Гражданско дело 5440/2015 - Решение - 01-04-2019

Решение по Гражданско дело 5440/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1241

 

 

гр. Пловдив, 01.04.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на тринадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5440 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

  По делото е постановено Решение от 31.03.2016г г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на следните недвижими имоти: самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобрено със Заповед № КД-14-16-173/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр. ***, с адрес на имота: град ***, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 80,85 кв.м, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта -1, прилежащи части: склад № 5 с площ от 30,62 кв.м  и 9,873%  идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - обект №56784.531.1633.1.15 и обект №56784.531.1633.1.11, над обекта - обект №56784.531.1633.1.4,; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобрено със Заповед № КД-14-16-173/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.***, с адрес на имота: град ***, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 37,89 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1 (едно), прилежащи части: 4,205% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1633.1.15, под обекта - няма, над обекта - обект №56784.531.1633.1.2, ;самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.15  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда, одобоено със Заповед № КД-14-16-173/31.01.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.***, с адрес на имота: град ***, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.1633, с площ на самостоятелния обект 17,22 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 1,911%  идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1633.1.11, под обекта - няма, над обекта -обект №56784.531.1633.1.2,; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1444.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.***, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.531.1444, с площ на самостоятелния обект 16,33 кв.м, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 1,368%  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект №56784.531.1444.1.22, обект №56784.531.1444.1.23 и обект №56784.531.1444.1.20, под обекта - няма, над обекта - обект №56784.531.1444.1.3 и обект №56784.531.1444.1.4, МЕЖДУ В.Г.К. с ЕГН:**********, с адрес: ***, и Г.Т.М. ЕГН:********** с адрес: *** ПРИ КВОТИ от: по ½ ид. част за всеки от тях.

Ищцата притендира извършване на делбата чрез изнасяне на имотите на публична продан, а ответника чрез разпределяне на обособените два дяла съобразно изготвеното по делото заключение на вещото лице.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 10.09.2018 г. се установява, че е налице вариант за подялба на съсобствеността чрез обособяване два дяла, разпределящи четирите обекта, съобразно стойността им както следва: дял първи включва: самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *** –на стойност 95 570 лв. и дял втори : самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *** с площ 37,89 кв.м, ; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.15  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***с площ 17,22 кв.м, и самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1444.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *** с площ 16,33 кв. м.- на стойност 78 941 лв.

Предвид установеното съдът намира от правна страна следното. Основен принцип на делбеното производство е реалното разпределение на съсобствеността, при което всеки от съделителите ще получи обособен дял в натура от общото имущество. Тъй като всеки от допуснатите до делба обекти е неделим, но съобразно броя на обектите и съделителите е възможно да се формират отделни дялове, каквато възможност се предоставя с изготвения вариант в заключението на вещото лице, то следва да се пристъпи към съставяне на разделителен протокол.

Същият следва да се предяви на страните за излагане на възражения.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

               СЪСТАВЯ ПРОЕКТ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, съобразно приетото по делото заключение на вещото лице Й. Й. по СТЕ от 10.09.2018 г., в следния вариант:

ДЯЛ I–ВИ 1/2  ид. част на стойност 95 570 лв., включва: самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***

ДЯЛ II-РИ 1/2  ид. част на стойност 78 941 лв.включва : самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *** с площ 37,89 кв.м, ; самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1633.1.15  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *** с площ 17,22 кв.м, и самостоятелен обект с идентификатор № 56784.531.1444.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град *** с площ 16,33 кв. м.

         Решението не подлежи на самостоятелно обжалване.

                   Насрочва делото в открито съдебно заседание на 31.05.2019 г. от 9,30 ч., за която дата и час да се призоват страните за предявяване на съставения проект за разделителен протокол и продължаване на последващите действия по обявяването му за окончателен.

 

СЪДИЯ:/П/

 

 

         Вярно с оригинала!

         ДГ