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 1,368%  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1444.1.22, обект №56784.531.1444.1.23 и обект №56784.531.1444.1.20, под обекта - няма, над обекта - обект №56784.531.1444.1.3 и обект №56784.531.1444.1.4, МЕЖДУ В.Г.К. с ЕГН:**********, с адрес: *** aп *, и Г.Т.М. ЕГН:********** с адрес: *** ПРИ КВОТИ от: по ½ ид. част за всеки от тях.

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 344 от ГПК правото на ползване върху самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №*/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобрено със Заповед № ******/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр. *, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." № *, етаж *, апартамент № * в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 80,85 кв.м, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта -1, прилежащи части: склад № * с площ от 30,62 кв.м  и 9,873%  идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - обект №56784.531.1633.1.15 и обект №56784.531.1633.1.11, над обекта - обект №56784.531.1633.1.4, на Г.Т.М. ЕГН:********** с адрес: ***, считано от влизане в сила на решението до окончателното приключване на производството.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 344 от ГПК правото на ползване върху самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №****/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобрено със Заповед № *****/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." №*, етаж *, гараж № * в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 37,89 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1 (едно), прилежащи части: 4,205% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1633.1.15, под обекта - няма, над обекта - обект №56784.531.1633.1.2, ;самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.15  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *, одобрени със Заповед №***/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобоено със Заповед № ***/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Н.И." № *, етаж *, апартамент № * в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 17,22 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 1,911%  идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1633.1.11, под обекта - няма, над обекта -обект №56784.531.1633.1.2,; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1444.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *, одобрени със Заповед №***/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.*, община *, област *, с адрес на имота: град *, ул."Д. Т." №**, етаж*, гараж №*  в сграда №*, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.531.1444, с площ на самостоятелния обект 16,33 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 1,368%  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1444.1.22, обект №56784.531.1444.1.23 и обект №56784.531.1444.1.20, под обекта - няма, над обекта - обект №56784.531.1444.1.3 и обект №56784.531.1444.1.4, на В.Г.К. с ЕГН:**********, с адрес: *** aп *, считано от влизане в сила на решението до окончателното приключване на производството.

ОСЪЖДА на В.Г.К. с ЕГН:**********, с адрес: *** aп * да заплаща на Г.Т.М. ЕГН:********** с адрес: *** сумата от 8 лева (осем лева) месечен наем за разпределената й за ползване част от съсобствените имоти.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

Решението в частта, в която се разпределя правото на ползване върху допуснатите до делба имоти подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на Решението делото да се докладва за подготовка на производството във втората фаза на делбата.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: СЕКРЕТАР Д. Д.