Гражданско дело 17324/2015 - Решение - 17-05-2016

Решение по Гражданско дело 17324/2015г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1664                     /17 05 2016година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На 14 04 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар :Иванка Боева  

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 17324 по описа за 2015 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.И.П. ЕГН ********** И М.А.Х. – РОДЕН НА ********Г ,Г. НА Р Т. ,ЛНЧ ********** , сключен в гр.А. обл  П.  на  ******** Гс Акт №***/******** г на Община   А.  , като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото ОТ БРАКА ДЕТЕ –В. М.А.Х. ЕГН ********** на майката  Д.И.П. , като определя местоживеене на детето   при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти между бащата М.А.Х. – РОДЕН НА *******Г ,Г. НА Р Т. ,ЛНЧ **********  И ДЕТЕТО В. М.А.Х. ЕГН ********** , както следва: всяка първа и трета  събота от месеца за времето от 9,00 до 12,00 часа в присъствие на майката или посочено от нея лице -до навършване на пет годишна възраст от детето  , а след навършване на  пет години – всяка първа и трета неделя от месеца от 10 до 16ч  

ОСЪЖДА бащата М.А.Х. – РОДЕН НА ********Г ,Г. НА Р Т. ,ЛНЧ **********,да заплаща месечна издръжка на детето В. М.А.Х. ЕГН **********   ,чрез неговата майка и законен представител  , в размер на    200лв/ двеста лева//,начиная от влизане в сила на съдебното решение по настоящото дело ,до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на други причини, водещи до промяна или прекратяване на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.Отхвърля иска в частта му от уважения размер до претендирания такъв от 400лв месечно..

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име –П.   .

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище ,находящо се в гр П. ул ,, Ч.  ,, , №** вх * ет * ап **  НА СЪПРУГАТА  .

ОСЪЖДА Д.И.П. ЕГН **********  , да заплати по сметка на ВСС сумата от   30/ ТРИДЕСЕТ /    лв. , представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

  ОСЪЖДА  М.А.Х. – РОДЕН НА ********Г ,Г. НА Р Т. ,ЛНЧ **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 318 лв. (триста и осемнадесет ), представляваща държавни такси за настоящото производство.

         Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.