Гражданско дело 5440/2015 - Решение - 09-10-2019

Решение по Гражданско дело 5440/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3761

 

Гр. Пловдив, 09.10.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на осми октомври  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 5440 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247, евентуално по чл. 250 от ГПК.

Образувано е по молба на В.Г.К. чрез адв. К. за поправка на постановеното по делото решение от 02.07.2019 г. за обявяване на разделителния протокол за окончателен или за допълването му с осъждане на получателя на по-високия дял да заплати на получателя на по-ниския уравнение, ведно със законната лихва от теглене на жребието.

В предоставения срок за отговор отсрещната страна основателност на искането като сочи, че към момента на произнасянето не е налице яснота относно относно точното разпределяне на дяловете и и кое лице в чия полза следва да се осъди.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от допълването, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

По делото е постановено Решение 2773/02.07.2019 г. с което е обявен за окончателен предявения на страните проект за разделителен протокол включващ два дяла. В мотивите на решението съдът е посочил, че се касае за разпределение на два дяла на различна стойност между две страни с еднакви квоти, което налага провеждане на жребие и получателят на дял І ще трябва да заплати на получателя на дял ІІ сумата от 8314 лв. за уравнение на дела й. Тъй като към момента на постановяване на заявеното решение не е ясно кой от съделителите на кой дял ще бъде получател, то не е възможно постановяване на осъдителен диспозитив вменяващ задължение на конкретно лице за заплащане на определена сума като главница на друго такова, както и законна лихва, без посочване на начален момент на начисляване, доколкото не е ясна отнапред датата на провеждане на жребието.  

Предвид това съдът намира, че не е налице разлика между формираната воля на съда в мотивите на решението и изразената такава в диспозитивната част, както и липса на произнасяне по част от наведения спор, което налага отхвърляне на отправените искания за поправка или допълване на решението.

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ молба на В.Г.К. чрез адв. К. за поправка на постановеното по делото решение от 02.07.2019 г. за обявяване на разделителния протокол за окончателен или за допълването му с осъждане на получателя на по-високия дял да заплати на получателя на по-ниския уравнение, ведно със законната лихва от теглене на жребието.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /П/

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ