Гражданско дело 3841/2015 - Решение - 20-05-2016

Решение по Гражданско дело 3841/2015г.

                                                              РЕШЕНИЕ

 

Номер  1696                                   20.05.2016 Година                         Град Пловдив

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На двадесет и осми април, две хиляди и шестнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Секретар: Елена Лянгова

 

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 3841 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по искова молба от "ЕВН България Топлсфикация"ЕАД- гр.Пловдив против А.Р.Д. за установяване дължимостта от ответника на сумата от 604,50 лева- стойност на ползвана от същия топлинна енергия през периода 01.02.2013г.- 30.04.2014г., на сумата от 66,62 лева- обезщетение за забавено плащане на първата сума в размер на законните лихви върху същата за периода 01.04.2013г.- 04.02.2015г., ведно със законните лихви, считано от датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, както и направените в заповедното производство съдебни разноски.

         Ответникът оспорва иска.

         ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства намира за установено следното:

         В исковата молба се сочи, че през горепосочения период ответникът е потребил топлинна енергия на стойност 604,50 лева, ползвана в ап.№ *, находящ се в гр.**, ЖК”**”, бл.*, вх.”*”. Задължението за заплащане на тази сума не било изпълнено, поради което върху същата се натрупали лихви за забава. Било подадено заявление по чл.410 от ГПК, но ответникът подал възражение против издадената заповед за изпълнение и поради това за ищеца възникнал правен интерес от завеждане на настоящето дело. Ответникът оспорва наличието на реално потребление на ТЕ в имота си, като в частност се твърди, че през процесния период не е бил осъществен контрол на топломера в абонатната станция в чл.192, съгласно изискванията на ЗИ. Отделно от горното се твърди, че през процесния период горепосоченото жилище било ползвано от наемател.

        Съгласно чл.153, ал.1 от Закона за енергетиката / в редакцията му, в сила през периода 01.11.2010г.- 30.04.2011г./, всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са потребители на топлинна енергия. На л.83 по делото е налице извлечение от имотния регистър, видно от което горепосоченият ап.№ *, находящ се гр.**, ЖК”**”, бл.*, вх.”*”, се води по партидата на ответника. Това извлечение дава достатъчно основание да се приеме, че през процесния период той е бил собственик на обекта на потребление, за който се отнасят процесните вземания и съответно- че е бил потребител на доставената в него ТЕ по силата на горепосочената разпоредба от ЗЕ. Наемателят не е титуляр на вещното право на ползване, а само го упражнява. Той е задължен за заплащането на потребената в жилището ТЕ спрямо наемодателя си, но не и спрямо топлоснабдителното дружество.       

        От приетите по делото заключения по СТЕ и ССЕ с вещи лица М.М. и М.М. става ясно, че през процесния период на ответника са разпределени количества ТЕ единствено за сградна инсталация, като стойността на тези количества е равна на претендираната с исковата молба главница от 604,50 лева, след приспадане на плащане в размер от 1,85 лева. Лихвите за забавено плащане за периода до датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК също съответстват по размер.

       Съгласно т.т. 6.1.3. от приложението към Наредба № 16-334/06.04.2007г. за топлоснабдяването,   количеството топлинна енергия Qu, kWh, отдадена от сградната инсталация, се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект. От заключението на в.л.М.М. е видно, че начисленото на ответника количество ТЕ за сградна инсталация е определено именно по този начин, на база на отопляем обем от 91 куб.м.. Освен това на база на допълнителното заключение на в.л.М. / л.125/, на база на протокол за монтаж от 17.08.2012г. / л.93/, свидетелство за проверка на СИ / л.94/, приемо- предавателен протокол № 4500068380- 2/22.05.2012г. /л.144/, както и списъка на л.146 се установява, че топломерът в абонатната станция на бл.**, вх.”*” е монтиран по- малко от две години преди края на процесния период и то като нов. Срокът на валидност на проверката е до 17.06.2016г.. Ето защо няма основание за съмнение относно точното отчитане на количествата ТЕ, подадени от абонатната станция към сградната инсталация. Съответно предявеният по делото иск ще следва да бъде уважен като основателен и като доказан, като в полза на ищеца бъдат присъдени направените от него съдебни разноски в общ размер от 715 лева по настоящето дело и в размер от общо 325 лева в заповедното производство.

          Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

           ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Р.Д. ***, ЕГН: **********, че същият дължи на „ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 заплащане на сумата от 604,50 лева- стойност на ползвана от същия топлинна енергия през периода 01.02.2013г.- 30.04.2014г., на сумата от 66,62 лева- обезщетение за забавено плащане на първата сума в размер на законните лихви върху същата за периода 01.04.2013г.- 04.02.2015г., ведно със законните лихви върху главницата от 604,50 лева, считано от 05.02.2015г.- датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, до окончателното й изплащане.

          ОСЪЖДА А.Р.Д. ***, ЕГН: **********да заплати на „ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 сумата от 715 лева- съдебни разноски по настоящето дело и 325 лева- съдебни разноски по приложеното ч.гр.д.№ 1359/2015г. на ПРС, ХV гр.с..

           Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов........................................

 

Вярно с оригинала: И.П.