Гражданско дело 2223/2015 - Решение - 13-05-2016

Решение по Гражданско дело 2223/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1598

 

 

гр. Пловдив, 13.05.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2223 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от Г.И.А., ЕГН **********, адрес: ***  чрез адв. В., адв. И., против С.П.С., ЕГН **********, адрес: *** и С.П.Й.. ЕГН **********, адрес: *** за допускане до делба между страните на следните недвижими имоти: НИВА с площ от 2.504 дка, III категория, местност Т.К., представляваща имот № **** по плана за земеразделяне, при граници: № ****- полски път, № ****-нива наел. на Г.П.М., № ****- нива наел. на Т. А.К., № ****- нива наел. на Ц.Х.Ц.; НИВА с площ от 6.698 дка, IV категория, местност Б.К., представляваща имот № **** по плана за земеразделяне, при граници: № ****- канал, № *****- нива наел. на Г.П. Г., № *****- канал, № *****- нива на И. В.С.; НИВА с площ от 6.001 дка, IV категория, местност К., представляваща имот № ***** по плана за земеразделяне, при граници: № ***** - канал, № *****- канал, № *****- нива на И. В.С. при равни квоти от по 1/3 ид. ч., както и отмяна на Нотариален акт за собственост на недвижим имот - придобит по обстоятелствена проверка № ***, т.***, peг. ***нот д. № ***. на Нотариус ***,*** действие PC Пловдив. Притендира разноски.

  В исковата молба се твърди, че страните са наследници на П. В.С., на когото са били възстановени  с Решение № *****. на ПК- Съединение, следните недвижими имоти: НИВА с площ от 2.504 дка, III категория, местност Т.К., представляваща имот № **** по плана за земеразделяне, при граници: № ****- полски   път, № ****-нива наел. на Г.П.М., № ****- нива наел. на Т. А.К., № ****- нива наел. на Ц.Х.Ц.; НИВА с площ от 6.698 дка, IV категория, местност Б.К., представляваща имот № **** по плана за земеразделяне, при граници: № ****- канал, № *****- нива наел. на Г.П. Г., № *****- канал, № *****- нива на И. В.С.; НИВА с площ от 6.001 дка, IV категория, местност К., представляваща имот № ***** по плана за земеразделяне, при граници: № ***** - канал, № *****- канал, № *****- нива на И. В.С.. Съобразно кръга на наследяване същите имат равни квоти - по 1/3 ид. ч. Посочва се, че след смъртта на наследодателя С. майката на ищеца-П.А., починала през 2009 г., е посещавала имотите и се е интересувала за състоянието им, като е искала уреждане собствеността им чрез делба. Това е продължено и от ищеца. През 2014 г., след справка в СВ -Пловдив ищеца узнал, че на 19.12.2013 г., ответниците са се снабдили с Нотариален акт за собственост на недвижим имот - придобит по обстоятелствена проверка № ***, т. *, peг. ***нот. д. № ***. на Нотариус ***,***, по силата на който са признати за собственици при равни квоти- по 1/2 ид. ч. от описаните по-горе имоти. Същия ден, с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот***, т. *, peг. ***нот. д. № *** на Нотариус ***, peг. № ***, р-н на действие PC Пловдив, първата от тях е продала на втората притежаваната от нея 1/2 ид. ч. от имотите. Оспорва придобИ.ето от ответниците на собствеността върху имотите в констатираните с нотариалния акт размери, възоснова на давностно владение. Като сочи, че не е налице промяна в намерението за своене, както и, че не е изтекъл предвидения от закона срок на владение, също имотите не са владени явно и необезпокоявано, а напротив исканията на ищеца и майка му за подялба са довели до влошаване на отношенията между страните.

  В предоставения срок за отговор С.Й. оспорва иска като твърди, че с решението на поземлената комисия е възстановен на наследодателя още един имот-оризище, като той е придобил и нива в местността „Т.” с площ от 10,013 дка. Приживе С. е е разделил между дъщерите си имотите, като волята му е била прощесните да остави на ответницата Й.,***” да даде на дъщеря си П.А.-майка на ищеца. Тъй като това било обусловено от приключване на съдебни спорове относно собствеността върху придобитата нива, наследодателя не успял приживе да се разпореди със собствеността. След неговата смърт А. пожелала да продаде определените за нея имоти, за което била снабдена с пълномощно от останалите съсобственички с цел уреждане нотариално сделката и прескачайки производството за делба, срещу уговорка при извършване на такива действия от страна на Й. същата да даде съгласие за това. Така се осъществила продажба на имотите през 2001 г., като лично е уговаряла и получила цената на същите. От смъртта на наследодателя имотите са владени и ползвани от ответниците и това не е оспорвано. Първоначално са обработвани лично от тях, а в последствие отдадени под аренда, като по този повод майката на ищеца е заявявала, че нейните имоти си ги е продала и няма притенции към тези. През 2009 г. след смъртта на А. отношенията са се влошили и контактите били преустановени. Това наложило установяване на съсобствеността чрез КНА. Притендира разноски.

  В предоставения срок за отговор ответницата С. оспорва иска като сочи твърдения еднопосочни с заявените от първата ответница. Притендира разноски.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателства –Решение № *****. на Поземлена комисия гр. Съединение,  скици № 15-188151/08.05.2015 г.; № 15-188143/08.05.2015 г.; № 15-188138/08052015 г. е видно, че през 1996 г. на П. С. –бивш жител ***, са възстановени четири земеделски имоти, между които и заявените за делба такива.

От приетото удостоверение за наследници изх. № ********.; е видно, че след смъртта си П. С. е оставил като наследници съпругата си С.С. и дъщерите си- ответницата Й. и П.А., починала през 2009 г. и наследена понастоящем от ищеца Г.А..

От Нотариален акт ***, т. *, peг. ***нот. д. № ***; ***, т. *, peг. ***нот. д. № *** г.и приложените н. д. № ***, т. *, peг. ***нот. д. № * по описа на Нотариус ***,*** е видно, че през 2013 г. ответниците са били признати за собственици при равни права на заявените за делба имоти в резултата на упражнявано давностно владение, като след това С.С. е прехвърлила притежавата от нея ½ ид. част от тях на С.Й. чрез покупко-продажба.

От представения договор за доброволна делба от 08.09.200 г. ,***, т. *, peг. ***нот. д. № * дело № **** от *****.; ***, т. *, peг. **нот. д. № * е видно, че между страните е била налице съсобственост и на други земеделски имоти, които са били продадени  през 2001 г. от П.А., действаща лично и по пълномощие от ответниците.

От показанията на св. М. се установява, че процесните имоти се стопанисват повече от 10 години от С.Й.. В началото същите били обработвани от наследодателя, но в последствие той разделил неформално същите между дъщерите си. След смъртта му дъщерята П.А. продала обещаните на нея имоти и не проявявала интерес съм дадените на сестра и С.. Синът и ищеца Г. също не е проявявал интерес към процесните имоти.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори между страните, а и събраните писмени документи се установява, че заявените за делба имоти са били възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследодателя им П. С..

Тъй като страните са явяват наследници на С., то след смъртта му на 06.05.2001 г. двете ответници и починалата му дъщеря П.А. са придобили по 1/3 ид. част от тях. С оглед обаче съставеният КНА от 2013 г. и изповяданата между ответниците възмездна сделка от същата година съдът намира, че към момента като собственик на спорните имоти се легитимира ответницата Й.. До този извод съда достига, съобразявайки ТР № 11от 2012 г., определящо тежестта на доказване при оспорване на КНР за оспорващата страна, и липсата на доказани положителни факти относно наличие на намерение у П.А. и Г.А. за владение на имотите и осъществени действия по противопоставяне на своенето им от ответниците. Следва да се има предвид, че от показанията на св. М. се установяват факти, които сочат обстоятелства в подкрепа на отправените от ответниците възражения за извършена неформална делба на имотите на С. и последващи разпоредителни сделки съобразно същата, както и в съответствие с заявеното и признато за упражнявано от тях давностно владение.

По изложените съображения съда намира, че предявения иск следва да се отхвърли.

В съответствие с изхода на делото ищеца следв ада бъде осъден да заплати ДТ за производството в размер от 100 лв., както и притендираните разноски от ответниците в размер от по 400 лв. за всяка от тях.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ  предявения от Г.И.А., ЕГН **********, адрес: ***  чрез адв. В., адв. И., против С.П.С., ЕГН **********, адрес: *** и С.П.Й.. ЕГН **********, адрес: *** иск за допускане до делба между страните на следните недвижими имоти: НИВА с площ от 2.504 дка, III категория, местност Т.К., представляваща имот № **** по плана за земеразделяне, при граници: № ****- полски път, № ****-нива наел. на Г.П.М., № ****- нива наел. на Т. А.К., № ****- нива наел. на Ц.Х.Ц.; НИВА с площ от 6.698 дка, IV категория, местност Б.К., представляваща имот № **** по плана за земеразделяне, при граници: № ****- канал, № *****- нива наел. на Г.П. Г., № *****- канал, № *****- нива на И. В.С.; НИВА с площ от 6.001 дка, IV категория, местност К., представляваща имот № ***** по плана за земеразделяне, при граници: № ***** - канал, № *****- канал, № *****- нива на И. В.С. при равни квоти от по 1/3 ид. ч., както и за отмяна на Нотариален акт за собственост на недвижим имот - придобит по обстоятелствена проверка № ***, т.***, peг. ***нот д. № ***. на Нотариус ***,*** действие PC Пловдив

ОСЪЖДА Г.И.А., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 100 лв.(сто лева) за държавна такса за производството.

ОСЪЖДА Г.И.А., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на С.П.С., ЕГН **********, адрес: *** и С.П.Й.. ЕГН **********, адрес: *** суми от по 400 лв.(четиристотин лева) за разноски за производството.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /П/ ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

СЕКРЕТАР: Д. Д.