Гражданско дело 4673/2015 - Решение - 27-07-2015

Решение по Гражданско дело 4673/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2866                       27 07 2015година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III брачен  състав

 

На   09 07 2015година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 4673 по описа за 2015 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          **********************************************************************************************************

          

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.И.Б., ЕГН ********** и Г.И.Б., ЕГН **********, сключен на ******** година в град П., за което е съставен Акт за граждански брак №***/******* година на Община П., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

След прекратяване на брака родителските права по отношение на родените от брака деца- С. Г. Б., ЕГН **********, роден на *** година, непълнолетен понастоящем, се предоставя за упражняване на майката В.И.Б., ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето  при майката.

            За бащата Г.И.Б., ЕГН ********** ,се определя режим за личен контакт с детето  С. Г. Б., ЕГН **********  ,както следва -всяка втора и четвърта неделя от месеца за времето от 08.00 часа до 20.00 часа, както и един месец през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

   Бащата Г.И.Б., ЕГН **********, се задължава да заплаща издръжка за децата С. Г. Б., ЕГН **********  и И. Г. С., ЕГН **********,  в размер на 100 лв. (сто) месечно за детето И. Г. С., ЕГН **********  за периода от 21 04 2015г до навършване на пълнолетие от детето – 05 06 2015г и 150 лв. (сто и петдесет) месечно за детето С. Г. Б., ЕГН ********** ,със съгласието на тяхната майка В.И.Б., ЕГН **********, считано  от датата на депозиране на молбата в съда – 21.04.2015 година ,до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й плащане. Дължимата издръжка за минало време да се изплати в 5-месечен срок, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила.

               След прекратяване на брака страните се споразумяват ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., бул. „Б." № **, ет. *, ап. *, да се предостави на съпругата В.И.Б..

                Съпрузите заявяват, че не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност по време на брака си недвижими имущество, поради което нямат претенции в това отношение.

                Страните заявяват,  че всяка от тях е получила движимите вещи за лично ползване, а тези, които са придобити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност, същите са поделили извънсъдебно и нямат претенции по отношение на тях.

                Съпрузите декларират, че не са придобивали общи парични влогове, открити през време на брака им с общи усилия, принос и средства, като нямат претенции в това отношение.

                 Съпрузите заявяват, че нямат сключвани заеми за задоволяване на нужди на семейството, както и други подобни задължения по смисъла на чл. 32 от СК. При наличие на задължения по договори за заем, наем и други подобни задължения по смисъла на чл. 32 от СК, по тях ще отговаря този от тях, сключил ги еднолично. Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

                Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

                След прекратяването на брака съпругата ще носи
 брачната си фамилия- Б..

                Съпрузите заявяват, че с така постигнатото споразумение уреждат окончателно всички лични и имуществени отношения, възникнали през време на брака им и във връзка с неговото прекратяване, както и че нямат и да няма да имат за в бъдеще взаимни претенции един към друг по въпросите, уредени с постигнатото между тях споразумение.

 Разноските по делото ще се носят поотделно от всяка страна по делото за нейна сметка.

 

ОСЪЖДА В.И.Б., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20,00 лв. /двадесет и пет/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Г.И.Б., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от  132лв / сто тридесет и два лв/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

  Решението не подлежи на обжалване

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.