Гражданско дело 17455/2015 - Решение - 13-12-2016

Решение по Гражданско дело 17455/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  3846

13.12.2016 година, град Пловдив

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в публично заседание на десети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ       

при участието на секретаря Иванка Чорбаджиева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17455 по описа на съда за 2016г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е установителен иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК по искова молба на С.В.Р. срещу И. а. „А. а.“.

            Ищцата твърди, че е собственик на поземлен имот с идентификатор ..., с площ от 3 дка., находящ се в землището на с. К., О. М.. Твърди, че с решение № ... от ...г. било възстановено правото на собственост на С. Г. М. на поземлен имот № ..., с площ от 8.798 дка., о. градина в местността К. т.. С договор за дарение, обективиран в нотариален акт от ...г. С. Г. М. прехвърлил на ищцата имот № ... с площ от 3 декара. Имотът бил образуван от имот № ..., като по настоящем бил с идентификатор ... Твърди, че част от имота й била обявена за д. собственост и бил издаден акт за д. собственост № .. от ...г., като част от недвижим имот с площ от общо 1000 кв.м., обособен като Р. п. /КПП/. В последствие бил издаден акт за д. собственост № ... от ...г. и № ... от ...г. като имотът от 1000 кв.м. бил предоставен на Д. а. и., чийто правоприемник се явява ответникът. Твърди, че ответникът оспорва правото й на собственост върху част от имота с площ от 356 кв.м., разположена в южната му част, която попадала в пределите на имота обявен за д. собственост, като била поканена за изготвянето на акт за непълноти и грешки във връзка с промяна на границите на собствения й имот. Ищцата не подписала представения й акт за непълноти и грешки. Твърди, че в конкретния случай бил налице спор за материално право и нанасянето на имота на ответника следвало да стане след решаването на спора по съдебен ред. Твърди, че е във владение на имота и иска собствеността й да бъде установена към настоящия момент.  Претендират разноски.

            В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор от ответника. Прави се възражение за недопустимост на производството. На следващо място оспорва претенцията по същество. Излага възражения, че имот № ... не съществувал в реалните граници в които е бил отчужден. Излага съображения за неоснователност на иска за собственост на основание давностно владение предвид изложеното в исковата молба твърдение, че ищцата е във владение на имота. Позовава се на наложения мораториум за придобиване по давност на имоти д. собственост. Оспорва се и решението на ПК- О. М., с което е възстановено правото на собственост на праводателя на ищцата, като се твърди да не са били налице всички материални предпоставки за това. Иска се да бъда извършен косвен контрол на административния акт съгласно чл. 17, ал 2 ГПК. Оспорва се и изявлението на и. М. Д.. Моли претенцията да бъде отхвърлена. Претендират разноски.

            След преценка на събраните по делото доказателства и във връзка със становищата на страните, съдът установява следното:

            С решение № ... от ...г. е било възстановено правото на собственост на С. Г. М., съгласно план за земеразделяне върху имот № ..., с площ 8.798 дка., местността „К. т.“. Правото му на собственост е признато и с нотариален акт от ...г.

            С договор за дарение от ...г., обективиран в нотариален акт, С. Г. М. е прехвърлил на ищцата правото на собственост върху поземлен имот № ..., с площ от 3 дка, в землището на с. К., О. М., местността „К. т.“, понастоящем имот с идентификатор ... по КК и КР на с. К., О. М..

            Установява се, че ответникът е инициирал процедура за изменение на кадастралната карта за нанасянето на имот собственост на Д., с площ от 1000 кв.м., разположен в южната част на процесния, както и върху площта на съседните имоти с идентификатори ... и ....

            По делото е приета СТЕ, от която се установява, че в южната част на горепосочените имоти е затворена площ от общо 1000 кв.м. между точки 7, 8, 14, 11, 3, 15, 6, 4 и 7, която представлява предложеното изменение на кадастралната карта и попада върху процесния имот  с площ от 355 кв.м. между точки 7, 8, 6, 4 и 7. Процесният имот представлява част от бившия имот ..., като попада в неговата западна част. Записано е, че в границите на процесния имот попада част от банкет на път, отбивка от главен път П.-П., като на север от тази отбивка отново в границата на имота има самозалесили се дървета. Освен това в границите на имота са заснети още габарита на отбивката от главен път П.-П., като в източната част е заснета част от бетонова основа при точки 40, 39, 38 и 37. Заснет е и самия габарит на републиканския път. В. л. не е открило данни за извършено строителство на сгради към ...г., като посочва, че не би могло да се извърши и изменение на застроително регулационен план, защото такъв за територията изобщо липсва. Експертът е нанесъл имота от 1000 кв.м. /чийто собственик се твърди да е Д./ върху действащата кадастрална карта, извеждайки габаритите му от скица на лист 85 от делото, като констатира, че е налице частично припокриване с процесния от 127 кв.м. между точки 9,8,6,10 и 9. Заключението е изготвено компетентно, след запознаване с материалите по делото и оглед на място, обосновано е, не е оспорено от страните и следва да бъде кредитирано.   

            Така събраните доказателства легитимират ищцата като собственик на имот с идентификатор ..., включително и в процесната му южна реална част с площ от 355 кв.м. Доколкото страната извежда правата си от решение № ... от ...г. на ПК-О. М., следва да бъдат разгледани възраженията на ответника за липсата на предпоставките за реституирането на имота.

            По реда на ЗСПЗЗ на възстановяване подлежи правото на собственост върху земеделски земи по смисъла на чл. 2 от този закон, за които е установено, че са принадлежали преди образуването на ТКЗС, ДЗС и АПК на лицето, заявило възстановяване на собствеността /съответно на негов наследодател/ и за които не са налице законово предвидени пречки за възстановяване на собствеността. В чл. 24, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗСПЗЗ изрично е регламентирано, че Д. запазва собствеността върху определена категория земеделски земи, като посочените разпоредби намират приложение само, когато е налице съответно отреждане или проведено мероприятие, което касае съответния обществен интерес, т.е. служи за задоволяване на важни държавни нужди, нужди на науката, културата, на сигурността и отбраната на страната, екологични и благоустройствени нужди на Д. и общините. Когато обаче върху земите е проведено друг вид мероприятие, свързано с удовлетворяване друг тип нужди на обществото, различни от посочените в чл. 24 ЗСПЗЗ /каквото се твърди в настоящия случай/, преценката дали съществува възможност за възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ следва да се извърши само с оглед установените в чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ критерии, т.е. доколко вследствие на проведеното мероприятие имотът е запазил характера си на земеделски, продължава да се използва като такъв или предназначението му е променено.        

            Разпоредбата на  чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ не въвежда изискване да са били спазени процедурите по отреждането на терена за строителство или за друго мероприятие на Д., за законност на строителството, както и за предоставянето на сградите или другите съоръжения за стопанисване на определена д. организация. Не е установено изискване и за площта на сградите и вида на конструкцията им, както и за начина им на прикрепване към земята. Достатъчен е обективният факт на извършено строителство или за осъществено друго мероприятие на Д., за да се отрече възможността за възстановяване на собствеността върху земята по реда на ЗСПЗЗ. В хипотезата на  чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ се имат предвид имоти както извън, така и в чертите на регулацията, застоени или засегнати от предвидено мероприятие. Разпоредбата на  чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, за разлика от чл. 10, ал. 7 от същия закон, има предвид не строеж на единични сгради, а осъществяване на мероприятие или застрояване на терена, които представляват комплекс от строителни дейности. Единствено така осъщественото комплексно благоустройствено мероприятие върху земеделска земя преди влизане в сила на ЗСПЗЗ представлява пречка за реституцията на земята. Дали е налице пречка за възстановяване на собствеността по смисъла на  чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ се преценява към момента на влизане в сила на реституционния закон, като преценката проведено ли е мероприятие, което не позволява възстановяване на собствеността, се извършва въз основа на легалните определения в § 1в, ал. 1 и 2 ДР ППЗСПЗЗ.

            В настоящия случай, от представените от областната администрация, документи се установява, че със заповед № ... от ...г. на г. д. на СО „А. т.“ е наредено от ...г. към изброени автокомбинати, по приложен списък, да се създадат пунктове за стационарен контрол. Видно от посочения списък /лист 230/ е било предвидено създаването на такъв към и А.-П. на ... за С..

            Изграждането на пункта се установява от приложената служебна бележка от П. РСПО-П.- лист 239, която удостоверява, че на ...г. неизвестни лица са опожарили стационарен пункт за контрол, находящ се на ... на стария път П.-С.. Липсват обаче документи за това какво точно мероприятие е било реализирано на място през ...-...г. и какъв реално е бил неговият обхват. Налице са само косвени доказателства в документи, съставени след влизането в сила на ЗСПЗЗ, които изнасят данни единствено за съществуването на обект, представляващ стационарен пункт за контрол. От никой от тях не може да се изведе какви са били конкретните параметри на прилежащата площ, която се претендира да е собственост на Д..

            Дори да се приеме, че е КПП в действителност е бил разположен в района, не се установява преди ...г. прилежащият му терен да бил с площ от 1000 кв.м. и да е попадал в пределите на процесния имот. От приетата по делото СТЕ е видно, че на място и в момента съществува бетонна площадка, върху която с относителна сигурност може да се приеме, че е бил разположен въпросния КПП, доколкото в писмо от ...г. до М. на т.- лист 217 от делото, е посочено, че същият е бил устроен в сглобяема железобетонна едноетажна масивна сграда с площ от 20 кв.м. Тази запазена на терена бетонна основа обаче е разположена на границата на имоти с идентификатори ... и ..., като няма части, които да се разпростират и засягат процесния имот с идентификатор ....

            Въз основа на този, разположен на терена ориентир, в. л. е заснело имота, който се твърди да е собственост на Д., като той не обхваща цялата южна част на поземлен имот .... Припокриване има единствено на площ от 127 кв.м., разположена между точки 6, 8, 9, 10 и 6 от скица 4 към заключението. За да стигне до това заключение в. л. е използвало скица на лист 85 от делото. Тя обаче не удостоверява правото на собственост в този обем, тъй като не удостоверява извършването на мероприятия, които да не позволяват възстановяването на собствеността преди ...г. Скицата е съставена през ...г. за нуждите на проекта за възстановяване на КПП, като цялото производство се е реализирало единствено документално и то след влизането в сила на ЗСПЗЗ.   

            Предвид горното от ангажираните по делото доказателства не може да се направи обоснован извод, преди ...г, на процесната площ да е построена сграда или да е проведено друго мероприятие, което да не позволява възстановяване на собствеността. Точно обратното, на място се констатира наличието единствено на самозалесили се дървета и храсти.

            До извод в обратна насока не могат да доведат и издадените за имота от 1000 кв.м. актове за д. собственост. Всички те са съставени след ...г., когато е влязъл в сила ЗСПЗЗ и не удостоверяват пречки за възстановяването на правото на собственост. 

Предвид изложеното предявения иск се явява основателен и следва да бъде уважен.  

При този изход на спора и на основания чл. 78, ал. 1 ГПК на ищцата следва да се присъдят направените от тях деловодни разноски, които се констатираха в общ размер от 870 лева- за ДТ, адв. възнаграждение и СТЕ.

Мотивиран от изложеното, съдът

Р  Е  Ш  И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И. а. „А. а.“- гр. С., ул. „Г.. Й. В. Г.“ №..., че С.В.Р. с ЕГН ********** е собственик на основание договор за дарение от ...г., обективиран в нотариален акт, вписан в СВ с вх. № ... от ...г., акт № ..., том ..., дело ... от ...г., на реална част с площ от 355 кв.м. от поземлен имот с идентификатор ... по КК и КР на с. К., О. М., местността „К. т.“, с площ по скица от 2999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: о. градина, със съседи: ..., ..., ... и ..., която реална част е заключена между точки 7,8,6,4,7 съгласно скица № 1 към заключение на СТЕ- лист 187 от делото.

Скица № 1 към заключение на СТЕ, лист 187 от делото, подписана от съдията, да се счита неразделна част от решението.

ОСЪЖДА И. а. „А. а.“- гр. С., ул. „Г.. Й. В. Г.“ № ... да заплатят на С.В.Р. с ЕГН **********, сумата от 870.00 лева- съдебни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

            СЪДИЯ: /п/

      /Тоско Ангелов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ