Гражданско дело 3320/2015 - Решение - 23-11-2018

Решение по Гражданско дело 3320/2015г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 4014                                      Година 23.11.2018                           Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                         XIII граждански състав

На тринадесети ноември                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 3320 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид:                  

                  Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

      С влязло в сила Решение №2988 от 12.10.2016 г., постановено по гр. дело № 3320/2015 г. по описа на ХІІІ граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между К.П.П., ЕГН ********** ****** № ***, чрез пълномощника си адв. В.З., от една страна и Х.Н.Н. ЕГН **********,******, ет. ***, Р.Н.П. ЕГН ********** ***, Р.Р.К. ЕГН ********** ***, чрез адв. М.С., А.Р.Д. ЕГН ********** ***, чрез адв. М.С., Р.Н.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. М.С., Й.Н.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. М.С.,  Б.Н.Н., ЕГН ********** ***, Г.Н.Н. ЕГН ********** ***, Й.И.Р., ЕГН ********** ***, Е.И.Б., ЕГН ********** ***, Г.И.Н., ЕГН ********** ***, Р.Н.Д., ЕГН ********** ***, Л.Н.Н., ЕГН ********** ***, И.К.Н., ЕГН ********** ***, П.Л.Н., ЕГН ********** ***, А.Л.Н., ЕГН ********** ***,от друга, на съсобствени недвижими имоти:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 3.016 дка с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, при граници и съседи на имота: имот ***- лозе на Н. П.Д., имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- лозе на наел. на К.С.К., имот № ***- лозе на наел.на К. Й. Т. и имот № ***- полски път на Община П., със следните ограничения върху имота: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, с данъчна оценка 564.60 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 2.539 дка с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, при граници и съседи на имота: имот № ***- лозе на Г.И. ***, имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- лозе на В. Г.а Р., имот № ***- лозе на наел. на Г.А.М., имот № ***- лозе на наел. на С.А.Д. и имот № ***- лозе на П.Х.Ц., със следните ограничения върху имота: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, с данъчна оценка 713.00 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 1.543 дка с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, пета категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността «***”, при граници и съседи на имота: имот № ***- лозе на С.Г.Д., имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- лозе на Й. *** Т., имот № ***- лозе на Х.А.Г., имот № ***- лозе на А.Д.Д. и имот № ***- лозе на Й.И.Н., със следните ограничения върху имота: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, с данъчна оценка 319.40 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 0.555 дка с начин на трайно ползване НИВА, четвърта категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността «***”, при граници и съседи на имота: имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- нива на З.А.Ч., имот № ***- нива на Община П. и имот № ***- нива на В.П.А., с данъчна оценка 82.30 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 2.972 дка с начин на трайно ползване НИВА, шеста категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността «***”, при граници и съседи на имота: имот № ***- нива на А.Д. Х., имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- нива на А.Д. Х., имот № ***- нива на наел. на К.А.К., имот № ***- полски път на Община П. и имот № ***- нива на наел. на П.И.Л., при следните ограничения върху имота: 11 Електропровод 20 кУ. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, ПРИ КВОТИ: по 8/96(осем деветдесет и шести) идеални части за К.П.П., Х.Н.Н., Р.Н.П., Р.Р.К. и А.Р.Д.; по 4/96(четири деветдесет и шести)идеални части за Р.Н.Н., Й.Н.Н., Й.И.Р., Е.И.Б. И Г.И.Н.; по 6/96 (шест деветдесет и шести) идеални части за Б.Н.Н., Г.Н.Н., Р.Н.Д., Л.Н.Н. и И.К.Н. и по 3/96(три деветдесет и шести) ид.ч. за П.Л.Н. и А.Л.Н..

       След постановяване на решението по допускане на делбата е починал съделителят Р.Р.К. ЕГН **********, като на нейно място съдът е конституирал нените наследници по закон А.Б.З. ЕГН ********** – дъщеря и наследниците на починалия й син Д.Б.К. – Р.Д.К. ЕГН ********** – внучка и Б.Д.К. ЕГН ********** – внук, които са наследили заедно квотата на своя наследодател 8/96 ид.ч.

                  Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

      I.По извършване на делбата:

      По делото е прието заключение на вещото лице Й.Й. от 12.06.2017 г. , в което е извършена оценка на допуснатите до делба недвижими имоти и е даден единствен вариант за разпределяне на имотите по колена в четири дяла.

      Страните по делото чрез процесуалните им представители са заявили, че желаят имотите да бъдат изнесени на публична продан.

      Предвид обстоятелството, че от допуснатите до делба имоти не могат да се обособят дялове за всеки от съделителите, а при разпрделяне на имотите по колена не се поделят имотите, така че всеки съделител да получи самостоятелен дял, съдът намира, че единствения способ за подялба е изнасянето им на публична продан.

      Посочената със заключението на вещото лице пазарна стойност на имотите е 8 480,00 лева.

      Определената пазарна цена на имотите съобразно заключението на вещото лице от 12.06.2017 г. г., следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или по 50,00 лева за К.П.П., Х.Н.Н., Р.Н.П., А.Р.Д., Р.Н.Н., Й.Н.Н., Й.И.Р., Е.И.Б. и Г.И.Н., Б.Н.Н., Г.Н.Н., Р.Н.Д., Л.Н.Н., И.К.Н., П.Л.Н., А.Л.Н., и общо 50,00 лева за А.Б.З., Р.Д.К. и Б.Д.К. в качеството им на наследници на починалата Р.Р.К..

        II.По отношение на претенциите по сметки:

        По претенцията по сметки предявена от К.П.П. срещу И.К.Н..

        Касае се за претенция за лишаване от правото на ползаване на ищеца К.П. по отношение на имот № *** с площ от 2.972 дка с начин на трайно ползване НИВА, шеста категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***“, като се претендира месечен наем за 8/96 ид.ч. от имота/ колкото е квотата на К.П./ в размер на 200,00 лева за стопанска година, считано за периода от 22.04.2016 г. - 14.06.2017 г. С молбата си ищецът по претенцията не е посочил краен срок на периода, но предвид обстоятелството, че е недопустимо да се претендират суми по чл.31 ал.2 от ЗС, заявена по реда на член 346 ГПК, за времето след първо заседание във втора фаза на съдебна делба, то съдът намира, че крайната дата е 14.06.2017 г.

       За да е налице основание за определяне на дължимо обезщетение, следва да са налице всички предпоставки на чл. 31, ал. 2 ЗС - ползване, лишаване от ползване и писмено поискване.

       Забраната да не се пречи на другите съсобственици е израз на общото правило за добросъвестно упражняване на притежаваното право. Ползващият съсобственик започва да пречи, когато друг съсобственик е отправил искане да си служи с вещта, което е доведено да знанието на първия и той не е отстъпил частта, съответстваща на дела на претендиращия или не му е предоставил възможност да ползва общата вещ заедно с него. В тази хипотеза - лишеният от възможността да ползва общата вещ според нейното предназначение и според притежавания от него обем права съсобственик – има съгласно чл.31 ал.2 от ЗС право да получи обезщетение. Касае се до имуществено право, установено като коректив при настъпилото неоснователно разместване на блага между правните сфери на съпритежателите на общата вещ. Съгласно Тълкувателно решение №7/2012 г. на ВКС, задължението за заплащане на обезщетение от страна на ползващия съсобственик възниква с получаване на писмено поискване от лишения от възможността да ползва общата вещ съсобственик. Писменото поискване по чл.31 ал.2 от ЗС е едностранно волеизявление за заплащане на обезщетение, на което законодателят е регламентирал единствено формата, но не и съдържанието.

      Писменото поискване от ищеца по претенцията К.П. е извършено с писмена молба от 22.04.2016 г./л.165 от делото/ депозирана в открито съдебно заседание от същата дата, като същата е била получена лично от съделителят И. Н. в същото с.з.

      По делото е прието заключение на вещото лице В.Р. от 18.08.2017 г., в което вещото лице е дало заключение за средния месечен пазарен наем за целия процесен имот в размер на 2,50 лева

     Видно от събраните по делото докозателства, не се доказа от ищеца по претенцията К.П., в чиято тежест е това, имота да е ползван само от ответницата по претенцията И.Н. и същата да е отказала на ищеца да отстъпи правото му да ползва имота след поискване или да получава плодове от него.

     Ето защо съдът намира претенцията за неоснователна и недоказана, и следва да отхвърли същата като такава.

     По претенцията по сметки предявена от К.П.П. срещу Р.Р.К..

     След смъртта на Р.К. по време на производството и след допускане на делбата, същата е заместена от нейните наследници по закон А.Б.З., Р.Д.К. и Б.Д.К..

     Касае се за претенция за лишаване от правото на ползаване на ищеца К.П. по отношение на имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, като се претендира месечен наем за 8/96 ид.ч. от имота/ колкото е квотата на К.П./ в размер на 400,00 лева за стопанска година, считано за периода от 11.05.2016 г. до 14.06.2017 г.                                                                                                   За да е налице основание за определяне на дължимо обезщетение, отново следва да са налице всички предпоставки на чл. 31, ал. 2 ЗС - ползване, лишаване от ползване и писмено поискване, както бяха посочени по-горе.

       Писменото поискване от ищеца по претенцията К.П. е извършено с писмена молба от 22.04.2016 г./л.165 от делото/ депозирана в открито съдебно заседание от същата дата, като същата е била получена от съделителят Р.К. със съобщение редовно връчено на 11.05.2016 г. /л.176 от делото/.

       С писмена молба от 18.05.2016 г. ответницата по претенцията Р.К., чрез пълномощника й по делото адв. М.С. е заявила, че оспорва претенцията по сметки. В о.с.з. от 14.06.2017 г., което е било първо такова във втора фаза на съдебна делба, ответницата е заявила че не ползва процесния имот № *** за процесния период.

        По делото е прието заключение на вещото лице В.Р. от 18.08.2017 г., в което вещото лице е дало заключение за средния месечен пазарен наем за целия процесен имот в размер на 8,00 лева

        Видно от събраните по делото докозателства, не се доказа от ищеца по претенцията К.П., в чиято тежест е това, имота да е ползван само от ответницата по претенцията И.Н. за процесния период от 11.05.2016 г.  до 14.06.2017 г. и същата да е отказала на ищеца да отстъпи правото му да ползва имота след поискване или да получава плодове от него.

        Ето защо съдът намира претенцията за неоснователна и недоказана, и следва да отхвърли същата като такава.

        По претенцията по сметки предявена от Р.Р.К./заместена от наследниците й по закон А.Б.З., Р.Д.К. и Б.Д.К./,  срещу всички други съделители както следва: 767,50 лева от К.П.П., 767,50 лева от Х.Н.Н., 767,50 лева от Р.Н.П., 767,50 лева от А.Р.Д., 383,75 лева от Р.Н.Н., 383,75 лева от Й.Н.Н., 383,75 лева от Й.И.Р., 383,75 лева от Е.И.Б., 383,75 лева от Г.И.Н., 575,62 лева от  Б.Н.Н., 575,62 лева от Г.Н.Н., 575,62 лева от Р.Н.Д., 575,62 лева от Л.Н.Н., 575,62 лева от И.К.Н.,  287,81 лева от П.Л.Н., 287,81 лева от А.Л.Н. за припадащата им се част съобразно квотите им от извършени от нея подобрения в имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***” за периода от 2000 - 2015 г. в общ размер на 9 210,00 лева.   

       Твърди се от ищцата по претенцията, че се претендира сумата  с която се е увеличила стойността на имота в резултат на подобренията и представляваща разликата между цената на имота като цяло към момента на постановяване на съдебното решение и цената, която би имал към същата дата, ако подобренията не бяха направени, ведно със законната лихва от предявянае на претенцията – 14.06.2017 г. до окончателното им изплащане.

        Твърди се от ищцата по претенцията, че подобренията са извъшени със знанието и без противопоставянето на останалите съсобственици.

         Ищецът К.П., чрез пълномощника му адв. З. е заявил, че оспорва изцяло претенцията за подобрения на Р.К. както по основание така и по размер, с твърдението че за претендираните суми е изтекла давност.

        Ответниците Й.Р., Р.П. и Х.Н., са заявили, че не знаят какви подобрения са правени в имота и не е искано тяхното съгласие.

        Подобрението съставлява такова изменение на имота, което увеличава неговата стойност. Съдът намира, че претенцията следва да се квалифицира по член 61 ал.2 от ЗЗД.

        В този случай отношенията по повод извършените подобрения се уреждат като се присъжда по-малката сума между направените разходи и увеличената стойност на имота.

         От заключението на вещото лице М.В. по допусната съдебно-агрономическа експертиза, беше установена стойността на всички разходи по видове дейности за поддържане/отглеждане на лозето в процесния имот за периода от 2001 г. до м. септември 2015 г. в размер на 7 275,00 лева и разходи по подмаладяване на лозето и ремонт на подпорна конструкция в размер на 1 080,00 лева. Или общата стойност на разходите направени от ищцата е 8 355,00 лева. Според същото заключение, в резултат на извършените подобрения стойността на имота се е увеличила с 2 930,00 лева.

       В обяснения по чл.176 от ГПК, Й.Н.Н. е заявил, че не знае върху процесния имот с № ***, Р.К. да е извършвала подобрения и някой от наследниците да се е противопоставял на това, тъй като не знае къде е имота.

       В обяснения по чл.176 от ГПК, Р.Н.Н. е заявил, че знае за това че ви имот с № ***, Р.К. е извършвала подобрения. Заявява, че никога останалите наследници не са се противопоставяли относно извършването на тези подобрения.

       От показанията на свидетелите Т.*** К. и А.Х. ***, се установява, че познават имота - лозе обработван от Р.Н., тъй като били съседи по имоти и те също обработвали лозя там. Твърдят, че Р.Н. обработвала имота и подновявала лозовите насаждения, като извършвала всички стопански операции необходими за това всяка година. Твърдят, че тя не правела това лично, а наемала работници които да извършват съответните операции. Твърдят, че не знаели някой да е имал претенции по отношение на този имот. Твърдят, че от две –три години Р.Н. спряла да гледа имота и всичко изсъхнало.  

       С оглед събраните гласни и писмени доказателства беше установено извършване на подобрения от ищцата Р.Н. по отношение на имот № ***.

       Ищецът К.П. е направил  възражение за давност по отношение на претенцията за подобрения за част от периода.

       В разгледаната хипотеза на подобрения давността от пет години започва да тече от момента на извършването на разходите от подобрителя - държател на идеалните части на останалите съсобственици на имота.

       В показанията на свидетелят Т.К. се заявява, че подобренията са извършени от Р.Н. около 2000 г., а вещото лице В. в заключението си от 05.12.2017 г. е заявила, че лозовите насаждения са подмалдявани като новите лозя са на възраст около 15 години. Прави заключение, че подмалдяването на лозовите насаждения е било извършено рано на пролет през 2001 г.

       С огред на така направеното възражение и представените доказателства, съдът намира, че претенцията по сметки по отношение на К.П. е неоснователна и недоказана като погасена по давност и като такава следва да бъде отхвърлена в претендирания размер 767,50 лева.

       Тъй като възражението за погасителна давност ползва само този който го е направил, то по отношение на останалите съделители, претенцията следва да бъде уважена, като се присъди на ищцата Р.Н. заместена от наследниците й по закон А.Б.З., Р.Д.К. и Б.Д.К., увеличената стойност на имота в размер на 2 930,00 лева, като за сумата бъдат осъдени съделителите съгласно припадащите им се части на квотите им в съсобствеността.

       Следва да бъдат осъдени съдлителите да заплатят на Р.Н. заместена от наследниците й по закон А.Б.З., Р.Д.К. и Б.Д.К., сумите както следва: 244,17 лева от Х.Н.Н., 244,17 лева от Р.Н.П., 244,17 лева от А.Р.Д., 122,08 лева от Р.Н.Н., 122,08 лева от Й.Н.Н., 122,08 лева от Й.И.Р., 122,08 лева от Е.И.Б., 122,08 лева от Г.И.Н., 183,13 лева от  Б.Н.Н., 183,13 лева от Г.Н.Н., 183,13 лева от Р.Н.Д., 183,13 лева от Л.Н.Н., 183,13 лева от И.К.Н.,  91,56 лева от П.Л.Н., 91,56 лева от А.Л.Н. за припадащата им се част съобразно квотите им от извършени от нея подобрения в имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***” за периода от 2000 - 2015 г.

                   III. По разноските.

       С оглед обстоятелството, че страните в производството по съдебна делба са едновременно ищци и ответници, съдът намира, че разноските следва да останат за страните така както са ги направили.

                   Водим от горното  съдът

Р Е Ш И:

 

                   ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 3.016 дка с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, при граници и съседи на имота: имот ***- лозе на Н. П.Д., имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- лозе на наел. на К.С.К., имот № ***- лозе на наел.на К. Й. Т. и имот № ***- полски път на Община П., със следните ограничения върху имота: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, с данъчна оценка 564.60 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 2.539 дка с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, при граници и съседи на имота: имот № ***- лозе на Г.И. ***, имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- лозе на В. Г.а Р., имот № ***- лозе на наел. на Г.А.М., имот № ***- лозе на наел. на С.А.Д. и имот № ***- лозе на П.Х.Ц., със следните ограничения върху имота: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, с данъчна оценка 713.00 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 1.543 дка с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, пета категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, при граници и съседи на имота: имот № ***- лозе на С.Г.Д., имот № *** полски път на Община П., имот № ***- лозе на Й. *** Т., имот № ***- лозе на Х.А.Г., имот № ***- лозе на А.Д.Д. и имот № ***- лозе на Й.И.Н., със следните ограничения върху имота: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, с данъчна оценка 319.40 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 0.555 дка с начин на трайно ползване НИВА, четвърта категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, при граници и съседи на имота: имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- нива на З.А.Ч., имот № ***- нива на Община П. и имот № ***- нива на В.П.А., с данъчна оценка 82.30 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № *** с площ от 2.972 дка с начин на трайно ползване НИВА, шеста категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, при граници и съседи на имота: имот № ***- нива на А.Д. Х., имот № ***- полски път на Община П., имот № ***- нива на А.Д. Х., имот № ***- нива на наел. на К.А.К., имот № ***- полски път на Община П. и имот № ***- нива на наел. на П.И.Л., при следните ограничения върху имота: 11 Електропровод 20 кУ. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

     Стойността на имотите по заключението на вещото лице е 8 480,00 лева.

                 ОСЪЖДА К.П.П., ЕГН ********** ****** № ***, чрез пълномощника си адв. В.З., Х.Н.Н. ЕГН **********,******, ет. ***, Р.Н.П. ЕГН ********** ***, А.Р.Д. ЕГН ********** ***, чрез адв. М.С., Р.Н.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. М.С., Й.Н.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. М.С.,  Б.Н.Н., ЕГН ********** ***, Г.Н.Н. ЕГН ********** ***, Й.И.Р., ЕГН ********** ***, Е.И.Б., ЕГН ********** ***, Г.И.Н., ЕГН ********** ***, Р.Н.Д., ЕГН ********** ***, Л.Н.Н., ЕГН ********** ***, И.К.Н., ЕГН ********** ***, П.Л.Н., ЕГН ********** ***, А.Л.Н., ЕГН ********** ***, да заплатят всеки от тях държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбените имоти, в размер на 50,00(петдесет) лева.

                   ОСЪЖДА А.Б.З. ЕГН **********, Р.Д.К. ЕГН ********** и Б.Д.К. ЕГН **********, и тримата чрез адв. М.С., със съдебен адрес:***, офис ***, тримата общо като наследници по закон на Р.Р.К. ЕГН **********, да заплатят общо  държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбените имоти, в размер на 50,00(петдесет) лева.

                   ОТХВЪРЛЯ предявената на основание чл.31 ал.2 от ЗС, от К.П.П., ЕГН ********** ****** № ***, чрез пълномощника си адв. В.З., против И.К.Н., ЕГН ********** ***, претенция по сметки по реда на чл.346 от ГПК, представляваща претенция за лишаване от правото на ползаване на К.П. по отношение на имот № *** с площ от 2.972 дка с начин на трайно ползване НИВА, шеста категория, намиращ се в землището на гр. П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***“, до размер на 8/96 ид.ч. от имота на обща стойност 200,00 лева за една сотпанска година за периода от 22.04.2016 г. - 14.06.2017 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

                  ОТХВЪРЛЯ предявената на основание чл.31 ал.2 от ЗС, от К.П.П., ЕГН ********** ****** № ***, чрез пълномощника си адв. В.З., против А.Б.З. ЕГН **********, Р.Д.К. ЕГН ********** и Б.Д.К. ЕГН **********, и тримата чрез адв. М.С., със съдебен адрес:***, офис ***, като наследници по закон на Р.Р.К. ЕГН **********, претенция по сметки по реда на чл.346 от ГПК, представляваща претенция за лишаване от правото на ползаване на К.П. по отношение на имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***”, до размер на 8/96 ид.ч. от имота на обща стойност 400,00 лева за една сотпанска година за периода от 11.05.2016 г. - 14.06.2017 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

                   ОТХВЪРЛЯ предявената от наследниците на  Р.Р.К. ЕГН ********** - А.Б.З. ЕГН **********, Р.Д.К. ЕГН ********** и Б.Д.К. ЕГН **********, и тримата чрез адв. М.С., със съдебен адрес:***, офис ***, по отношение на К.П.П., ЕГН ********** ****** № ***, чрез адв. В.З., претенция по сметки, с която е поискано да бъде осъден да заплати припадащата му се част от увеличената стойност на  имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***” за подобрения  извършени в периода от 2000 - 2015 г., в размер на 767,50 лева, погасена по давност, като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

                 ОСЪЖДА Х.Н.Н. ЕГН **********,******, ет. ***; Р.Н.П. ЕГН ********** ***; А.Р.Д. ЕГН ********** ***, всеки от тях, да заплати на А.Б.З. ЕГН **********, Р.Д.К. ЕГН ********** и Б.Д.К. ЕГН **********, и тримата чрез адв. М.С., със съдебен адрес:***, офис ***, като наследници по закон на Р.Р.К. ЕГН **********, сумата от 244,17(двеста четиридесет и четири лева и 17 ст.) лева, представляващи припадащата му се част от увеличената стойност на имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***” за подобрения в периода от 2000 - 2015 г., като до пълната претендирана сума за всеки от тях, ОТХЪВРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

                 ОСЪЖДА Р.Н.Н., ЕГН ********** ***; Й.Н.Н., ЕГН ********** ***; Й.И.Р., ЕГН ********** ***; Е.И.Б., ЕГН ********** ***; Г.И.Н., ЕГН ********** ***, всеки от тях, да заплати на А.Б.З. ЕГН **********, Р.Д.К. ЕГН ********** и Б.Д.К. ЕГН **********, и тримата чрез адв. М.С., със съдебен адрес:***, офис ***, като наследници по закон на Р.Р.К. ЕГН **********, сумата от 122,08(сто двадесет и два лева и 08 ст.) лева, представляващи припадащата му се част от увеличената стойност на имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***” за подобрения в периода от 2000 - 2015 г., като до пълната претендирана сума за всеки от тях, ОТХЪВРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

                 ОСЪЖДА Б.Н.Н., ЕГН ********** ***; Г.Н.Н. ЕГН ********** ***; Р.Н.Д., ЕГН ********** ***; Л.Н.Н., ЕГН ********** ***, И.К.Н., ЕГН ********** ***, всеки от тях, да заплати на А.Б.З. ЕГН **********, Р.Д.К. ЕГН ********** и Б.Д.К. ЕГН **********, и тримата чрез адв. М.С., със съдебен адрес:***, офис ***, като наследници по закон на Р.Р.К. ЕГН **********, сумата от  по 183,13(сто осемдесет и три лева и 13 ст.)лева, представляващи припадащата му се част от увеличената стойност на имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***” за подобрения в периода от 2000 - 2015 г., като до пълната претендирана сума за всеки от тях, ОТХЪВРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

                 ОСЪЖДА П.Л.Н., ЕГН ********** ***, А.Л.Н., ЕГН ********** ***, всеки от тях, да заплати на А.Б.З. ЕГН **********, Р.Д.К. ЕГН ********** и Б.Д.К. ЕГН **********, и тримата чрез адв. М.С., със съдебен адрес:***, офис ***, като наследници по закон на Р.Р.К. ЕГН **********, сумата от  по 91,56(деветдесет и един лева и 56 ст.)лева, представляващи припадащата му се част от увеличената стойност на имот № *** с площ от 3.016 дка, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, четвърта категория, намиращ се в землището на гр.П., с ЕКАТТЕ ***, община П., област ***, в местността “***” за подобрения в периода от 2000 - 2015 г., като до пълната претендирана сума за всеки от тях, ОТХЪВРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

                  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ