Гражданско дело 2641/2015 - Определение - 29-05-2015

Определение по Гражданско дело 2641/2015г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  6221                       Година      2015                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             V  граждански  състав

На      двадесет и девети май                                                    година 2015

В      закрито   заседание в следния състав:

 

                                                     Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

 

като разгледа докладваното от      съдията

дело номер     2641 по описа за      2015     година

 

           

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 10076/04.03.2015 г. от Б.Д.Б., ЕГН **********.

 С определение на съда от 08.05.2015г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания в едноседмичен срок да отстрани посочени нередовности на исковата молба.

 Съобщението е редовно връчено на ищеца на 20.05.2015г. Б. е направил опит да отстрани нередовностите на исковата си молба,но такива се консататират и в молба,депозирана от ищеца на 27.05.2015г.

Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 28.05.2015г.

Тъй  като в молба от 27.05.2015г. Б. заявява,че съдът не се е произнесъл по негово искане за спиране на изп.дело,то следва да се подчертае,че по нередовна искова молба съдът не  дължи произнасяне.

Поради това съдът намира, че и към който момент не са изпълнени указанията на съда.

По изложеното е налице хипотезата на чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба подлежи на връщане, а производството по делото следва да се прекрати.

Воден от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 10076/04.03.2015 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2641/2015 г. по описа на ПРС, V гр. състав.

Определението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд  в едноседмичен срок от връчването му с частна жалба.  

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Дарина Матеева

Вярно с оригинала

ЕЛ