Гражданско дело 5140/2015 - Решение - 03-07-2015

Решение по Гражданско дело 5140/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2471/ 03.07.2015 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и трети юни 2015 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА.

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5140 по описа на съда за 2015 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

...............................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П.Р.Б. ***, ЕГН **********  и Ц.П.Б. ***, ЕГН **********,*** на ********* г. с Акт № ********** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца М. П. Б. ЕГН ********** и Х. П. Б. с ЕГН ********** се предоставя на майката Ц.П.Б. ***, ЕГН **********.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата П.Р.Б. и децата М. и Х. се определя, както следва:

- бащата има право да вижда и взема децата при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 18.00 ч. в петък до 18.00 ч. в неделя – с преспиване, както и в продължение на един месец през лятото и две седмици през зимата, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката;

- както и всяка четна година на коледните празници и всяка нечетна година на новогодишните и великденски празници;

- както и в продължение на половината от всяка учебна или междусрочна ваканция;

- както и в продължение на два часа на личните празници на децата – рождени и именни дни и на личните празници на бащата – рожден и имен ден.

Бащата П.Р.Б. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете М. П. Б. ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Ц.П.Б. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Бащата П.Р.Б. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете Х. П. Б. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Ц.П.Б. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, собственост на трето лице, находящо се в гр. П., **********, се предоставя на съпругата Ц.П.Б..

Съпрузите заявяват, че придобитото по време на брака движимо имущество, представляващо обикновена покъщнина, са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи влогове и общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се, при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – Б..

ОСЪЖДА П.Р.Б. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС  сумата от общо 168,40 лв. (сто шестдесет и осем  лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Ц.П.Б. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР