Гражданско дело 5132/2015 - Определение - 04-05-2015

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 5143                                                   04.05.2015  Година                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На  04.05.2015 г.

В   закрито  заседание в следния състав:

               Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 5132 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                           Производството е образувано по молба от Х.М.Д., с която на осн.чл.40, ал.1 от ЗУЕС се иска отмяна на всички решения на ОС на ЕС на Търговско-административен и жилищен комплекс „Х.“, гр.Пловдив, бул.М.*, взети с протокол от 26.03.2015 г., като в молбата са цитирани две от тях: Решение по т.1: „Общото събрание на Етажната собственост приема отчета на обслужващото дружество за фасилити мениджмънт за изминалата 2014 г.“; Решение по т.5 – „Отхвърля се предложението на г-н М. Д., на основание на прието решение от проведено ОС на ЕС от 31.01.2012 г. в Решение по т.1, предложение 2 от Дневния ред“, а от приложеното копие от Протокол от 26.03.2015 г. е видно, че освен цитираните, са взети и следните решения: решение по т.1 към втора точка от дневния ред- * на Комплекса г-н Г. Д. в най-кратки срокове да осъществи връзка с обслужващата фирма за поддръжка на асансьорите ЕТ *. Г. и асансьорната уредба да бъде проверена, Решение № 2 по т.Втора от дневния ред- В писмена форма УС на ЕС ще отговори на въпросите на г-н М. Д. за приходите и разходите на ЕС и Дружеството за фасилити мениджмънт за 2014 г. Развиват се съображения относно незаконосъобразността на проведеното ОС, респ. и на взетите решения.

               Съдът, като разгледа исковата молба и приложеният към нея препис от протокол от проведено ОС на ЕС, намери, че предявеният иск по чл.40, ал.1 от ЗУЕС е недопустим поради липса на правен интерес за ищеца. Съображенията за това са следните:

               На отмяна по реда на чл.40 ЗУЕС подлежат тези незаконосъобразни решения на ОС на ЕС, които пряко рефлектират в правната сфера на етажните собственици и създават задължения за тях. Предмет на отмяна могат да бъдат само позитивни решения, т. е. такива с които е прието позитивно решение. Не подлежат на отмяна решенията, с които се отхвърля предложение, тъй като съдът не може да вземе решение вместо общото събрание. Не може да бъде предмет на съдебен контрол и липсата на взето решение от ОС именно по същите съображения. Видно от Протокола от ОС от 26.03.2015 г. взетите на това събрание решения не са от категорията решения, които подлежат на съдебен контрол по чл.40 от ЗУЕС. Тези решения не засягат пряко правната сфера на етажните собственици, респ.на ищеца, не пораждат задължения за тях, поради което и липсва правен интерес от тяхната отмяна.

               В аспекта на изложеното молбата се явява недопустима и следав да бъде върната, а производството по делото- прекратено.

               Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

               ВРЪЩА молбата на Х.М.Д., с която на осн.чл.40, ал.1 от ЗУЕС се иска отмяна на всички решения на ОС на ЕС на Търговско-административен и жилищен комплекс „Х.“, гр.Пловдив, бул.М.*, взети с протокол от 26.03.2015 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

               Определението подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

                                                                                                                                 СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                            /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.