Гражданско дело 17687/2015 - Решение - 19-10-2016

Решение по Гражданско дело 17687/2015г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  3080                      19.10.2016 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На пети октомври, две хиляди и шестнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 17687 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството по делото е образувано по искова молба от Г.Т., М.Т., Е.Б. и Г.Б. против Г.Б.Т., с която е предявен иск по чл.109 от ЗС за това ответникът да бъде осъден да премахне всички пречки, преграждащи свободния достъп откъм двора през общия южен вход към приземния етаж на жилищната сграда, находяща се в гр.П., бул. „Д.” №.. и достъпа до общия южен коридор, водещ до собствените на ищците помещения на приземния етаж, като премахне всички заграждения и зазиждания между двете части на коридора- южната с вход откъм двора и другата, разположена в посока изток- запад и осигуряваща достъп до входа откъм бул. „Д.”.

         Ответникът оспорва иска.

         ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         В исковата молба се твърди, че първите двама ищци са собственици на третия жилищен етаж от горепосочената сграда, вторите двама ищци- на втория жилищен етаж, а ответникът- на първия. Всеки от тях притежавал помещения на партерния етаж и съответни идеални части от общите части на сградата. Ответникът преустроил своите помещения на партера в жилище, като за целта заградил общият южен коридор с тухлен зид. По този начин бил преустановен достъпа през коридора до южния вход на сградата и съответно- от входа до помещенията на ищците на партера. Ответникът твърди, че достъпът през южния вход е свободен. Преграден бил достъпа само между двата коридора, но това било станало преди много години, със знанието и съгласието на всички собственици в сградата и с цел да се преустановят нахлуванията на външни лица през незаключената южна външна врата. По онова време помещенията на партера се ползвали от наематели, които не полагали грижа за опазване на имота и по- конкретно за спиране на безконтролния достъп до партера.

         С нот.акт № 136/10.06.1966г. праводателят на вторите двама ищци- С. Г. Т. е признат за собственик на самостоятелен апартамент на втория жилищен етаж на сградата на бул. „Д.” №.., както и половината от партерния апартамент, застроен в лявата половина на партерния етаж, която половина се състои от две стаи, баня и клозет в северната част на етажа, ведно с ½ ид.ч. от двата коридора към запад и юг и двата входа за апартамента. С нот.акт № 136а/10.06.1966г. ответникът Г.Б.Т. е признат за собственик на самостоятелен апартамент на първия етаж, половината от партерния апартамент, състояща се от две стаи в южната част на етажа, както и ½ ид.ч. от двата коридора и двата входа. С решение № 14/10.02.1970г. на ИК на ГНС- гр.П. на ищеца Г.Т. е отстъпено правото на строеж за изграждане на единия от двата апартамента на третия етаж, ведно със северното средно избено помещение.

        Видно от приетото по делото заключение на в.л.Д.М., на партерния етаж са налице два коритора- единият с вход от юг, откъм двора, а другият с вход от запад, осигуряващ достъп до стълбище, водещо към бул. „Д.”. Двата коридора опират един до друг под формата на буквата „Г”, но връзката между тях е зазидана, поради което е невъзможно от двора да се стигне до четирите помещения в северната част на партера. Ответникът не оспорва изрично, че той е извършил зазиждането на връзката между двата коридора, а и от показанията на свидетелите И. Б., А. Б. и В. Д. се установява, че поне до към 2005г. между двата коридора е имало свободен достъп- имало врата, която ответникът зазидал. Не се установява зазиждането да е извършено по решение на всички етажни собственици. И двата коридора представляват обща част на сградата, като никоя от страните не притежава еднолично право на собственост върху която и да било реална част от тях, независимо от местоположението на притежаваните от нея помещения на партерния етаж. Не е налице никакво правно основание за извършеното преграждане. Същото затруднява ползването на притежаваните от ищците помещения на партера, т.е. налице е пречка за пълноценното упражняване на правото им на собственост, която следва да бъде отстранена. Ето защо предявения по делото иск ще следва да бъде уважен, като в полза на ищците Г. и М. Т. бъдат присъдени 290 лева- съдебни разноски / 40 лева за държавна такса, 100 лева за а.възнаграждение и 150 лева за депозит за вещо лице/, а в полза на ищците Е. и Г.Б.- 390 лева / 40 лева за държавна такса и 350 лева за а.възнаграждение/.

        Предвид гореизложеното, съдът

 

РЕШИ :

 

        ОСЪЖДА Г.Б.Т. ***, ЕГН: ********** да премахне всички пречки, преграждащи свободния достъп откъм двора през общия южен вход към приземния етаж на жилищната сграда, находяща се в гр.П., бул. „Д.” №.., построена в УПИ ІІІ- 62, кв.138 по плана на гр.П., кв.”С. от п.п.”, ПИ № 56784.507.62 по кадастралната карта, както и достъпа до общия южен коридор, водещ до собствените на ищците  Г.С.Т., ЕГН: ********** и М.Д.Т., ЕГН: **********-***, и Е.Г.Б., ЕГН: ********** и Г.В.Б., ЕГН: **********-***, помещения на приземния етаж, като премахне всички заграждения и зазиждания между двете части на коридора- южната с вход откъм двора и другата, разположена в посока изток- запад и осигуряваща достъп до входа откъм бул. „Д.”.

       ОСЪЖДА Г.Б.Т. ***, ЕГН: ********** да заплати солидарно на Г.С.Т., ЕГН: ********** и М.Д.Т., ЕГН: **********-***, сумата от 290 лева.

        ОСЪЖДА Г.Б.Т. ***, ЕГН: ********** да заплати солидарно на Е.Г.Б., ЕГН: ********** и Г.В.Б., ЕГН: **********-***, сумата от 390 лева- съдебни разноски.

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала

ЕЛ