Гражданско дело 4669/2015 - Решение - 05-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1517                                     05.05.2016 година                       град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІI граждански състав, в публично заседание на четеринадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                                                        

при участието на секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4669 по описа на съда за 2015 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правна квалификация чл. 422, ал. 1,  във вр. с 
чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл.
213 ал. 1 от Кодекса за застраховането (/отм./ от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, с ЕИК: 121130788, представлявано от М.С.М.-Г. и В.Л.П. – ***, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Д, чрез Адвокатско дружество „***“, с Булстат : 175658579, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Три уши“ № 6Б, ет. 4, представлявано от адв. Г.А.В.,чрез адв. П.Я.К. против И.Г.И. с ЕГН: **********, с адрес ***.

В исковата молба се твърди, че съгласно Рамков договор № *** между „ОББ“ АД и ЗК „Лев инс“ АД са застраховани вземанията на ОББ произтичащи от непогасени задължения по сключени с клиенти на банката /картодържатели или кредитополучатели/ договори за издаване на кредитни карти за закупуване на стока. Твърди се, че предмет на договора са финансовите загуби на ОББ от дължими и неизплатени суми по договорите за издаване на кредитни карти.

Ищецът твърди, че ответника е сключил на 03.02.2007г. с ОББ АД договор за издаване на кредитна карта, по който не заплатил дължимата сума от 625 лева, поради което банката предявила претенциите си пред застрахователя съгласно цитирания по – горе рамков договор. Претендирано било обезщетение в размер на 625 лева, което било изплатено от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД по щета № ***.

На основание чл. 213 от КЗ  ищецът имал право да получи от причинителя на вредата изплатеното обезщетение. За събиране на вземането, ищцовото дружество депозирало заявление по реда на чл. 410 от ГПК, въз основа на което било образувано ч.гр.д. № 978/2015г. по описа на ПРС, ХV – ти гр. състав.

Твърди се, че съдът уважил искането, като издал заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, срещу която длъжникът възразил, което обуславяло и правния интерес на ищеца от предявяване на настоящия установителен иск.

Въз основа на гореизложените твърдения ищецът е сезирал съдът с искане да постанови решение, с което да признае за установено спрямо ответника, че му дължи сумата от 625 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението в съда – 27.01.2015г. до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 978/2015г. по описа на ПРС, ХV – ти гр. състав. Претендира присъждане на направените в настоящото производство разноски, както и на разноските в заповедното производство в размер на 205 лева.

В срока  по чл. 131 ГПК от ответника И.Г.И. не е постъпил писмен отговор, нито е изразено становище по иска.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно и с оглед наведените от страните доводи, намира за установено от фактическа страна следното:

Установява се от приетите по делото писмени доказателства, че на 03.02.2007г. между ответника и ОББ АД е сключен договор за издаване на кредитна карта, като ответника не оспорва факта, че не е заплатил дължимата сума от 625 лева, нито ангажира доказателства за нейното заплащане.

От приложения на л. 5 и сл. от делото Рамков договор № *** между „ОББ“ АД и ЗК „Лев инс“ АД е видно, че са застраховани вземанията на ОББ произтичащи от непогасени задължения по сключени с клиенти на банката /картодържатели или кредитополучатели/ договори за издаване на кредитни карти за закупуване на стока, като предмет на договора са именно финансовите загуби на ОББ от дължими и неизплатени суми по договорите за издаване на кредитни карти.

Видно от доказателствата по делото,  банката е предявила претенциите си пред застрахователя съгласно цитирания по – горе рамков договор. Претендирано е обезщетение в размер на 625 лева, което е изплатено от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД по щета № ***.

За събиране на горната сума, дружеството ищец, на основание чл. 213 от КЗ /отм./ е депозирало на 27.01.2015г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр.д. № 978/2015г. по описа на ПРС,ХV – ти гр. състав. Със Заповед за изпълнение № 410/28.01.2015г. съдът е уважил искането, като е разпоредил ответникът в настоящото производство – И.Г.И. да заплати на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД сумата от 625 лева, представляваща регресно вземане на застрахователя срещу причинителя на вредата, ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението в съда – 27.01.2015г. до окончателното изплащате, както и направените в заповедното производство разноски в размер на общо 205 лева, от които – внесена ДТ в размер на 25 лева и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 180 лева. Предмет на настоящото производство е установяване дължимостта на горните суми, поради постъпило от длъжника възражение в срока по чл. 414 от ГПК.

Като писмени доказателства по делото са приети Рамков договор
№ *** и Общи условия към него, Уведомление от 08.02.2010г., 3 бр. платежни нареждания, списък на длъжниците  по кредитни карти на ОББ с признати суми, Суброгационно писмо, пълномощни и Удостоверения за актуално състояние от ТР.

От заключението на съдебно – счетоводната експертиза, извършено от вещото лице В.Ш. се установява, че е извършена проверка на счетоводните регистри от движението по сметка на цитираната кредитна карта, представени от счетоводството на ОББ АД. След запознаване със същите, вещото лице е констатирало, че между ответника и ОББ АД е сключен на 03.07.2007г. договор за издаване на кредитна карта с първоначален лимит от 500 лева, увеличен през месец декември 2007г. на 1000 лева. Задължението на ответника по кредитната карта съгласно последното месечно извлечение преди задбалансовото му отписване на 29.12.2009г. е в общ размер на 1251,71 лева, в това число – главница в размер на 1006,60 лева и лихви в размер на 245,11 лева  На 01.02.2010г. е получен превод от ЗК „Лев инс“ АД в размер на 625 лева в погашение на задължението на кредитополучателя И.Г.И.. С превода е погасена главница в размер на 625 лева, а остатъкът след направеното плащане е в общ размер на 1040,45 лева, от които -381,60 лева главница и лихви в размер на 658,85 лева. Към датата на извършване на проверката от вещото лице, задължението е цедирано на „Фронтекс Интернешънъл“  ЕАД с договор за цесия от 04.12.2015г.

Съдът кредитира заключението на съдебно – счетоводната експертиза, като компетентно изготвено, с необходимите квалификация и опит, отговарящо пълно и ясно на поставените въпроси и неоспорено от страните.

Както вече съдът констатира в мотивите си по – горе, установява се от събраните по делото писмени доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, както факта на сключване на договор за издаване на кредитна карта между ответника и ОББ АД, така и размера на непогасените от същия задължения. При доказателствена тежест за ответника за установи извършено плащане, същия не ангажира каквито и да е доказателства в тази насока, нито твърди да е изправна страна по договора. Установи се по категоричен начин и факта, че дружеството ищец, в качеството му на застраховател и страна по Рамков договор за застраховка, сключен между ЗК ЛЕВ ИНС АД и ОББ АД е заплатил на банката сумата от 625 лева, представляваща част от дължимата от ответника главница.

С изплащане на застрахователното обезщетение ищецът е встъпил в правата на кредитора (застрахования) срещу причинителя на вредата (ответника), в която връзка предявеният иск по чл. 422, във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК и чл.  213 от КЗ следва да бъде уважен изцяло, като се признае за установено вземането на ищеца спрямо ответната страна в размер на 625 лева – главница, ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението в съда – 27.01.2015г. до окончателното изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д.
№ 978/2015г. по описа на ПРС, ХV – ти гр. състав.

С оглед изхода от спора и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на общо 505 лева, от които –заплатена ДТ в размер на 25 лева, депозит за вещо лице в размер на 120 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 360 лева, както и направените в заповедното производство разноски в размер на общо 205 лева, от които – заплатена ДТ в размер на 25 лева и  адвокатско възнаграждение в размер на 180 лева.

Поради изложеното, съдът

                                                    

 

Р    Е    Ш    И :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че И.Г.И. с
ЕГН: **********, с адрес *** дължи на ищеца ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, с ЕИК: 121130788, представлявано от М.С.М.-Г. и В.Л.П. – ***, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Д, чрез Адвокатско дружество „***“, с Булстат : 175658579, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Три уши“ № 6Б, ет. 4, представлявано от адв. Г.А.В., чрез адв. П.Я.К.
сумата от 625 лева /шестотин двадесет и пет лева/, представляваща регресно вземане на застрахователя срещу причинителя на вредата, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението в съда – 27.01.2015г. до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 978/2015г. по описа на ПРС, ХV – ти гр. състав.

 

ОСЪЖДА И.Г.И. с
ЕГН: **********, с адрес *** да заплати на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, с ЕИК: 121130788, представлявано от М.С.М.-Г. и В.Л.П. – ***, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Д, чрез Адвокатско дружество „***“, с Булстат : 175658579, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Три уши“ № 6Б, ет. 4, представлявано от адв. Г.А.В., чрез адв. П.Я.К. сумата от общо 505 лева /петстотин и пет лева/, представляваща направени по делото разноски, както и сумата от 205 лева /двеста и пет лева/, представляваща направени в заповедното производство разноски.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му  на страните.

 

 

 

Районен съдия : /п/

                        /Диляна Славова/

Вярно с оригинала

РС