Гражданско дело 5381/2015 - Решение - 09-05-2016

Решение по Гражданско дело 5381/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1528                                    Година 09.05.2016                        Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                    XIII граждански състав

На двадесет и осми април                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ  ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 5381 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                Производството е по иск за делба във фазата по допускането ù.

                Предявен е иск за делба от Б.И.Л. ЕГН **********, чрез

адвокат Н.Д.Я., съдебен адрес:***, против Й.А.Х. ЕГН **********,***№ ..., на съсобствен недвижим имот: 5.4% идеални части от ДВОРНО МЯСТО с идентификатор № 56784.530.382 цялото застроено и незастроено от 290 квадратни метра, находя що се в град П..., ул. "Д... Г..." № ..., съставляващо имот по нотариален акт планоснимачен № ..., за който е отреден парцел ХI-ти, квартал 6 - нов (15 петнадесети - стар) по плана на "В... – с...", гр. П... при граници: улица "Д... Г...", наследници на З... С..., Д... Б... и В... Т..., заедно с апартамент идентификатор № 56784.530.382.1.10, по нотариален акт № ... находящ се на...мансарден жилищен етаж в... и....етажната с подземен партерен и мансарден етаж жилищна сграда, построена в гореописаното дворно място, съгласно одобрен идеен проект от ... година на Първо кметство, Строително разрешение № ... година на Първо кметство гр. П..., който апартамент е със застроена площ от 85.05 квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня - клозет, килер, антре с изложение север- юг, при граници: на юг ул. "Д... Г...."; долу - апартамент № ...., и апартамент № ...., ведно с припадащото се мазе № ... с полезна площ от 4.72 квадратни метра при граници - юг - стълбище, отгоре - стълбище, ведно с припадащите се 10.528 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото по смисъла на чл. 38 ЗС.

       Ищеца твърди, че с Нотариален акт № .., том ... на Нотариуса при PC – Пловдив закупили с ответницата в настоящото производство  при равни права процесния недвижим имот.

       Твърди, че към настоящия момент страните не могли да поделят доброволно описания недвижим имот, затова моли съда да допусне същия до делба.

                    ОТВЕТНИЦАТА Й.Х., с отговора на исковата молба заявява, че предявения иск за делба е неоснователен.

         От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Представен е в заверен препис Нотариален акт №..., том..., дело № .... на Нотариуса при PC – Пловдив, от който се установява, че страните по делото са закупили процесния недвижим имот при равни права.

         По делото съдът е приел заключение на вещото лице К.С. от... г. по допусната съдебно-техническа експертиза, от която се установява, че имотът описан в  Нотариален акт № ..., том..., дело № ... на Нотариуса при PC – Пловдив е идентичен с поземлен имот с идентификтор № 56784.530.382 и апартамент идентификатор № 56784.530.382.1.10.

      В открито съдебно заседание от 28.04.2016 г. ответницата по делото е представила в заверен препис Нотариален акт за дарение на недвижим имот №..., том ..., рег. №... дело №... на нотариус С... К... от който се установява, че ответницата в настоящото производство Й.А.Х. е подарила на дъщеря си Т... А. Й... 1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с № 56784.530.382.1.10, по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, с идентификатор № 56784.530.382.1, със застроена площ от 127 кв.м., брой етажи 6, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификтор № 56784.530.382, с адрес на имота: гр. П..., ул.”Д... Г...” №..., ет... с предназначение на самостоятелния обект: жилище, Апартамент №..., брой нива на обекта:1, с площ 85,05 кв.м., състоящо се от две спални, дневна, кухня, баня – клозет, килер, антре, с изложение – север-юг, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта – обект № 56784.530.382.1.9; № 56784.530.382.1.8, над обекта – няма, ведно с прилежащи части: избено помещение /мазе/ №..., с площ 4.72 дка, при граници: от юг – стълбище, от горе –стълбище, ведно с 10.528% идеални части от от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания поземлен имот, ведно с правото на собственост върху 5,4% от поземлен имот с идентификтор № 56784.530.382, по по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. П...., район Ю..., п.к..., ул.”Д... Г...” №... с площ от 238 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,, начин на трайно ползване – средно застрояване, номер на предходен план: 382, квартал:6/15/, парцел XI, при съседи: ПИ 56784.530.9545; ПИ 56784.530.386; ПИ 56784.530.385; ПИ 56784.530.176; ПИ 56784.530.381;, като дарителят Й.Х. е запазила правото си на пожизнено и безвъзмездно ползване върху имота предмет на сделката.

                     Останалите представени доказателства не променят направените изводи.

                     Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

                      По отношение на иска за делба:

                      Правото на делба е потестативно субективно право, което съгласно член 34 от ЗС може винаги да се упражни, освен ако закона разпорежда друго.

          В случая делбата се води между съсобственици, като съсобствеността е възникнала въз основа на правна сделка. С оглед представените писмени доказателства съдът намира за доказано, че страните по делото са съсобственици с равни права на собственост.

                      По отношение на прехвърлителната сделка извършена от ответницата Й.Х. след завеждане на настоящото производство и след вписване на исковата молба, с която същата се е разпоредила със собствените си идеални части от процесния недвижим имот в полза на своята дъщеря, посредством   Нотариален акт за дарение на недвижим имот №...., том..., рег. №...., дело №... от...г. на нотариус С... К....., настоящия състав на съда намира следното:

                С Тълкувателно решение № 3/2013 г. на ОС на ГК, е прието, че лице, придобило права по силата на разпоредителна сделка по време па първата фаза на делбения процес след предявяване на иска за делба в съда, може да участва като главна страна в съдебното производство, като замести своя праводател със съгласието на абсолютно всички съделители, или да направи главно встъпване по реда на чл.225 от ГПК в първа или във втора фаза на производството. След влизане в сила на първоинстанционното Решение по допускане на делбата е прието, че във фазата по извършването на самата делба, приобретателят участва чрез своя процесуален субституент, ако не изрази воля да встъпи в процеса като подпомагаща страна или по реда на чл.225 от ГПК. Тогава приобретателят ще бъде обвързан от Решението по извършване на делбата, независимо от това дали е встъпил в производството, заместил е прехвърлителя или е участвал в производството чрез своя процесуален субституент. Тогава съсобствеността ще се счита прекратена и по отношение на него, независимо в чий дял ще се падне имотът. Макар и прехвърлянето на делбеното имущество да променя носителя на правото на собственост, според разпоредбата на чл.226, ал.1 от ГПК, делото продължава своя ход между първоначалните страни и е възможно на основание чл.226, ал.2, изр.2 от ГПК, приобретателят да замести своя праводател само със съгласието на всички съделители и на лицето, което встъпва като страна по делото.

       От тълкуването на това становище става ясно, че ответницата е имала интерес от привличането на приобретателя собствените ѝ идеални части от процесния имот, в следствие на извършеното разпореждане/обективирано в Нотариален акт за дарение на недвижим имот №..., том ..., рег. №..., дело №... от ..... г. на нотариус С.... К.../, като е могла  да се възползва от предоставената ѝ по чл.226, ал.2 от ГПК възможност и да привлече новия съсобственик на делбения имот, което обаче тя не е направила в настоящото производство.  

       Същевременно конституирането на приобретателя наред с прехвърлителя не е необходимо, тъй като прехвърлителя участва като процесуален субституент на приобретателя, процесуалната му легитимация произтича от самия закон, въпреки че не е носител на материалното право и съгласно чл.226, ал.3 от ГПК, решението на настоящия състав на съда ще има сила на пресъдено нещо, както за съделителите – страните в производството, така и спрямо приобретателя по въпросите дали имотът е съсобствен между съделителите, и какви са делбените им права, като признатите на прехвърлителя права ще се считат за права на приобретателя.

      С оглед на горното, приобретателя във всички случаи ще бъде обвързан със силата на присъдено нещо на решенията  и  в двете фази на делбения процес.

                  Ето защо и с оглед изложеното по-горе съдът намира, че следва да допусне до делба процесния недвижим имот между страните по делото при равни квоти, а именно по 1/2 идеални части за  Б.И.Л. и Й.А.Х..

                  По отношение на искането на ищеца за присъждане на разноски, съдът намира, че не следва да се произнесе в настоящата фаза на делбеното производство.

                  Мотивиран от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

                  ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Б.И.Л. ЕГН **********, чрез, адвокат Н.Д.Я., съдебен адрес:***, от една страна и Й.А.Х. ЕГН **********,***№ ..., от друга, на съсобствен недвижим имот:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 56784.530.382.1.10, по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, с идентификатор № 56784.530.382.1., със застроена площ от 127 кв.м., брой етажи ..., с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификтор № 56784.530.382, с адрес на имота: гр. П..., ул.”Д... Г...” №..., ет..., с предназначение на самостоятелния обект: жилище, АПАРТАМЕНТ №..., брой нива на обекта:..., с площ 85,05 кв.м., състоящо се от две спални, дневна, кухня, баня – клозет, килер, антре, с изложение – север-юг, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта – обект № 56784.530.382.1.9; № 56784.530.382.1.8, над обекта – няма, ведно с прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ /мазе/ ..., с площ 4.72 дка, при граници: от юг – стълбище, от горе –стълбище, ведно с 10.528% идеални части от от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания поземлен имот, ведно с правото на собственост върху 5,4% от поземлен имот с идентификтор № 56784.530.382,  по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. П..., район Ю..., п.к..., ул.”Д... Г...” №..., с площ от 238 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – средно застрояване, номер на предходен план: 382, квартал:6/15/, парцел XI, при съседи: ПИ 56784.530.9545; ПИ 56784.530.386; ПИ 56784.530.385; ПИ 56784.530.176; ПИ 56784.530.381, ПРИ КВОТИ: 1/2(една втора) ид. части за Б.И.Л. и 1/2(една втора) ид. части за Й.А.Х..

       РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – Пловдив, в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.