Гражданско дело 17454/2015 - Определение - 18-01-2016

Определение по Гражданско дело 17454/2015г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  484                                2016 Година                           Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На осемнадесети януари, две хиляди и шестнадесета година

 

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 17454 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        По делото е предявен иск по чл.124, ал.1 от ГПК от М.М.- Р.  против ИА”Автомобилна администрация” за установяване на правото на собственост на ищцата върху площ от 311 кв.м. от собствения й ПИ № 031031 по картата на възстановената собственост за землището на с.К..  

        В исковата молба и в молба за уточнение от 14.01.2016г. се твърди, че ответната ИА оспорва правото на собственост на ищцата върху горепосочената площ и е предприела действия за отнемането й и по- конкретна, че е предприела административна процедура по промяна на границата между имота на ищцата и имот- държавна собственост.

        Съдът намира така предявения иск за процесулано недопустимо по следните съображения: ИА”Автомобилна администрация” не може, а и, видно от представените с исковата молба АЧОС и покана, не претендира да е собственик на спорната площ. ИА заявява претенция за право на собственост от името на държавата. За да се реши спора за собственост между ищцата и държавата, същата следва да бъде привлечена като ответника, чрез съответния й процесуален представител по чл.31 от ГПК. ИА”Автомобилна администрация” има самостоятелна правосубектност, отделно от тази на държавата, поради което една евентуално положително решение по делото, не би имало сила на присъдено нещо по отношение на държавата. В този смисъл не е налице правен интерес от предявяване на иска против ИА”Автомобилна администрация”.

        Предвид гореизложеното и на основание чл.130 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

         ВРЪЩА исковата молба, като ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищцата.

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала

ЕЛ