Гражданско дело 453/2015 - Решение - 16-10-2017

Решение по Гражданско дело 453/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           3549                           Година 16.10.2017                           Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На четвърти октомври                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 453 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

     С влязло в сила Решение №2560 от 07.072015 г., постановено по гр. дело № 453/2015 г. по описа на ХІІІ граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между Р.Й.П. ЕГН **********,***, чрез а. Д., от една страна и Г.Й.П. ЕГН ********** ***, чрез а. П., от  друга, на съсобствен недвижим имот: 

                 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор  56784.534.360.1.1., по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед № ... г. на началника на СГКК П., с адрес на имота гр. ***  ет. сграда №  , с предназначение – жилище , апартамент, брой нива на обекта: 2 с площ от 109.50 кв. метра, ведно с прилежащите 1/2 ид. части от  общите части на сграда № 1, разположена в поземлен имот с  идентификатор  56784.534.360, и 1/2(една втора) идеални части от имот с идентификатор  56784.534.360 , с административен адрес на имота гр. ***, с площ на имота от 737 кв метра с трайно предназначение на имота : урбанизирана територия, начин на трайно ползване : ниско застрояване ( до 10 метра) , номер по предходин план : 360 , квартал 31 по плана на кв.  ***, парцел ХV- 360,   ПРИ КВОТИ: 1/2 (една втора) идеални части за Р.Й.П. и 1/2 (една втора) идеални части за Г.Й.П..

                 Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                I.По извършване на делбата:

                 От страните не са представени надлежни писмени доказателства – одобрен инвестиционен проект по смисъла на чл.203 от ЗУТ, за разделяне на допуснатия до делба недвижим имот на отделни самостоятелни обекти на правото на собственост, поради което следва да се приеме, че е неподеляем.

                 Съделителят Р.Й.П. чрез процесуалния си представител а. Д. е предявила претенция за възлагане като е поискала от съда процесния недвижим имот да ѝ бъде възложен в дял като заявява, че процесното жилище е единствено за нея и тя обитава и ползва имота.

                 Съгласно разпоредбата на чл.349, ал.2 ГПК, при извършване на делба на неподеляем жилищен имот всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Следователно прилагането на този способ за извършване на делба на неподеляем жилищен имот чрез възлагане в дял на съделител е допустимо само при съсобственост, възникнала по наследяване. Съгласно т.8 от Тълкувателно решение № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС, делбата не може да се извърши по този ред, ако е налице смесена (комбинирана) съсобственост, възникнала на основание различни юридически факти.

                 Видно от събраните по делото гласни и писмени доказателства, не се установяват посочените по-горе предпоставки, които да обуславят възлагане на процесния недвижим имот. Не се доказа по надлежния ред, че съделителката Р.П. е живяла в процесния имот към момента на откриване на наследството. Видно от представените доказателства се установява, че тя до смъртта на своята майка е живяла в жилището си в гр. П. ж.к. Т.. След смъртта на майка си е продала собственото си жилище и се преместила в процесното.

                 Ето защо и с оглед установената неподеляемост, имота следва да бъдат изнесен на публична продан, като получените суми бъдат разделени по равно между страните.

                 По отношение оценката на допуснатия до делба недвижим имот, съдът е приел две заключения по допуснати съдебно-технически експертизи. Първото заключение на в.л. В.Р. от 22.05.2017 г., в което в.л. е дало стойност на сградата 47 300 лева и стойност на 1/2 идеални части от дворното място – 28 300 лева. Второто заключение на в.л. Й.Й., в което в.л. е дало стойност на 1/2 идеални части от дворното място – 30 770 лева.

                Ответната страна е оспорила заключението на в.л. В.Р. от 22.05.2017 г. в частта, в която е дадена оценка на дворното място, поради което съдът намира, че следва да възприеме оценката дадена за дворното място в заключението на в.л. Й.Й..

                 Ето защо съдът намира, че посочената със двете заключения пазарна стойност на имота е 78 070 лева.

                 Определената пазарна цена на имота съобразно двете заключения на вещите лица, следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или всеки от двамата съделители по 1 561,40 лева.

                 II.По отношение на претенцията по сметки по чл.30 ал.3 от ЗС.

                 Съделителката Р.П. е претендирала по отношение на съделителя Г.П. половината от разходите за извършения ремонт за периода 01.06.2011 г. до 31.07.2011 г. в размер на 4 686,00 лева/след изменението на иска по чл.214 от ГПК/, а при условията на евентуалност ако съдът отхвърли тази претенция претендира в същия размер стойността на обогатяването извършено за периода 01.06.2011 г. до 31.07.2011 г.

                 Съделителят Г.П. оспорва претенцията с твърдението, че подобренията които ищцата е направила са извършени през 2010 г. и са погасени по давност.

                 С оглед събраните гласни доказателства не се доказа твърдението на ответника, че ремонтите са извършени през 2010 г. Напротив трима свидетели заявиха, че ремонтите са започнали през пролетта - началото на лятото на 2011 г. и са приключили през август 2011 г.

                 По делото съделителят Р.П. твърди, че ремонтите извършени в процесния имот представляват необходими такива. Твърди се, че състоянието на процесния недвижим имот преди ремонта не е позволявало да се ползва като жилище. Твърди се поставяне на алуминиева дограма, алуминиеви врати, щори, закупуване и монтаж на водомер, шпакловка на стени,обръщане на прозорци, поставяне на ламинат и мокет, поставяне на первази, боядисване, смяна на ел, контакти и ключове, поставяне на лампиони, поставяне на балатум, поставяне на мрежа против влага.

                 В теорията е прието, че „Необходими разноски” са тези, които са запазили вещта от погиване или повредаили са условие за нейното запазване или използване, т.е. следва да е налице обективна наложителност за извършването им.

                 С оглед събраните по делото гласни доказателства  се доказа при условията на пълно и главно доказване, че направените от Р.П. разноски за ремонти са били необходими такива. За това свидетелстват в показанията си с. Р. П. Г., който заявява че преди ремонта процесния апартамент е бил в окаяно състояние, прозорците били изгнили и се отваряли сами, а мивките течали. За също лошо състояние на жилището говори в показанията си и с. на ответника З. Г. В..

                 Ето защо съдът намира, че независимо от това дали съделителя Г.П. е бил съгласен с извършването на ремонтите, той дължи заплащане на половината от стойността им.

                 В заключението на в.л. В.Р. от 30.08.2017 г. е дадена общата стойност на извършените СМР към годината на извършването 4 686,00 лева.

                 Следва да се отбележи, че съделителят Р.П. е претендирала половината от направените разноски, затова съдът намира, че следва да й присъди 1/2 от стойността на оценените такива от в.л. или 2 343,00 лева, като до пълната претендирана сума в размер на 4 686,00 лева, съдът ще следва да отхвърли иска като неоснователен и недоказан.

                  III.По отношение на разноските:

     Съделителят Р.П. ще следва да заплати държавна такса относно уважената претенция по сметки по сметка на ПРС в полза на бюджета на Съдебната власт в размер на 93,72 лева. Същата е претендирала разноски и съдът ще следва да осъди ответника Г.П. да ѝ присъди такива съразмерно с уважената и отхвърлената част от иска в размер на 140,00 лева.

     Съделителят Г.П. също е претендирал разноски, съдът е отхвърлил частично претенцията по сметки и с оглед на това следва да присъди разноски съразмерно  с уважената и отхвърлената част от иска в размер на 515,00 лева.

                Водим от горното  съдът

Р Е Ш И:

 

                ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор  56784.534.360.1.1., по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед № ... г. на началника на СГКК П., с адрес на имота гр. *** . ет. . сграда № . , с предназначение – жилище , апартамент, брой нива на обекта: 2 с площ от 109.50 кв. метра, ведно с прилежащите 1/2 ид. части от  общите части на сграда № 1, разположена в поземлен имот с  идентификатор  56784.534.360, и 1/2(една втора) идеални части от имот с идентификатор  56784.534.360 , с административен адрес на имота гр. ***, с площ на имота от 737 кв метра с трайно предназначение на имота : урбанизирана територия, начин на трайно ползване : ниско застрояване ( до 10 метра) , номер по предходин план: 360, квартал 31 по плана на кв.  ***, парцел ХV- 360.

                 ОСЪЖДА Р.Й.П. ЕГН **********,***, чрез а. Д., да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 1 561,40(хиляда петстотин шестдесет и един лева и 40 ст.) лева.

                 ОСЪЖДА Г.Й.П. ЕГН ********** ***, чрез а. П., да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 1 561,40(хиляда петстотин шестдесет и един лева и 40 ст.) лева.

                 ОСЪЖДА на основание чл.30 ал.3 от ЗС, Г.Й.П. ЕГН ********** ***, чрез а. П., да заплати на Р.Й.П. ЕГН **********,***, чрез а. Д., сумата от 2 343,00(две хиляди триста четиридесет и три)лева направени по делото необходими разноски за ремонт на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор  56784.534.360.1.1., по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед № ... г. на началника на СГКК Пловдив, с адрес на имота гр. *** . ет. . сграда № . , с предназначение – жилище , апартамент, брой нива на обекта: 2 с площ от 109.50 кв. метра, ведно с прилежащите 1/2 ид. части от  общите части на сграда № 1, разположена в поземлен имот с  идентификатор  56784.534.360, като до пълната претендирана сума в размер на 4 686,00 лева, ОТХВЪРЛЯ исковата претенция като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

                 ОСЪЖДА Р.Й.П. ЕГН **********,***, чрез а. Д., да заплати по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, държавна такса за претенцията по сметки в размер на 93,72 (деветдесет и три лева и 72 ст.) лева.

                 ОСЪЖДА Г.Й.П. ЕГН ********** ***, чрез а. П., да заплати на Р.Й.П. ЕГН **********,***, чрез а. Д., сумата от  140,00(сто и четиридесет) лева разноски съразмерно с уважената и отхвърлената част от иска.

                 ОСЪЖДА Р.Й.П. ЕГН **********,***, чрез а. Д., да заплати на Г.Й.П. ЕГН ********** ***, чрез а. П., сумата от 515,00(петстотин и петнадесет)лева разноски съразмерно с уважената и отхвърлената част от иска.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

                                                                

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева-Гургова

 

Вярно с оригинала.

Е.Л.