Гражданско дело 2096/2015 - Решение - 28-02-2017

Решение по Гражданско дело 2096/2015г.

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  

    606                                                    гр.Пловдив, 28.02.2017г.                              

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН СЪД, VІ  гр. с-в в открито заседание на тридесети януари две хиляди и седемнадесета    година в състав :

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕВЕНА КАБАДАИЕВА

 

при секретаря  Петя Карабиберова      като разгледа докладваното от съдия НЕВЕНА КАБАДАИЕВА гр.дело №  2096 по описа за 2015г. и като обсъди:

 

 

           Производство по чл.341 и сл. ГПК - във фазата по извършване на делбата.

           С решение по същото дело е допусната делба между  З.И.В., В.И.  Р., З.И.Ф., Т.М.Р., М.Н.Р. и И.Н.Р.,   върху: ПИ 002002- нива с площ 2,998 дка, IХ, кат. местност „К.С.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи :  002020- нива на „В..”ООД , 002021 – нива насл. на Т..Д...В..,  002001- нива на Г..Т...А..., 000410- полски път на общ.С. , 002003- нива насл. на м...д....а... , ПИ 058025 – индустриална култура с площ 5,002дка, IX категория, местност „Г.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : 058024- индустриална култура на „Т... а...” ООД, 058093- индустриална култура на л..Д...Л..., 058093- индустриална култура на „В..”ООД , 000537- полски път на общ.С., ПИ 106001 – нива с площ 6,144дка, Vкат. /2.764дка/ и III кат. /3380дка/, местност „Т.К.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : 000708- полски път на общ.Б... , 000702- полски път на общ.Б..., 000726- полски път на общ.Б..., 106042- нива на г...р...л... , 106041- нива на „В..”ООД , ПИ 090011 – нива с площ 2,002 дка, Vкат., местност „Г.... по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : 090010 – нива на „Т.. А...” ООД , 000646 – полски път на общ. С. , 090012 – нива насл. на П..Д...Т.., 090009 – нива насл. на Й... Г... Т..., ПИ 050008 – индустриална култура с площ 7,468дка, IX категория, местност „Г.на Г.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : 000609- дере, овраг, яма на общ.С., 000506- полски път на общ. С., 050007- индустриална култура на „В..”ООД , 050015- индустриална култура насл. на свещеник Г... А..., 050009- индустриална култура на Н.И... Р..., 000909- пасище, мера на общ. С., ПИ 018065 – лозе с площ 9,287 дка, Vкат., местност „О.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : 000925 – пасище, мера на общ.С. , 000489 – полски път на общ. С. , 000490 – полски път на общ.С., 018105 – лозе на И..Г...Т..., 018106 – лозе на Й..Г...Ц.., 018066 – лозе на „О... А...”ЕООД, ПИ 079014 – нива с площ 1,991 дка, VIIкат., местност „М...” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : 000758 – полски път на общ.С. , 079015 – нива на „В..” ООД , 079003 – нива насл. на Г..И...Г.., 079013 – нива насл. на Х...Г..Х.., ПИ 069018 – нива с площ 7,401 дка, VIIкат., местност „Л.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : 000320 – пасище, мера на общ.С., 069017 – нива насл. на Т..Д...В.. , 000654 – полски път на общ.С., при квоти-  24/108 ид. ч. общо за З.И.В. и В.  А.В. режим на СИО,  36/108 ид. ч.  за З.И.В., 4/108 ид. ч.  за В.И.Р., 7/108 ид. ч.  за З.И.Ф., 1/108 ид. ч.  за С.И.Р.,  и по 12/108 ид.  ч. за Т.М.Р.  , М.Н.Р. и И.Н.Р..

             В преклузивния за това срок няма заявени претенции по   реда на чл. 346, 349 ГПК. 

             Експертът в заключението по допуснатата СТЕ, неоспорено от страните е дал вариант за разпределяне имотите между страните по квоти, при невъзможност за  изготвяне на вариант за разпределяне по колена.  

             От  съделителите не е посочен начин на извършване на делбата.  

             Пловдивски  Районен Съд, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, намира за установено следното :     

           Принципен способ за извършване на делбата е чрез теглене на жребие – по чл. 352 ГПК, а когато това е невъзможно или много неудобно - чрез разпределяне на дяловете по реда на чл. 353 от ГПК.  В настоящия случай не е възможно делбата да се извърши   чрез теглене на жребие, тъй като дяловете на страните са неравни. Ето защо и с  оглед   наличната възможност за образуване на дялове за всеки съделител (СТЕ)съобразна правата им, следва да се извърши делбата  чрез  разпределяне в дялове.      

          Следва да бъде осъден   М.Р. да заплати на И.Р. 188лв уравнение на дела, Т.Р. да заплати на И.Р. 44лв уравнение на дела,  и  на В.Р. – 2лв уравнение на дела, а на  З.  В. и В.В.  - 142лв за уравнение на дела, С.Р. ще следва да бъде осъден да заплати на З.В. 67лв за уравнение на дела, а на З.В. и В. -  298лв за уравнение на дела.

          Съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят  по сметка на   Районен съд – Пловдив държавна такса в размер на 4 % върху стойността на полагащия им се дял от  имотите, изчислена въз основа заключението на вещото лице по допуснатата  СТЕ.     Или    С.И.Р. следва да заплати ДТ по извършване на делбата в размер на    9,40лв, В.И.Р. -  ДТ по извършване на делбата в размер на 37,52лв, Т.М.Р.  , М.Н.Р. и И.Н.Р. следва да заплатят всеки един от тях ДТ по  извършване на делбата в размер на 112,68лв,  З.И.Ф. следва да заплати ДТ по извършване на делбата в размер на 65,72лв, З.И.В. –  в размер на 338лв, З.И.В. и В.  А.В. следва да заплатят общо  сумата от 225,32лв ДТ по извършване на делбата  .

            Ето    защо и поради мотивите изложени по – горе, съдът :

 

Р     Е     Ш     И

 

             РАЗПРЕДЕЛЯ   на основание чл. 353 от ГПК  В ДЯЛ на С.И.Р. ЕГН ********** с адрес ***

          

             -ПИ 050008-4(нула пет нула нула нула осем тире четири) – индустриална култура с площ 1.000(един)дка за 600лв., IX категория, местност „Г.на Г.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №050008-3 – индустриална култура насл. на И. РА. Р., №050007- индустриална култура на „В..”ООД, №000506 – полски път на общ.С., №000609 – дере, овраг, яма на общ.С., №050009- индустриална култура на Н.. И... Р...

            ОБЩО ЗА ДЯЛ VIII-МИ:                        1,000дка          -       600(шестотин)лева

 

              РАЗПРЕДЕЛЯ   на основание чл. 353 от ГПК  В ДЯЛ на З.И.Ф. ЕГН ********** ***

 

              ПИ 018065-3(нула едно осем нула шест пет тире три) – лозе с площ 1,000(един)дка за 600(шестотин)лв., Vкат., местност „О.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи :   №018065-4 – лозе насл. на И. А. Р., №018065-2 – лозе насл. на И. А. Р., №018065-6 – лозе насл. на И. А. Р.,***

 

              ПИ 050008-2 (нула пет нула нула нула осем тире две)– индустриална култура с площ 1.738(един декар седемстотин тридесет и осем кв.м.)дка за 1043(хиляда и четиридесет и три)лв., IX категория, местност „Г.на Г.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №050008-1 – индустриална култура насл. на И. РА. Р., №050008-3 – индустриална култура насл. на И. РА. Р., №050009- индустриална култура на Н... И... Р..., №050007- индустриална култура на „В..”ООД

              ОБЩО ЗА ДЯЛ VI-TИ:                        2.738дка          -       1 643(хиляда шестотин четиридесет и три)лева

 

              РАЗПРЕДЕЛЯ   на основание чл. 353 от ГПК  В ДЯЛ на В.И.Р. ЕГН ********** ***

 

              ПИ 050008-3 (нула пет нула нула нула осем тире три)– индустриална култура с площ 1.560(един декар петстотин и шестдесет кв м)дка за 936(деветстотин тридесет и шест)лв., IX категория, местност „Г.на Г.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №050008-2 – индустриална култура насл. на И. РА. Р., №050008-4 – индустриална култура насл. на И. РА. Р., №050009- индустриална култура на Н.. И... Р..., №050007- индустриална култура на „В..”ООД

            Забележка: 4м път в северен край е с право на преминаване през ПИ 050008-4.

             ОБЩО ЗА ДЯЛ VII-МИ:                        1,560дка          -       936(деветстотин тридесет и шест)лева

 

             РАЗПРЕДЕЛЯ   на основание чл. 353 от ГПК  В ДЯЛ на З.И.В. ЕГН ********** ***

             ПИ 090011 (нула девет нула нула едно едно) – нива с площ 2,002(два декара и два кв.м.) дка за 1300(хиляда и триста)лв., Vкат., местност „Г.....” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №090010 – нива на „Т.. А...” ООД , №000646 – полски път на общ. С. , №090012 – нива насл. на П..Д...Т.., №090009 – нива насл. на Й...Г...Т.....

 

               ПИ 106001(едно нула шест нула нула едно) – нива с площ 6,144(шест декара сто четиридесет и  четири кв.м.)дка за 3995(три хиляди деветстотин деветдесет и пет)лв., Vкат. /2.764- два декара седемстотин шестдесет и четири кв.м./ и III кат. /3380 три декара триста и осемдесет кв.м./, местност „Т.К.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №000708- полски път на общ.Б... , №000702- полски път на общ.Б..., №000726- полски път на общ.Б... , №106042- нива на г...р...л... , №106041- нива на „В..”ООД

 

               ПИ 018065-1(нула едно осем нула шест пет тире едно) – лозе с площ 2,647(два декара шестотин четиридесет и седем кв.м.)дка за 1588(хиляда петстотин осемдесет и осем)лв., Vкат., местност „О.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №018065-2 – лозе насл. на И. А. Р., №018065-6 – лозе насл. на И. А. Р.,***8105 – лозе на И..Г...Т...

 

              ПИ 058025-1(нула пет осем нула две пет тире едно) – индустриална култура с площ 2,502(два декара петстотин и два кв.м.)дка за 1500(хиляда и петстотин)лв., IX категория, местност „Г.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №058025-2 – индустриална култура насл. на И. А. Р., №058093- индустриална култура на л..Д...Л..., №058024- индустриална култура на „Т... а...” ООД, №000537- полски път на общ.С.

              ОБЩО ЗА ДЯЛ I-ВИ:                        13,295дка          -       8 383(осем хиляди триста осемдесет и три)лева

 

              РАЗПРЕДЕЛЯ   на основание чл. 353 от ГПК  В ДЯЛ на   З.И.В. ЕГН ********** *** и В.А.В. ЕГН ********** *** А в режим на СИО

 

              ПИ 079014(нула седем девет нула едно четири) – нива с площ 1,991(един декара деветстотин деветдесет и един кв.м.)дка за 1294(хиляда двеста деветдесет и четири)лв., VIIкат., местност „М....” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №000758 – полски път на общ.С. , №079015 – нива на „В..” ООД , №079003 – нива насл. на Г..И...Г.., №079013 – нива насл. на Х...Г..Х..

 

              ПИ 002002(нула нула две нула нула две)- нива с площ 2,998(два декара деветстотин деветдесет  и осем кв.м.)дка за 900(деветстотин)лв., IХ, кат. местност „К.С.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №002020- нива на „В..”ООД , №002021 – нива насл. на Т..Д...В.., №002001- нива на Г..Т...А...

№000410- полски път на общ.С.

№002003- нива насл. на м...д....а... 

 

              ПИ 018065-2(нула едно осем нула шест пет тире две) – лозе с площ 2,500(два декара и петстотин кв.м.)дка за 1500(хиляда и петстотин)лв., Vкат., местност „О.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №018065-1 – лозе насл. на И. А. Р., №018065-3 – лозе насл. на И. А. Р., №018105 – лозе на И..Г...Т..., №018106 – лозе на Й..Г...Ц.., №000490 – полски път на общ.С.

 

              ПИ 058025-2(нула пет осем нула две пет тире две) – индустриална култура с площ 2,500(два декара и петстотин кв м)дка за 1500лв., IX категория, местност „Г.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №058025-1 – индустриална култура насл. на И. А. Р., №058093- индустриална култура на л..Д...Л..., №058024- индустриална култура на „Т... а...” ООД, №000537- полски път на общ.С.

               ОБЩО ЗА ДЯЛ II-РИ:                        9,989дка          -       5 194(пет хиляди сто деветдесет и  четири)лева

 

               РАЗПРЕДЕЛЯ   на основание чл. 353 от ГПК  В ДЯЛ на  Т.М.  Р. ЕГН ********** ***

  

               ПИ 069018-1(нула шест девет нула едно осем тире едно) – нива с площ 3,700(три декара седемстотин кв м)дка зa 2405(две хиляди четиристотин и пет)лв., VIIкат., местност „Л.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №0690018-2 – нива насл. на И. А. Р., №069017 – нива насл. на Т..Д...В.., №000654 – полски път на общ.С., №000320 – пасище, мера на общ.С.

 

              ПИ 018065-6(нула едно осем нула шест пет тире шест) – лозе с площ 1,000(един декар)дка за 600(шестотин)лв., Vкат., местност „О.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №018065-1 – лозе насл. на И. А. Р., №018065-5 – лозе насл. на И. А. Р., №018065-3 – лозе насл. на И. А. Р.,***

              ОБЩО ЗА ДЯЛ III-TИ:                        4,700дка          -       3 005(три хиляди и пет)лева

 

               РАЗПРЕДЕЛЯ   на основание чл. 353 от ГПК  В ДЯЛ на     М.Н.Р. ЕГН ********** ***

 

               ПИ 069018-2(нула шест девет нула едно осем тире две) – нива с площ 3,701(три декара седемстотин и един кв м )дка зa 2405(две хиляди четиристотин и пет)лв., VIIкат., местност „Л.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №0690018-1 – нива насл. на И. А. Р., №000320 – пасище, мера на общ.С., №000966 – пасище, мера на общ.С., №000654 – полски път на общ.С.

 

               ПИ 018065-5(нула едно осем нула шест пет тире пет) – лозе с площ 1,000(един декар)дка за 600(шестотин)лв., Vкат., местност „О.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №018065-6 – лозе насл. на И. А. Р., №018065-4 – лозе насл. на И. А. Р., №000925 – пасище, мера на общ.С., №000489 – полски път на общ.С.

               ОБЩО ЗА ДЯЛ IV-TИ:                        4,7001дка          -       3 005(три хиляди и пет)лева

 

               РАЗПРЕДЕЛЯ   на основание чл. 353 от ГПК  В ДЯЛ на   И.Н.Р. ЕГН ********** ***

 

              ПИ 018065-4(нула ден осем нула шест пет тире четири) – лозе с площ 1,140(един декар сто и четиридесет кв м )дка за 684(шестотин осемдесет и четири)лв., Vкат., местност „О.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №018065-5 – лозе насл. на И. А. Р., №018065-3 – лозе насл. на И. А. Р.,***80066 – лозе на „О... А...” ЕООД

 

              ПИ 050008-1(нула пет нула нула нула осем тире едно) – индустриална култура с площ 3,170(три декара сто и седемдесет кв м )дка за 1901(хиляда деветстотин и един)лв., IX категория, местност „Г.на Г.” по КВС на землище Д., общ.С. при граници и съседи : №050008-2 – индустриална култура насл. на И. РА. Р., №050009- индустриална култура на Н... И... Р..., №050007- индустриална култура на „В..”ООД

Забележка: Път – 4м, в северен край, с право на преминаване през ПИ 050008-4; 050008-3 и 050008-2.

              ОБЩО ЗА ДЯЛ V-TИ:                        4,310дка          -       2 585(две хиляди петстотин осемдесет и пет)лева

 

            ОСЪЖДА М.Н.Р. ЕГН ********** *** да заплати   на И.Н.Р. ЕГН ********** *** сумата от  188(сто осемдесет и осем) лв за уравнение на дела.

            ОСЪЖДА Т.М.  Р. ЕГН ********** *** да заплати на И.Н.Р. ЕГН ********** *** 44(четиридесет и  четири)лв за уравнение на дела

            ОСЪЖДА Т.М.  Р. ЕГН ********** *** да заплати на В.И.Р. ЕГН ********** *** сумата от 2(два)лв за уравнение на дела

           ОСЪЖДА Т.М.  Р. ЕГН ********** *** да заплати на З.И.В. ЕГН ********** ***  и В.А.В. ЕГН ********** *** А сумата от 142(сто четиридесет и два)лв за уравнение на дела

            ОСЪЖДА С.И.Р. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на З.И.В. ЕГН ********** ***   сумата от 67(шестдесет и седем)лв за уравнение на дела

            ОСЪЖДА С.И.Р. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на З.И.В. ЕГН ********** ***  и В.А.В. ЕГН ********** * 298(двеста деветдесет и осем)лв за уравнение на дела.

            ОСЪЖДА  З.И.В. ЕГН ********** *** да заплати  по сметка на Районен съд Пловдив сумата от  338 (триста тридесет и осем)лв дължима държавна такса по извършване на делбата. 

            ОСЪЖДА  В.И.Р. ЕГН ********** *** да заплати  по сметка на Районен съд Пловдив сумата от  37,52 (тридесет и седем лв и петдесет и две ст)лв дължима държавна такса по извършване на делбата. 

             ОСЪЖДА  З.И.Ф. ЕГН ********** *** да заплати  по сметка на Районен съд Пловдив сумата от  65,72 (шестдесет и пет лв и седемдесет и два ст)лв дължима държавна такса по извършване на делбата. 

             ОСЪЖДА  Т.М.  Р. ЕГН ********** *** да заплати  по сметка на Районен съд Пловдив сумата от  112,68 (сто и дванадесет лв и шестдесет и осем  ст)лв дължима държавна такса по извършване на делбата. 

             ОСЪЖДА  М.Н.Р. ЕГН ********** *** да заплати  по сметка на Районен съд Пловдив сумата от  112,68 (сто и дванадесет лв и шестдесет и осем  ст)лв дължима държавна такса по извършване на делбата. 

             ОСЪЖДА   И.Н.Р. ЕГН ********** *** да заплати  по сметка на Районен съд Пловдив сумата от  112,68 (сто и дванадесет лв и шестдесет и осем  ст)лв дължима държавна такса по извършване на делбата. 

             ОСЪЖДА   З.И.В. ЕГН ********** ***  и В.А.В. ЕГН ********** *** ... да заплати  по сметка на Районен съд Пловдив сумата от  225,32 (двеста двадесет и пет лв и тридесет и две  ст)лв дължима държавна такса по извършване на делбата.    

            ОСЪЖДА  С.И.Р. ЕГН ********** с адрес *** да заплати  по сметка на Районен съд Пловдив сумата от  9,40 (девет лв и четиридесет  ст)лв дължима държавна такса по извършване на делбата. 

     

 

           РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                  

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ Невена Кабадаиева.

 

 

Вярно с оригинала.

М.Х.