Гражданско дело 4274/2015 - Решение - 02-05-2017

Решение по Гражданско дело 4274/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№1363

гр. Пловдив 02.05.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в закрито съдебно заседание на втори май през две хиляди и седемнадесета година

Председател: Димитрина Тенева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 4274 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Н.Г.К. чрез адв. Ш. за допускане на поправка на явна фактическа грешка в постановеното решение № 808/15.03.2017 г. досежно площтта на допуснатите до делба земеделски имоти- № 013126 и № 013125  по плана за земеразделяне на землището на гр. К., община К., П. област, с ЕКАТТЕ 40467. В молбата се посочва, че площта на първия имот е отпразена като 4000 дка, вместо 4 дка, а на втория 3299 дка вместо 3,299 дка.

В предоставения срок за отговор не е постъпил такъв от ответните страни.

         Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправката, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

         Видно от мотивите на постановеното по делото решение № 808/15.03.2017 г. съда е достигнал до основни изводи за наличие на съсобственост между страните по отношение на заявените за делба поземлени земеделски имоте с № 013126 и № 013125  по плана за земеразделяне на землището на гр. К., община К., П. област, които съобразно представените по делото писмени доказателства са с площ от съответно 4,000 дка и 3,299 дка. В диспозитива на решението е допусната техническа грешка при изписване на десетичните дробни числа 4,000 и 3,299 като същите са отбелязани като цели числа-4000 и 3299. Същата следва да се отстрани като в решението на страница седма в абзац трети на ред шести числото „...4000...” се чете „....4,000....” и на страница осма в абзац първи на ред пети числото „...3299...” се чете „....3,299...”.

Водим от горното съдът,

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 808/15.03.2017 г. по гр. дело № 4274 по описа за 2015 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на на страница седма в абзац трети на ред шести числото „...4000...” се чете „....4,000....” и на страница осма в абзац първи на ред пети числото „...3299...” се чете „....3,299...”.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

СЪДИЯ: /П/ Димитрина Тенева

Вярно с оригинала.

ГБ